252/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista 30 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (869/1994) 2 §:n 3 kohta, 4 §, 5 §:n 2 momentti ja 6 § sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 76/1997 ja 34/1998, uusi 6 a kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) vaarallisella aineella IMDG-koodin, mukaan lukien INF-koodissa tarkoitetut radioaktiiviset aineet, sekä IBC-koodin 17 luvun ja IGC-koodin 19 luvun mukaisesti luokiteltuja aineita;


6 a) INF-koodilla säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja erittäin radioaktiivisten jätteiden turvallisesta kuljettamisesta kuljetussäiliöissä aluksilla koskevaa IMO:n säännöstöä, sellaisena kuin se on voimassa 1 päivänä tammikuuta 1998;


4 §
Aluksesta tehtävät ilmoitukset

Aluksen, joka lähtee Suomen satamasta lastinaan vaarallisia tai merta pilaavia aineita, on tehtävä ennen lähtöään ilmoitus merenkulkulaitokselle merenkulkulaitoksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Aluksen, joka ensimmäisenä määräsatamanaan tai ankkuripaikkanaan saapuu Suomen satamaan tai ankkuripaikalle Euroopan talousalueen ulkopuolisesta satamasta lastinaan vaarallisia tai merta pilaavia aineita, on päästäkseen satamaan tai ankkuripaikalle tehtävä lastaussatamasta lähtiessään ilmoitus merenkulkulaitokselle merenkulkulaitoksen tarkemmin määräämällä tavalla. Jos määräsatama tai ankkuripaikka selviää vasta matkan aikana, ilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, kun määräsatama tai ankkuripaikka on selvillä.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainituissa ilmoituksissa, joiden tekeminen on aluksen liikenteenharjoittajan velvollisuutena, on oltava tiedot aluksen nimestä, tunnuskirjaimista ja tarvittaessa IMO-tunnistenumerosta, kansallisuudesta, pituudesta, syväyksestä, määräsatamasta ja saapumisajasta sinne, arvioidusta lähtöajasta, suunnitellusta reitistä sekä 3 §:n 1 momentissa mainitut tiedot alukseen lastatuista vaarallisista tai merta pilaavista aineista ja tarvittaessa aluksen luokasta sellaisena kuin se on määritelty INFkoodissa sekä tiedot vaarallisten tai merta pilaavien aineiden määristä ja sijoituksesta alukseen sekä tiedot kuljetussäiliöiden tai rahtikonttien tunnistamismerkinnöistä ja vakuutus siitä, että aluksella on lastia ja sen sijoitusta koskevat yksilöidyt tiedot. Lisäksi ilmoitukseen tulee sisältyä tieto aluksella olevan laivaväen lukumäärästä.

5 §
Päällikön ilmoitusvelvollisuus

Ilmoituksessa on oltava 4 §:n 3 momentissa mainitut tiedot, ja siinä on oltava selvitys tapahtuman laadusta. Merenkulkulaitos antaa tarkemmat määräykset ilmoitusvelvollisuudesta.

6 §
Tarkastuslomake

Aluksen päällikön on täytettävä merenkulkulaitoksen vahvistama tarkastuslomake ja annettava se tiedoksi luotsille ja asianomaisen merenkuluntarkastustoimiston toimistopäällikölle, merenkulunylitarkastajalle tai merenkuluntarkastajalle, jos tämä sitä pyytää.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 98/55/EY; EYVL N:o L 215, 1.8.1998, s. 65

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.