359/1999

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion maksullisista suoritteista 30 päivänä lokakuuta 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (782/1996) 2 §:n 2 momentin ja päätöksen liitteen seuraavasti:

2 §
Metsäkeskusten maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskusten maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:

1) yhteismetsän osakaskunnan velasta yhteismetsästä ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

2) maa- ja metsätalousministeriön avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (684/1979) noudattamisen valvonnassa;

3) maa- ja metsätalousministeriön avustaminen maahan tuodun metsänviljelyaineiston tarkastamisessa;

4) hirvieläinvahinkoa koskevan arvioinnin suorittaminen ja uudistamis- tai hoitosuunnitelman laatiminen;

5) valtion tuella rahoitettavaan muuhun toimintaan kuin metsäkeskusten pellonmetsitystä koskeviin tehtäviin liittyvä viranomaiselle annettava apu siltä osin kuin se on erikseen säädetty maksulliseksi;

6) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja jäljennökset metsäkeskuksessa säilytettävistä asiakirjoista.


Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 1999.

Silloin, kun tehdään päätös siitä, voidaanko suorittaa neljännes metsänhoitomaksusta, sovelletaan liitettä sellaisena kuin se oli ennen tämän päätöksen voimaantuloa kuitenkin niin, että maksu on kohtuullinen etenkin suhteessa neljännesmaksuajan pituuteen.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Marketta Lehtonen

Liite

MAKSUTAULUKKO
Metsäkeskusten kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemus hylätään. Jos hylkäävän päätöksen omakustannusarvon mukainen maksu on pienempi kuin kiinteä maksu, peritään omakustannusarvon mukainen maksu. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen. Maksut ovat seuraavat:

1) luvan myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta poikkeamiseen 330 mk
2) metsälain (1093/1996) 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen, maksu hakemusta kohden 200 mk
3) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996), jäljempänä rahoituslaki, 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen, maksu hakemusta kohden 350 mk
velallisuuden muutosta koskeva päätös 80 mk
4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös, maksu osakaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökokonaisuutta kohden 150 mk
5) ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille niiden ensimmäisestä kokouksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin, maksu osakasta kohden 40 mk
6) metsänhoitoyhdistyksen toimialueen rajojen vahvistaminen 300 mk
7) päätös metsänhoitomaksusta vapautumisesta
― maksu määräytyy metsämaan pinta-alan perusteella
― vyöhykkeillä tarkoitetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 8 §:ssä tarkoitettuja vyöhykkeitä
― pienin perittävä maksu on 500 markkaa ― maksu voi olla enintään 80 000 markkaa metsäkeskusta kohden
I-vyöhyke 10 mk/ha
II-vyöhyke 6 mk/ha
III-vyöhyke 2 mk/ha
IV-vyöhyke 1 mk/ha
Maksua tulee tarvittaessa alentaa niin, että se on kohtuullinen etenkin suhteessa niihin metsänhoitomaksuihin, jotka alueelta arvion mukaan perittäisiin. Maksua voidaan alentaa väheneviä kustannuksia vastaavasti esimerkiksi silloin, kun hakijalla on ollut neljännesmaksuoikeus ja silloin, kun alueen käyttötapa ei vastaa metsäveroasetuksen (1208/1991) luokittelua.
8) metsänhoitoyhdistyksen vararahaston varojen käyttöä koskeva lupapäätös 300 mk
9) todistus suullisesta pyynnöstä virallisen puutavaranmittauksen toimittamiseksi 70 mk
10) todistus suullisesta pyynnöstä puutavaranmittausta koskevan asian saattamiseksi mittauslautakunnan ratkaistavaksi 70 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.