213/1999

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1999

Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 12 §:n 1 momentin ja 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Ammatilliseen 120 opintoviikon laajuiseen perustutkintoon kuuluu:

1) ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista 90 opintoviikkoa, joista enintään 10 opintoviikkoa voidaan opetussuunnitelman perusteissa osoittaa vapaasti valittaviin opintoihin edellyttäen, että tutkinnossa voidaan saavuttaa 3 momentissa mainitut tavoitteet;

2) ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä opintoja 20 opintoviikkoa; sekä

3) vapaasti valittavia opintoja 10 opintoviikkoa.

Edellä 1 momentissa mainittuihin opintoihin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa.

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan siten, että tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Mikäli 1 momentin 1 kohdan opintoja on siirretty vapaasti valittaviin opintoihin, opinnot voivat tältä osin olla ammatillisia opintoja syventäviä tai laajentavia opintoja, yhteisiä opintoja tai lukio-opintoja.

2 §

Yhteiset opinnot sisältävät pakollisia opintoja 16 opintoviikkoa ja valinnaisia opintoja neljä opintoviikkoa.

Pakolliset opinnot ovat:
äidinkieli 4 opintoviikkoa;
toinen kotimainen kieli 1 opintoviikko;
vieras kieli 2 opintoviikkoa;
matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
matematiikka 3 opintoviikkoa;
fysiikka ja kemia 2 opintoviikkoa
humanistis-yhteiskunnalliset opinnot
yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 opintoviikko;
liikunta ja terveystieto 2 opintoviikkoa;
sekä
taito- ja taideaineet
taide ja kulttuuri 1 opintoviikko.

Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa pakollisten opintojen laajuus on 17 opintoviikkoa ja valinnaisten opintojen kolme opintoviikkoa. Toisen kotimaisen kielen opintoja on kaksi opintoviikkoa.

Valinnaiset opinnot valitaan 2 momentin mukaisista opinnoista ja seuraavista matemaattis-luonnontieteellisistä ja humanistis-yhteiskunnallisista opinnoista: ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien tuntemus, psykologia, yritystoiminta.

Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomen tai ruotsin kieli, koulutuksen järjestäjä voi päättää äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintojen jakamisesta 2 momentissa säädetystä poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että mainittujen opintojen yhteislaajuus on viisi opintoviikkoa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elo- kuuta 1999. Päätös koskee 1.8.1999 alkaen uudistuvia tutkintoja.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1999

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Opetusneuvos
Kirsi Kangaspunta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.