265/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1299/1996) 1 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 2 §:n johdantokappale, I ryhmän 3 kohta, II ryhmän 3 kohta ja III ryhmän 2 kohta, 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 4 §,

sellaisena kuin niistä on 2 §:n johdantokappale on asetuksessa 362/1997, seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkistetaan:


2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;


4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;


2 §
Sijoitusten jako ryhmiin

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 7 luvun 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten työeläkevakuutusyhtiön sijoitukset, lukuun ottamatta asianomaisen ministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, jaetaan ryhmiin seuraavasti:

Ryhmä I

3) Lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.

Ryhmä II

3) Velkasitoumukset, joissa takaajana tai velallisena on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.


Ryhmä III

2) Joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.


3 §
Vakavaraisuusraja

Laskentakaavassa suure p on asianomaiseen sijoitusten ryhmään kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan Vakuutusvalvontaviraston määräämien perusteiden mukaisesti käypään arvoon, jollei asianomainen ministeriö erityisistä syistä toisin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vastuuvelkaan luetaan työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen vastuuvelka, yrittäjäin eläkelain (468/1969) 11 §:n mukaisen vakuutuksen vastuuvelka sekä asianomaisen ministeriön määräämät muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät, ja siitä vähennetään työeläkevakuutusyhtiön työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 luvun 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu osittamaton lisävakuutusvastuu sekä asianomaisen ministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen vuoksi määräämät muut erät.

4 §
Määräystenantovaltuus ja poikkeusluvan antaminen sijoitusten lukemiseksi eri ryhmiin

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa vakuutusyhtiölle luvan määräajaksi lukea sijoitus johonkin toiseen 2 §:ssä säädettyyn ryhmään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin sekä muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.