129/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Asetus nestekaasuasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun nestekaasuasetuksen (711/1993) 1 §:n 8 kohta ja 12 luku, sellaisena kuin niistä on 12 luku osaksi asetuksessa 1170/1995,

muutetaan asetuksen 1 §:n 7 kohta ja 44 §:n 3 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a §, 9 §:ään uusi 3 momentti ja 44 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 1170/1995, uusi 4 ja 5 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee:


7) toimenpiteitä nestekaasua teknisesti käyttävissä, varastoivissa ja käsittelevissä laitoksissa sattuvien onnettomuuksien yhteydessä.

1 a §
Soveltamisalan tarkennus

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, nestekaasun tekniseen käyttöön, käsittelyyn, varastointiin ja säilyttämiseen sovelletaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) 14―16, 21―30, 34―39, 61―63 ja 73―76 §:n suuronnettomuuksien ehkäisemistä koskevia säännöksiä.

9 §
Kohteiden rajaus

Jos nestekaasun tekninen käyttö, varastointi tai käsittely tapahtuu sellaisessa vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 4 §:n 5 kohdassa tarkoitetussa tuotantolaitoksessa, jossa kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on mainitun asetuksen mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista, tuotantolaitoksessa oleva nestekaasu otetaan huomioon yhdessä muiden palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien kanssa määritettäessä kohteen luvan- ja ilmoituksenvaraisuutta. Tarvittavan luvan antaa tai ilmoituksen käsittelee se viranomainen, jolle tehtävä vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen mukaan kuuluu. Muilta osin nestekaasun tekniseen käyttöön, varastointiin ja käsittelyyn sovelletaan tämän asetuksen mukaisia velvoitteita.

44 §
Onnettomuudesta ilmoittaminen

Valvontaviranomaiselle on toimitettava onnettomuutta koskeva selvitys, jossa:

1) kuvataan onnettomuustilanne ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa;

2) annetaan tiedot onnettomuudessa osallisina olleista kemikaaleista ja mahdollisen päästön määrästä;

3) selvitetään onnettomuuden vaikutukset tai odotettavissa olevat vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen;

4) kuvataan pelastus- ja torjuntatoimenpiteet, joihin on ryhdytty onnettomuuden takia;

5) selvitetään, mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä onnettomuudesta aiheutuvien pitkäaikaisvaikutusten ehkäisemiseksi ja vastaavien onnettomuuksien toistumisen ehkäisemiseksi.

Jos myöhempi tutkimus paljastaa uusia seikkoja 3 momentissa tarkoitetussa selvityksessä ilmoitetuista asioista tai niistä tehdyistä johtopäätöksistä, selvitys tulee saattaa ajan tasalle.

Valvontaviranomaisella on lisäksi oikeus saada tarvittavia lisätietoja onnettomuuden syiden selvittämiseksi ja vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.