188/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Liikenneministeriö on päättänyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 24 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1250/1996:

1 §
Päätöksen soveltamisala

Tämä päätös koskee vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetussa asetuksessa (127/1999), jäljempänä neuvonantaja-asetus, tarkoitetun turvallisuusneuvonantajan nimeämistä ja tehtäviä sekä turvallisuusneuvonantajan koetta.

2 §
Poikkeukset turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuudesta

Sen lisäksi, mitä neuvonantaja-asetuksessa säädetään, toiminnanharjoittajan ei tarvitse nimetä vaarallisten aineiden tiekuljetukseen liittyviin tehtäviin turvallisuusneuvonantajaa, jos toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetukset:

1) täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) liitteessä A olevissa reunanumeroissa 2201a, 2301a, 2401a, 2471a, 2501a, 2551a, 2601a, 2801a tai 2901a taikka liitteessä A olevassa reunanumerossa 2009 tai liitteessä B olevassa reunanumerossa 10 603 säädetyt ehdot;

2) käsittävät enintään 1 kohdassa mainitun päätöksen liitteessä B olevassa reunanumerossa 10 011 aineittain mainittuja enimmäismääriä vaarallisia aineita; taikka

3) ovat 1 kohdassa mainitun päätöksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia.

Sen lisäksi, mitä neuvonantaja-asetuksessa säädetään, toiminnanharjoittajan ei tarvitse nimetä vaarallisten aineiden rautatiekuljetukseen liittyviin tehtäviin turvallisuusneuvonantajaa, jos toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetukset:

1) täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (901/1997) liitteen osassa I olevassa reunanumerossa 17 tai osassa II olevissa reunanumeroissa 201a, 301a, 401a, 471a, 501a, 551a, 601a, 801a tai 901a säädetyt ehdot; taikka

2) käsittävät enintään 1 kohdassa mainitun päätöksen lisäyksessä XXV olevassa kappaleessa A tarkoitettuja kuljetuksia.

3 §
Turvallisuusneuvonantajan tehtävät

Sen lisäksi, mitä neuvonantaja-asetuksen 5 §:ssä säädetään, turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu seurata:

1) toimintoja kuljetettavien vaarallisten aineiden tunnistamiseen liittyvien säännösten noudattamiseksi;

2) käytäntöä erityisten tarpeiden huomioon ottamiseksi hankittaessa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarvittavia välineitä;

3) toimintoja vaarallisten aineiden kuljetuksessa, kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävän kaluston tarkastamiseksi;

4) että toiminnanharjoittajan henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen, josta on merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa;

5) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden edellyttämien kiireellisten toimenpiteiden toteuttamista;

6) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten tutkinnan suorittamista ja tarvittavan kertomuksen laadintaa;

7) tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten toistumisen välttämiseksi;

8) vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien säännösten ja erityisvaatimusten ottamista huomioon valittaessa ja käytettäessä alihankkijoita tai muita osapuolia;

9) että vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoimiin osallistuvalla henkilöstöllä on käytössään yksityiskohtaiset toiminta- ja käyttöohjeet;

10) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaamis- ja purkamistoimintaan liittyvien vaarojen tiedottamista;

11) vaadittavien asiakirjojen ja turvavarusteiden pitämistä mukana kuljetusvälineessä sekä tällaisten asiakirjojen ja varusteiden säännösten- ja määräystenmukaisuuden tarkastamiseksi toteutettavia toimenpiteitä; sekä

12) kuormaus- ja purkamistoimintaa koskevien säännösten ja määräysten noudattamiseksi tarvittavien menettelyjen toteuttamista.

4 §
Turvallisuusneuvonantajan kokeet

Turvallisuusneuvonatajan kokeet on järjestettävä asianmukaisesti siten, että niissä voidaan selvittää, onko kokelaalla turvallisuusneuvonantajan tehtävissä tarvittava kyseessä olevaa kuljetusmuotoa koskeva asiantuntemus. Kuljetusmuoto huomioon ottaen kokeen tulee kattaa tämän päätöksen liitteessä tarkoitetut aiheet. Koetta laadittaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin aiheisiin:

1) yleiset ennalta ehkäisevät ja muut turvallisuustoimenpiteet;

2) vaarallisten aineiden luokitus;

3) pakkausvaatimukset säiliöt ja säiliökontit mukaan lukien;

4) vaaraa osoittavat merkinnät ja varoituslipukkeet;

5) kuljetusasiakirjoihin tehtävät merkinnät;

6) käsittely;

7) henkilöstön koulutus;

8) kuljetukseen liittyvät asiakirjat;

9) kirjalliset turvallisuusohjeet;

10) kuljetusta koskevat varustemääräykset.

Kokeessa esitetään vähintään 20 vapaamuotoista kysymystä. Jos esitetään monivalintakysymyksiä, yhtä vapaamuotoista kysymystä vastaa kaksi monivalintakysymystä. Lisäksi kokelaalle annetaan selvitettäväksi vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä tapaus.

Kokeet järjestetään kirjallisina. Erityisestä syystä kirjallista koetta voidaan täydentää suullisella osuudella.

Kokeita on järjestettävä riittävän usein ja eri puolilla maata siten, että kokelaan matka ja odotusaika koetilaisuuteen eivät muodostu kohtuuttomiksi.

5 §
Turvallisuusneuvonantajan täydennyskokeet

Turvallisuusneuvonantajan täydennyskokeita järjestettäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 4 §:ssä säädetään.

6 §
Onnettomuusselostus

Toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuneesta ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudella vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta laadittavasta onnettomuusselostuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

1) kuvaus onnettomuudesta, olosuhteet sen tapahtuessa ja siitä mahdollisesti aiheutuneet vahingot;

2) onnettomuuspaikalla toteutetut torjuntatoimenpiteet; sekä

3) toimenpiteet, joihin kuljetuksen suorittaja ja muu toiminnanharjoittaja ovat ryhtyneet tai ryhtyvät vastaavan onnettomuuden toistumisen estämiseksi.

7 §
Kysymysluettelo

Ajoneuvohallintokeskus pitää luetteloa turvallisuusneuvoantajan kokeissa esitettävistä kysymyksistä ja toimittaa luettelon säännöllisin väliajoin Euroopan yhteisöjen komissiolle.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 96/35/EY; EYVL N:o L 145, 19.6.1996, s. 10

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liite

Turvallisuusneuvonantajan kokeisiin kuuluvat aiheet:

1. Yleiset ennaltaehkäisevät ja muut turvallisuustoimenpiteet kuten vaarallisten aineiden aiheuttamien onnettomuuksien pääasiallisten syiden ja seurausten tunteminen; sekä

2. Kuljetusmuotoa koskevat kansalliset ja Euroopan yhteisön säännökset sekä Suomea sitovien kansainvälisten yleissopimusten ja muiden sopimusten määräykset, jotka koskevat:

a) vaarallisten aineiden luokitusta kuten:

― liuosten ja seosten luokitusmenetelmät

― aineluettelon rakenne

― vaarallisten aineiden luokat ja luokitusperiaatteet

― kuljetettavien aineiden ja esineiden laatu

― aineiden fysikaaliset, kemialliset ja toksikologiset ominaisuudet;

b)pakkauksille asetettuja yleisiä vaatimuksia mukaan lukien säiliöille ja säiliökonteille asetetut vaatimukset kuten:

― pakkaustyypit sekä tunnusmerkinnät ja muut merkinnät

― pakkauksia koskevat vaatimukset ja testaus

― pakkausten kunto ja määräaikaistarkastukset;

c)vaaraa osoittavia merkintöjä ja varoituslipukkeita kuten:

― varoituslipukkeeseen tehtävät merkinnät

― varoituslipukkeen kiinnittäminen ja poistaminen

― merkinnät ja lipukkeet;

d)rahtikirjamerkintöjä kuten:

― rahtikirjaan tulevat tiedot

― lähettäjän kirjallinen varmistus;

e)lähetystapaa ja toimitusehtoja kuten:

― koko kuorma

― irtokuljetus

― irtokuljetukset suurkontissa

― konttikuljetukset

― kuljetus kiinteässä ja irrotettavassa säiliössä;

f)matkustajien kuljetusta;

g)yhteenkuormauskieltoja ja yhteenkuormaukseen liittyviä varotoimenpiteitä;

h)aineiden erottelua;

i)kuljetettavien ainemäärien rajoittamista ja vapautettuja määriä;

j)käsittelyä kuten:

― kuormaus ja purkaminen täyttöaste mukaan lukien

― erottelu;

k)puhdistusta ja kaasujen poistoa ennen kuormausta ja purkamisen jälkeen;

l)henkilöstön koulutusta;

m)kuljetukseen liittyviä asiakirjoja kuten:

― rahtikirja

― kirjallinen varmistus

― ajoneuvon hyväksymistodistus

― ajoneuvon kuljettajan ajolupa

― jäljennös poikkeusluvista

― muut asiakirjat;

n)kirjallisia turvallisuusohjeita kuten:

― turvaohjeen toteutus

― suojavarusteet;

o)valvontavelvollisuuksia pysäköinnin yhteydessä;

p)reitti- ja kuljetusrajoituksia;

q)saastuttavien aineiden mahdollista haihtumista ja vuotamista käytön ja onnettomuuden yhteydessä;

r)kuljetusta koskevia varustesäännöksiä ja määräyksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.