314/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 483/1993:

1 §

Vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:

1) maksettu pohjarahasto ja maksettu takuupääoma;

2) kun 25 prosenttia pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärästä on maksettu, puolet maksamatta olevasta pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärästä;

3) sidotun ja vapaan oman pääoman rahastot;

4) tilikauden ja edellisten tilikausien voitot;

5) kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 12 §:n 1 momentin nojalla taseeseen merkitty poistoero sekä 15 §:ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset;

6) omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan poikkeuksellisena;

7) vakuutusyhdistyksen hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella sekä 2 momentissa säädetyin rajoituksin täysin maksettu pääoma sellaisesta yhdistyksen vähintään viideksi vuodeksi tai vähintään viiden vuoden irtisanomisajalla ottamasta lainasta, jolla on sopimuksen perusteella huonompi etuoikeus kuin kaikkien muiden velkojien vaateilla;

8) jäljempänä 3 momentissa säädetyin rajoituksin toiminnassa olevan vakuutusyhdistyksen vakuutusyhdistyslain 10 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu kyseiseksi tilikaudeksi taksoitettavissa oleva lisämaksu, josta voidaan kuitenkin ottaa huomioon korkeintaan puolet enimmäismaksujen ja perittyjen maksujen erotuksesta; sekä

9) vakuutusyhdistyksen hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella muut edellä esitettyihin rinnastettavat erät.

Sovellettaessa 1 momentin 7 kohtaa huomioon otettava määrä voi olla enintään 50 prosenttia toimintapääomasta ja toimintapääomasta enintään 25 prosenttia saa olla määräajaksi otettuja lainoja. Toimintapääomaan luettavaa määrää vähennetään tasaisesti kultakin alkavalta vuodelta, jos lainan jäljellä oleva laina-aika on vähemmän kuin viisi vuotta.

Sovellettaessa 1 momentin 8 kohtaa huomioon otettava määrä voi olla enintään 50 prosenttia toimintapääomasta.

2 §

Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin määrää:

1) tilikauden ja edellisten tilikausien tappio;

2) taseen kirjanpitoarvojen ja omaisuuden käypien arvojen positiivinen erotus;

3) voitonjakona jaettavaksi esitetty osa yhdistyksen vapaasta omasta pääomasta;

4) vakuutusten hankintamenojen sekä aineettomien hyödykkeiden tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus;

5) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemättömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennäköisenä; sekä

6) johdannaissopimusten mahdollinen enimmäistappio.

3 §

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä 24 päivänä maaliskuuta 1995 annettu asetus (452/1995).

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.