391/1999

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Valtiovarainministeriön päätös omistusosuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista

Valtiovarainministeriö on 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 9 §:n 4 momentin, 10 §:n 2 momentin ja 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 105/1999, päättänyt:

Yleisiä säännöksiä
1 §

Tämä päätös koskee arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun julkistamisen sisältöä, ilmoituksessa ja julkistamisessa noudatettavaa menettelyä sekä ilmoituksesta ja julkistamisesta 11 §:n 1 momentin mukaan myönnettävien poikkeusten perusteita.

Tällä päätöksellä säädetään tarkemmin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden syntymisestä ja omistusosuuden laskemisesta.

2 §

Rahoitustarkastus voi myöntää arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 4 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle ammattimaiselle sijoittajalle poikkeuksen ilmoitusvelvollisuudesta, jos tämän tarkoituksena ei ole 2 luvun 10 §:ssä tarkoitetun yhtiön johtamiseen vaikuttaminen ja jos poikkeus ei vaaranna sijoittajien asemaa.

Rahoitustarkastus voi myöntää arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulle sellaiselle suomalaiselle yhtiölle, jonka osake on otettu julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan kaupankäynnin kohteeksi, poikkeuksen mainitussa momentissa tarkoitetusta julkistamisvelvollisuudesta, jos julkistaminen olisi yleisen edun vastaista tai jos siitä olisi yhtiölle olennaista haittaa ja jos poikkeus ei vaaranna sijoittajien asemaa.

Omistusosuuden laskeminen ja ilmoitusvelvollisuuden syntyminen
3 §

Ilmoitusvelvollisuuden syntymistä arvioitaessa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistusosuus lasketaan suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakepääomaan ja äänimäärään, joka liittyy tähän osakepääomaan. Omistusosuutta laskettaessa olemassaolevaan omistusosuuteen lisätään tai siitä vähennetään se omistusosuuden muutos, johon sopimus tai muu järjestely toteutuessaan johtaa, siltä osin kuin muutos on tiedossa. Ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun näin laskettu omistusosuus saavuttaa, ylittää taikka vähenee alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun rajan.

Osakkeenomistajan ilmoitus
4 §

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) kyseessä olevan yhtiön täydellinen nimi;

2) ajankohta, jolloin omistusosuus on saavuttanut tai ylittänyt taikka vähentänyt alle jonkin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa säädetyn rajan;

3) osakelajikohtaisesti tarkka osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta;

4) osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan rinnastettavan henkilön täydellinen nimi ja kaupparekisteri- tai muu rekisterinumero taikka vastaava ulkomainen rekisterinumero;

5) osakkeenomistajan omistusosuuteen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan luettavien osakkeiden omistajan täydellinen nimi ja kaupparekisteri- tai muu rekisterinumero taikka vastaava ulkomainen rekisterinumero sekä peruste siihen, että näiden osakkeet luetaan osakkeenomistajan omistusosuuteen;

6) kuinka omistusosuus jakautuu 4 ja 5 kohdassa mainittujen henkilöiden kesken; sekä

7) edellä 1―6 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi sellaisen sopimuksen tai muun järjestelyn olennainen sisältö, osapuolet ja voimassaoloaika, jossa osakkeenomistaja tai osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö on osapuolena ja joka toteutuessaan johtaa siihen, että omistusosuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle jonkin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa mainitun rajan.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä taikka muulla yhtiön hyväksymällä kielellä.

5 §

Jos osakkeenomistajalle on myönnetty 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta, on osakkeenomistajan viipymättä ilmoitettava tästä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulle yhtiölle. Ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) kyseessä olevan yhtiön täydellinen nimi;

2) osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisteri- tai muu rekisterinumero taikka vastaava ulkomainen rekisterinumero;

3) poikkeuksen kohde osakelajikohtaisesti;

4) omistusosuusrajat, joita poikkeus koskee;

5) poikkeuksen kestoaika tai tieto, että se on myönnetty toistaiseksi; sekä

6) poikkeukseen mahdollisesti liittyvät ehdot.

Jos 1 momentissa tarkoitetun poikkeuksen edellytykset eivät enää täyty, on osakkeenomistajan ilmoitettava tästä rahoitustarkastukselle ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulle yhtiölle. Ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) kyseessä olevan yhtiön täydellinen nimi;

2) osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisteri- tai muu rekisterinumero taikka vastaava ulkomainen rekisterinumero;

3) osakelajikohtaisesti tarkka osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta, jos omistusosuus on saavuttanut tai ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan rajan ja tarvittaessa 4 §:n 4―6 kohdassa tarkoitetut tiedot taikka tieto siitä, että omistusosuus on alle kahdeskymmenesosan rajan; sekä

4) uudet sijoitustoiminnan periaatteet ja niiden merkittävät vaikutukset muiden osakkeenomistajien asemaan.

Yhtiön julkistamisvelvollisuus
6 §

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun omistusosuuden julkistamisen yhteydessä on annettava kaikki 4 §:ssä tarkoitetut tiedot, sikäli kuin ne ovat yhtiön tiedossa. Mikäli arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on 4 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi annettu muita tietoja, nekin on annettava julkistamisen yhteydessä. Julkistamisen yhteydessä on myös mainittava, jos yhtiön tiedossa ei ole kaikkia 4 §:ssä tarkoitettuja tietoja.

Yhtiö, jonka kotipaikka on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, voi 1 momentista poiketen julkistaa sen kotipaikan säännösten edellyttämät tiedot, jos säännökset täyttävät neuvoston direktiivin tiedoista, jotka on julkistettava, kun huomattava osuus pörssiyhtiöstä on hankittu tai luovutettu (88/627/ETY) vähimmäisvaatimukset. Julkistamisen yhteydessä on kuitenkin ilmoitettava, että tiedot on annettu yhtiön kotipaikan säännösten mukaisesti.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun poikkeuksesta tai sen edellytysten lakkaamisesta saatavan tiedon julkistamisen yhteydessä on annettava kaikki 5 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Mikäli arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on 5 §:n 1 tai 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi annettu muita tietoja, nekin on annettava julkistamisen yhteydessä. Julkistamisen yhteydessä on myös mainittava, jos yhtiön tiedossa ei ole kaikkia 5 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja tietoja.

7 §

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettu julkistaminen on tehtävä

1) toimittamalla tiedote asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle ja keskeisille tiedotusvälineille taikka

2) muulla rahoitustarkastuksen tai, jos julkistaminen tehdään muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, sen valtion viranomaisten hyväksymällä tavalla.

Tieto on julkistettava suomen tai ruotsin kielellä tai muulla rahoitustarkastuksen hyväksymällä kielellä taikka, jos julkistaminen tehdään muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, tämän valtion virallisella kielellä tai muulla sen valtion viranomaisten hyväksymällä kielellä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun yhtiön on julkistettava tieto kaikissa niissä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa, joissa yhtiön osake on julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena.

Voimaantulo
8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999. Tällä päätöksellä kumotaan valtiovarainministeriön omistusosuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista 13 päivänä lokakuuta 1994 annettu päätös (904/1994).

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Ministeri
Jouko Skinnari

Erityisasiantuntija
Jarmo Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.