236/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien peltoalatukien ja eläimiin perustuvan luonnonhaittakorvauksen hakuajoista vuonna 1999

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/1994) 52 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Hakemus peltokasvien tuen tukikelpoisen ja tukikelvottoman alan vaihdosta

Hakemus peltokasvien tuen tukikelpoisten alojen ja tukikelvottomien alojen välisestä vaihdosta on tehtävä viimeistään 16 päivänä huhtikuuta 1999.

Vaihtohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 142. Lomakkeita on saatavana kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on tehtävä erillinen päätös vaihdon hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään 7 päivänä toukokuuta 1999. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset vaihdon hyväksymisperusteista.

2 §
Hakemus tukikelvottoman peruslohkon hyväksymisestä tukikelpoiseksi

Hakemus tukikelvottoman peruslohkon väliaikaisesta hyväksymisestä tukikelpoiseksi on tehtävä viimeistään 16 päivänä huhtikuuta 1999 maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 142. Lomakkeita on saatavana kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on tehtävä päätös tukikelpoisuuden väliaikaisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä maa- ja metsätalousministeriön tarkemmin määräämin perustein.

Tukikelpoiseksi voidaan hakea peruslohkoa, joka on:

1) raivattu pellonraivausmaksusta annetun lain (602/1987) sekä pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun lain (1385/1991) mukaisten vuosina 1992―1994 annettujen raivauslupien perusteella;

2) hallinnassa jakolain (604/1951) tai kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisten 1.1.1994―16.4.1999 laillistuneiden uusjakotoimitusten jakosuunnitelmien perusteella; tai

3) raivattu jakolain (604/1951) tai kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisten 1.1.1992―16.4.1999 laillistuneiden uusjakotoimitusten raivauspäätösten perusteella.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö voi viimeistään 16.4.1999 tehdyn hakemuksen perusteella hyväksyä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 9 artiklan toisen alakohdan mukaisena erityistilanteena uusjaon perusteella tapahtuvan tukikelpoisen maan siirtymisen, jos tukikelpoisen alan kokonaismäärä ei nouse.

3 §
Tukihakemukset

Tukihakemukset peltokasvien tukijärjestelmän mukaisesta peltoalaperusteisesta tuesta ja siihen liittyvästä kesanointikorvauksesta, pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevasta tuesta, jäljempänä luonnonhaittakorvaus, sekä maatalouden ympäristötuen perustuesta on toimitettava viimeistään 28 päivänä toukokuuta 1999.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla nrot 101A, 101B, 102A ja 102B vuodelta 1999 tai maaja metsätalousministeriön erikseeen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta nro 102A.

Jos peruslohkoja on edellisestä vuodesta jaettu, yhdistetty, poistettu pysyvästi käytöstä, perustettu uusia peruslohkoja tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomake nro 102C vuodelta 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukainen atk-tuloste.

4 §
Eläimiin perustuvan luonnonhaittakorvauksen aikaistettu haku

Jos viljelijä hakee eläimiin perustuvaa luonnonhaittakorvausta, hän voi ilmoittaa korvauksen perusteena olevan eläinmäärän aikaisintaan 12 päivänä huhtikuuta ja viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1999. Ilmoitus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 134. Viljelijän on tällöin viimeistään 28 päivänä toukokuuta 1999 palautettava varsinaiset luonnonhaittakorvauksen hakemista koskevat 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut lomakkeet.

5 §
Ilmoitus kylvöaloista

Viljelyalojen muutoksia koskeva ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 1999.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 117 vuodelta 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

6 §
Hakemusten toimittaminen

Hakemukset on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on kysymyksessä olevana viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

7 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1999. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.