326/1999

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

muuttanut valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista 18 päivänä helmikuuta 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen (166/1988) 1 §:n 2 momentin, 2 ja 4 §:n, 5 §:n 2 momentin ja 7 §:n, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § osaksi päätöksessä 110/1997 sekä 4 § päätöksessä 1273/1995, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Valtion ydinjätehuoltorahastosta valtiolle annettaviin lainoihin sovelletaan 2―4 ja 6 §:ssä sekä 7 §:n 1 ja 3 kohdassa mainittuja yleisiä ehtoja.

2 §
Korko

Valtion ydinjätehuoltorahastosta jätehuoltovelvolliselle, tämän osakkeenomistajalle tai valtiolle annetusta lainasta peritään laina-ajasta riippumatta korkoa, joka on yhtä suuri kuin kahdentoista kuukauden Euriborkorko vähennettynä 0,15 prosenttiyksiköllä. Korko tarkistetaan vuosittain.

Rahaston antaman lainan korko määritellään kaksi pankkipäivää ennen lainan nostopäivää noteeratun koron perusteella. Vuosittainen korontarkistus tapahtuu kaksi pankkipäivää ennen lainan koron eräpäivää noteeratun koron perusteella ja uutta korkoa peritään eräpäivästä lukien.

Lainojen ehdoissa voidaan sopia siitä, miten korkoa muutetaan siinä tapauksessa, että laina irtisanotaan kokonaan tai osittain ennen sovittua laina-ajan päättymistä lainanottajasta riippumattomasta syystä.

4 §
Viivästyskorko

Jos lainan, sen osan tai koron maksua ei suoriteta siten, että se on viimeistään eräpäivänä valtion ydinjätehuoltorahaston tilillä, velallinen on velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa siten, kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.

5 §
Velan maksu

Valtion ydinjätehuoltorahastolla on oikeus irtisanoa jätehuoltovelvolliselle annettu laina tai sen osa erääntymään maksettavaksi ennen edellä tarkoitettua eräpäivää ylijäämän palauttamiseksi rahastosta tälle velalliselle tai ydinenergialain 50 §:ssä tarkoitettujen ydinjätehuollon toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi valtiolle tai milloin irtisanominen on tarpeen rahaston tälle velalliselle antamien eri lainojen yhdistämiseksi.


7 §
Muut lainaehdot

1. Koron laskeminen. Korkoa laskettaessa kerrotaan lainan määrä kulloinkin voimassa olevalla korkoprosentilla ja niiden päivien lukumäärällä, jolloin korkoprosentti on ollut samansuuruinen, ja jaetaan 360:llä. Näin tehdään kullekin korkoprosentille erikseen ja saadut tulokset lasketaan yhteen.

2. Erityiset erääntymisperusteet. Jos lainan korkoa, lainaa tai sen irtisanottua osaa ei makseta eräpäivänä tai jos velallinen on antanut valtion ydinjätehuoltorahastolle harhaanjohtavia tietoja lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttaneista seikoista taikka jos velallinen kuolee, joutuu selvitys- tai konkurssitilaan, hakee yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaista menettelyä tai lakkauttaa maksunsa, laina erääntyy heti maksettavaksi, jollei valtion ydinjätehuoltorahasto erityisistä syistä muuta päätä.

Jos annettua vakuutta ei enää voida katsoa riittäväksi tai jos muuten havaitaan, että lainan tai sen koron sopimuksenmukainen suorittaminen vaarantuu, on velallisen valtion ydinjätehuoltorahaston määräämässä vähintään yhden kuukauden ajassa ja sen hyväk- symällä tavalla lisättävä vakuutta tai lyhen-nettävä lainaa niin, että vakuudet vastaavat velvoitteita. Muutoin laina maksamattomine korkoineen erääntyy heti maksettavaksi.

3. Perimiskulut. Velallinen vastaa lainan ja sen korkojen perimisestä sekä vakuuden rahaksimuutosta aiheutuneista kustannuksista ja palkkioista.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 1999. Tätä päätöstä sovelletaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen myönnettyihin lainoihin.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Jorma Sandberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.