186/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 60 § sekä muutetaan 2, 7, 9―11, 14, 17, 21―23, 30, 32, 33, 35, 36, 48, 58, 62, 63, 67 ja 68 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi asetuksessa 762/1996, 9 § asetuksessa 292/1998, 10 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 449/1997, 36 § mainitussa asetuksessa 292/1998 ja asetuksessa 673/1997 sekä 48 § osaksi asetuksessa 102/1996, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989) mukaista ajoneuvorekisteriä;

b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;

d) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista Ajoneuvohallintokeskukselle ennen ensirekisteröintiä;

e) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteriotteella rekisteröinnin suorittajan antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvo on rekisteröity;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY tai L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus;

n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekisteri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorittajalle;

o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi;

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella.

7 §
Rekisteröintivelvollisuus

Tieliikennelain (267/1981) 84 §:ssä säädetyn rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi moottorikäyttöisestä ajoneuvosta ja siihen kytkettäväksi soveltuvasta perävaunusta on tehtävä ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys;

c) ajoneuvossa on sen valmistajan, viranomaisen tai katsastustoimipaikan antama valmistenumero;

d) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

e) ajoneuvo on ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on annettu tyyppirekisteriote;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäviksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekisteröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.

3. Asianmukaiseksi selvitykseksi moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän omistusoikeudesta katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.

10 §
Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys;

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

c) ajoneuvo on katsastettu;

d) ajoneuvon mahdollinen ajoneuvovero on suoritettu;

e) ajoneuvon mahdollinen moottoriajoneuvovero on suoritettu;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäviksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot;

g) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnistä esitetään tarvittaessa selvitys.

2. Vakuutuksen perusteella lunastettua ja tuhoutuneena poistettavaksi ilmoitettua ajoneuvoa ei enää uudelleenrekisteröidä. Ajoneuvoa ei myöskään uudelleenrekisteröidä, jos autoverosta päättävä viranomainen on asettanut rekisteröintikiellon autoveroedun ehdoksi ja asianomainen on saanut tämän edun hyväkseen.

3. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asetetut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet, ajoneuvo uudelleenrekisteröidään vain, jos veron maksuunpanija sen hyväksyy.

4. Jos ajoneuvosta on muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta syystä poistettu valmistajan, viranomaisen tai katsastustoimipaikan antama valmistenumero, ajoneuvo uudelleenrekisteröidään vain, jos sen alkuperä voidaan selvittää luotettavasti.

5. Asianmukaiseksi selvitykseksi moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän omistusoikeudesta katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.

11 §
Ilmoitusvelvollisuus

1. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä ja haltijan vaihtumisesta sekä muista rekisteri-ilmoituksen perusteella rekisteriin merkittävissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä muutosta koskeva rekisteriilmoitus siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2. Rekisteri-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:

a) luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta eikä henkilön kuolemasta;

b) muutos- ja kytkentäkatsastuksessa hyväksytystä ajoneuvon rakenteen tai varusteiden muuttamisesta;

c) sellaisesta rakenteen tai varusteiden muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutoskatsastukseen.

14 §
Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä on tehtävä rekisteri-ilmoitus, jos:

a) rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut;

b) ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla;

c) rekisteröityä ajoneuvoa ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa;

d) moottorikelkkaa ei enää käytetä tiellä, maastossa eikä jäällä.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä on palautettava ajoneuvon rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun tai Valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman taikka kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975) nojalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä ei kuitenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on tuhottava todistettavasti.

3. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä.

17 §
Rekisteriotteen tai -kilpien noutamatta jättäminen

1. Rekisteröinnin suorittajan on poistettava ajoneuvo rekisteristä, jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa ja Ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle toimitettua rekisteriotetta tai sille toimitettuja rekisterikilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta.

2. Rekisteröinnin suorittajan on poistettava ajoneuvo rekisteristä myös silloin, kun rekisterikilvet on annettu rekisteröinnin suorittajalle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle ilman ilmoitusta rekisteristä poistamisesta, jos kilpiä ei noudeta kuuden kuukauden kuluessa. Kilpien antamisesta rekisteröinnin suorittajalle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei toimiluvan haltijalla ole oikeutta poistaa ajoneuvoa rekisteristä, hänen on viipymättä ilmoitettava kilpien antamisesta ja määräajassa noutamattomista kilvistä Ajoneuvohallintokeskukselle.

3. Rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteriotteen ja -kilpien kanssa menetellään siten kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää.

21 §
Rekisteri-ilmoitusten ja -kilpien vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä rekisteröinnin suorittajalle. Samalla on esitettävä rekisteriotteen, ennakkoilmoitustodistuksen tai katsastustodistuksen tekninen osa. Ilmoituksen vastaanottajan tekniseen osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteriotteen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Rekisteröinnin suorittaja voi antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan.

2. Kun ajoneuvon rekisteristä poistamista koskeva ilmoitus jätetään, ilmoituksen vastaanottajan on merkittävä rekisterikilpien vastaanottopäivä rekisteriotteen tekniseen osaan ja ilmoitusosaan.

3. Rekisteröinnin suorittaja voi 1 ja 2 momentissa säädetystä huolimatta erityisestä syystä ottaa rekisteri-ilmoituksen vastaan, vaikka teknistä osaa ei esitettäisikään.

22 §
Määräaika

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muutoksen tapahtumisesta. Jos rekisteriote on muutoksen tapahtuessa rekisteröinnin suorittajan hallussa aikaisemman rekisteröinnin suorittamista varten, rekisteri-ilmoitus on jätettävä 14 päivän kuluessa uuteen rekisteriotteeseen merkitystä otteen tulostuspäivästä.

2. Jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole 30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jättämisestä saanut uutta rekisteriotetta, omistaja tai haltija on velvollinen pyytämään rekisteröinnin suorittajalta seitsemän päivän kuluessa uutta rekisteriotetta toimituksessa kadonneen tilalle.

23 §
Rekisteröinnin merkitseminen

Rekisteröinnin suorittajan tulee tarkastaa sille tehty ilmoitus ja sen liitteet. Rekisteröinnin suorittajan on merkittävä ajoneuvo tai sen tiedoissa tapahtunut muutos rekisteriin ilmoitusvelvollisen antamien tietojen perusteella, kun 4, 5 tai 6 luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jollei ajoneuvosta ole tehty ennakkoilmoitusta, rekisteröinnin suorittaja antaa ajoneuvoa varten rekisteritunnuksen ja -kilvet ensirekisteröinnin yhteydessä. Rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

30 §
Rekisteriotteen antaminen

1. Rekisteröinnin suorittaja antaa rekisteriin merkittyä ajoneuvoa varten omistajalle tai tämän suostumuksella haltijalle rekisteriotteen, jossa on ajoneuvoa sekä omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja samoin kuin ajoneuvon teknisiä tietoja sisältävä tekninen osa ja muutosilmoituksen tai rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen tekemistä varten ilmoitusosa.

2. Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteriotteen teknisestä osasta käytettäväksi liikenteessä. Velvollisuudesta esittää jäljennös on voimassa, mitä velvollisuudesta esittää rekisteriotteen tekninen osa säädetään.

32 §
Rekisteriotteen katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisteriotteen tai sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä rekisteröinnin suorittajalta uusi ote. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys otteen tai sen osan katoamisesta.

33 §
Rekisterikilpien antaminen

1. Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvoa varten toimitetaan rekisterikilvet ennakkoilmoituksen tekijälle. Muussa tapauksessa rekisteröinnin suorittaja antaa rekisterikilvet ensirekisteröinnin ja rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

2. Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä ja muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Erityisestä syystä Ajoneuvohallintokeskus voi antaa ajoneuvoa varten ylimääräisen rekisterikilven.

35 §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, uuden kilven tilaamiseen sovelletaan, mitä 32 §:ssä säädetään uuden rekisteriotteen pyytämisestä. Rekisteröinnin suorittaja voi rekisteriotteen tekniseen osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 34 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasianministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja.

3. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä on yhden kirjaimen ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkein merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päättyy.

4. Tullikilvessä on yksi kirjain, järjestysnumero ja kirjaimet FIN punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

5. Koenumerokilvessä on sana KOE, yksi kirjain ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

6. Siirtokilvessä on yksi kirjain ja enintään nelinumeroinen luku punaisin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla.

7. Rekisterikilvessä olevat numerot ja kirjaimet erotetaan toisistaan väliviivalla.

48 §
Siirtokilvet

1. Rekisteröinnin suorittaja ja tullilaitos voivat ajoneuvon katsastukseen vientiä, Suomessa rekisteröimättömän ajoneuvon Suomessa tapahtuvaa siirtoa, esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä ajoneuvon siirtoa varten antaa siirtokilvet ajoneuvon liikenteessä käyttämiseksi.

2. Siirtokilpien antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty moottoriajoneuvovero on suoritettu.

3. Siirtokilpien käyttämiseen oikeuttava todistus annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Todistusta ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Tällaisena syynä ei ole pidettävä kilpailukäyttöä.

4. Siirtokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

58 §
Rekisteröintitodistukset

Ajoneuvohallintokeskus voi asettamillaan ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn autoalan järjestön tai sopimusrekisteröijän antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaisia rekisteröintitodistuksia. Sellainen rekisteröintitodistus saadaan antaa vain Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopimuksen määräykset ja on varustettu sopimuksen edellyttämällä kansallisuustunnuksella.

62 §
Virheelliset asiakirjat

1. Sopimusrekisteröijä, katsastustehtävien toimiluvan haltija, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan Ajoneuvohallintokeskukselle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteriotteesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta.

2. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen Ajoneuvohallintokeskuksen kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan Ajoneuvohallintokeskukselle.

63 §
Asiakirjojen luovuttaminen

Sopimusrekisteröijän on lähetettävä rekisteröintitehtävien hoitamisessa kertyneet asiakirjat Ajoneuvohallintokeskukselle tehtävien tultua suoritetuiksi.

67 §
Muutoksenhaku

1. Oikaisun hakemisesta sopimusrekisteröijän rekisteröintiasiassa tekemään päätökseen on voimassa, mitä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 14 §:ssä säädetään.

2. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

3. Tämän asetuksen nojalla annettua päätöstä tai määräystä on noudatettava, vaikka se ei ole tullut lainvoimaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

68 §
Lomakkeiden, rekisteriin merkittävien tietojen ja rekisterikilpien mittojen vahvistaminen

Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajoneu-vojen rekisteröinnissä käytettäville lomakkeille merkittävät tiedot ja lomakkeiden kaavat sekä määrää tarkemmin, mitä tietoja rekisteriotteeseen merkitään. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa myös rekisterikilpien mitat ja muut ominaisuudet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.