257/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1325/1997) 1 §:n 2 ja 4 kohta, 2 §:n johdantokappale ja I ryhmän 1 ja 3 kohta, II ryhmän 3 kohta ja III ryhmän 2 kohta, 3 §:n 3 ja 5 momentti sekä 4 §, seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;


4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;


2 §
Sijoitusten jako ryhmiin

Vakuutuskassalain 83 c §:n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan ja tätä toimintaa harjoittavan osaston sijoitukset, lukuunottamatta asianomaisen ministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, jaetaan ryhmiin seuraavasti:

I ryhmä

1) velkasitoumus, jossa velallisena on eläkekassan osakkaana oleva työnantajayritys, jonka on suoritettava tästä velastaan eläkekassalle korkoa, joka on sidottu eläkekassan vastuuvelan laskemisessa käytettävään korkoon ja on vähintään sen suuruinen, ja jolle osakas on antanut vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen (1138/1998) mukaisen vakuuden;


3) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;

II ryhmä

3) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; sekä


III ryhmä

2) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;


3 §
Vakavaraisuusraja

Laskentakaavassa suure p on asianomaiseen sijoitusten ryhmään kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan Vakuutusvalvontaviraston päättämien perusteiden mukaisesti käypään arvoon, jollei asianomainen ministeriö erityisistä syistä toisin päätä.


Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vastuuvelkaan luetaan työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen vastuuvelka, yrittäjien eläkelain (468/1969) 11 §:n mukaisen vakuutuksen vastuuvelka sekä asianomaisen ministeriön määräämät muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät ja siitä vähennetään vakuutuskassalain 79 §:n 2 momentissa mainittu lisävakuutusvastuu sekä asianomaisen ministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta määräämät muut erät.

4 §
Poikkeusluvan antaminen sijoitusten lukemisesta eri ryhmiin sekä tarkemmat säännökset

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa eläkekassalle luvan määräajaksi lukea sijoitus johonkin toiseen 2 §:ssä säädettyyn ryhmään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin sekä muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.