253/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun asetuksen (501/1969) 5 §:n 4 momentti sekä 15 ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 4 momentti asetuksessa 552/1974 ja 20 § asetuksessa 1328/1990, seuraavasti:

5 §

Ylimääräinen valtuuskunnan kokous on pidettävä, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai eläkelaitoksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos maa-ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, valtiovarainministeriö, eläketurvakeskus, kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä on sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatinut. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty valtuuskunnan puheenjohtajalle tai hallitukselle.

15 §

Eläkelaitoksen on viipymättä ilmoitettava eläkelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimi ja kotipaikka asianomaiselle ministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan eläkelaitoksen nimen.

20 §

Eläkelaitoksen on vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimitettava Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain alaisen toiminnan osalta eläketurvakeskukselle ja muun toimintansa osalta Vakuutusvalvontavirastolle.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä, Vakuutusvalvontavirastolla, valtiovarainministeriöllä ja eläketurvakeskuksella on oikeus kohtuullisessa ajassa saada muutakin kuin 1 momentissa tarkoitettua kirjallista selvitystä eläkelaitoksen toiminnasta, ja ne voivat muullakin tavalla tarkastaa laitoksen toimintaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.