123/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 5 päivänä elokuuta 1983 annettuun lastensuojelulakiin (683/1983) uusi 5 a, 5 b ja 5 c § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 a §
Suurten kustannusten tasausjärjestelmä

Lastensuojelun suurten kustannusten kunnalle aiheuttaman taloudellisen rasituksen tasaamiseksi sekä voimavarojen ohjaamiseksi siten, että lastensuojelun asiakkaat saavat tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut, tulee jokaisen kunnan kuulua tässä laissa tarkoitetun tasausjärjestelmän piiriin.

Tasausjärjestelmän toimeenpanosta huolehtivat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 7 §:n mukaan määräytyvät erityishuoltopiirin kuntayhtymät, joille 5 c §:ssä tarkoitettu valtion korvaus maksetaan.

5 b §
Tasauskorvauksen perusteet

Kunnalla on oikeus saada tasausjärjestelmästä korvauksena 70 prosenttia sellaisista kustannuksista, jotka aiheutuvat tämän lain 11 §:ssä tarkoitettuun huoltosuunnitelmaan kirjatuista lastensuojelutoimenpiteistä ja perhekohtaisesti yhteenlaskettuina ylittävät 150 000 markkaa vuodessa (kunnan omavastuuraja) ensimmäisen huoltosuunnitelman laatimispäivästä lukien.

Erityishuoltopiirin kuntayhtymä voi päättää, että kunnan omavastuuraja on edellä 1 momentissa säädettyä alempi tai että kunnalle korvataan omavastuurajan ylittävistä kustannuksista yli 70 prosenttia.

Tasausjärjestelmän piiriin kuuluvista kustannuksista ja muista tasauskorvauksen perusteista sekä järjestelmän toimeenpanosta säädetään tarvittaessa tarkemmin asetuksella.

5 c §
Tasausjärjestelmän rahoitus

Kunnat rahoittavat tasauksen siltä osin kuin 2 momentissa säädetty valtion korvaus ei sitä kata. Jollei toisin ole sovittu, kuntien rahoitusosuus määräytyy kuntayhtymän jäsenkuntien kesken niiden alle 21-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän perusteella.

Valtio osallistuu tasauksen rahoitukseen siten, että valtion korvaus on puolet tasauksen arvioidusta kokonaismäärästä. Valtion korvauksesta puolet määräytyy 5 a §:ssä tarkoitetun erityishuoltopiirin jäsenkuntien alle 21-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän ja puolet erityishuoltopiirin jäsenkunnille maksettujen tasauskorvausten määrän perusteella. Laskettaessa valtion korvausta käytetään kaksi vuotta ennen toimintavuotta alkaneen vuoden aikana maksettujen tasauskorvausten määrää.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua kunnan rahoitusosuutta ja 2 momentissa tarkoitettua valtion korvausta käytetään kunnan asukaslukuna toimintavuotta edeltävän vuoden alussa ollutta väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukaista asukaslukua.

Valtion korvauksen myöntämiseen ja suorittamiseen sekä oikaisuvaatimukseen sovelletaan soveltuvin osin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/1992).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Puolet valtion korvauksesta toimintavuosille 1999, 2000 ja 2001 määräytyy lastensuojelulain 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen erityishuoltopiirin jäsenkunnille maksettujen tasauskorvausten sijasta niiden lasten ja nuorten lukumäärän mukaan, jotka erityishuoltopiirin jäsenkunnat ovat vuoden aikana sijoittaneet lastensuojelulain nojalla kodin ulkopuolelle. Laskettaessa valtion korvausta käytetään tällöin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määränä kaksi vuotta ennen toimintavuotta alkaneen vuoden lastensuojelutilaston mukaista määrää.

Jos perheen lastensuojeluasiakkuus on alkanut ja lastensuojelulain mukainen huoltosuunnitelma on laadittu jo ennen tämän lain voimaantuloa, lasketaan tasauskorvauksen perusteena olevan vuoden alkavan lain voimaantulopäivästä eikä 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta ensimmäisen huoltosuunnitelman laatimispäivästä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

LA 142/1998
StVM 28/1998
EK 33/1998

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.