256/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän 14 päivänä elokuuta 1961 annetun asetuksen (431/1961) 6 §:n 4 momentti sekä 17 ja 20 §,

sellaisena kuin niistä on 17 § asetuksessa 946/1995, seuraavasti:

6 §

Ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä, jos hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen eläketurvakeskuksen valvontaa ja muita edustajistolle kuuluvia tehtäviä varten tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos asianomainen ministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, vähintään kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme edustajiston jäsentä on sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatinut. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle.

17 §

Eläketurvakeskuksen tulee antaa Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukaiset tilastotiedot omasta toiminnastaan sekä lakisääteisten työeläkelaitosten toiminnasta.

Eläketurvakeskuksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tilastotiedot asianomaiselle ministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle sekä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja edustajiston niiden johdosta tekemä päätös Vakuutusvalvontavirastolle viimeistään tilikautta seuraavan toukokuun kuluessa.

20 §

Eläketurvakeskuksen on viipymättä ilmoitettava eläketurvakeskuksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimi ja kotipaikka asianomaiselle ministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan eläketurvakeskuksen nimen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.