59/1999

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953) ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään räjähdysvaarallisista aineista annetun lain (263/1953) ja kemikaalilain (744/1989) soveltamisesta palo- ja räjähdysvaarallisten sekä terveydelle vaarallisten ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin. Palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin palaviin nesteisiin, joiden leimahduspiste on yli 55 °C.

Tässä asetuksessa säädetään myös räjähdysvaarallisista aineista annetun lain soveltamisesta palavien nesteiden ja palavien kaasujen muuhun kuin teollisen käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä tapahtuvaan säilyttämiseen ja käsittelyyn sekä palavien nesteiden ja palavien kaasujen varastosäiliöiden ja putkistojen valmistukseen.

2 §
Soveltaminen puolustusvoimissa

Tätä asetusta ei sovelleta vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn eikä varastointiin puolustusvoimissa siltä osin kuin niistä säädetään erikseen.

3 §
Soveltamisalan rajauksia

Tämän asetuksen 6―13, 17―20, 31―33, 40―60, 64―68 ja 70―72 §:n säännöksiä ei sovelleta:

1) maakaasun varastointiin tai tekniseen käyttöön eikä maakaasun siirtoon, jakeluun tai käyttöön tarkoitettuihin putkistoihin ja laitteisiin, joista säädetään maakaasuasetuksessa (1058/1993);

2) nestekaasun tekniseen käyttöön, käsittelyyn, varastointiin eikä säilyttämiseen, ellei nestekaasuasetuksessa (711/1993) toisin säädetä;

3) öljylämmityslaitteistoihin, ellei öljylämmityslaitteistoista annetussa asetuksessa (1211/1995) toisin säädetä.

Hapettavia kemikaaleja koskevia tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta ammoniumnitraatin teolliseen käsittelyyn, varastointiin eikä säilyttämiseen siltä osin kuin niistä säädetään ammoniumnitraattiasetuksessa (171/1984).

Tätä asetusta ei sovelleta räjähdeasetuksessa (473/1993) tarkoitettujen räjähteiden valmistukseen, käyttöön, luovuttamiseen, kauppaan, varastointiin, käsittelyyn satamassa, maahantuontiin eikä hävittämiseen. Asetusta sovelletaan kuitenkin vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin räjähteiden valmistuksen yhteydessä siten, että valvonnan hoitaa turvatekniikan keskus räjähdevalvonnan yhteydessä.

Palavia nesteitä koskevia tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta:

1) veteen kaikissa paljoussuhteissa sekoittuviin palavien nesteiden vesiliuoksiin ja vesiemulsioihin, joiden leimahduspiste on yli 55 °C ja palamispiste yli 100 °C;

2) etyylialkoholin vesiliuoksiin, joiden leimahduspiste on yli 55 °C.

Tätä asetusta ei sovelleta radioaktiivisiin aineisiin eikä radioaktiivisia aineita sisältäviin tuotteisiin.

Tätä asetusta ei sovelleta satama-alueella eikä ratapihalla tilapäisesti säilytettäviin, kuljetusvälineessä, kuten kontissa, säiliökontissa, ajoneuvossa tai rautatievaunussa, jatkokuljetusta varten oleviin vaarallisiin kemikaaleihin.

4 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) palo- ja räjähdysvaarallisella kemikaalilla sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisella kemikaalilla kemikaalilaissa ja kemikaaliasetuksessa (675/1993) ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä tällaiseksi määriteltyä kemikaalia;

2) palavalla nesteellä nestemäistä kemikaalia, jonka leimahduspiste on enintään 100 °C;

3) teollisella käsittelyllä kemikaalin valmistusta, käyttöä sekä muuta vastaavaa käsittelyä;

4) varastoinnilla kemikaalin hallussapitoa tuotantolaitoksessa kiinteässä varastosäiliössä tai -siilossa, irtosäiliössä, pakkauksessa tai kuljetusvälineessä taikka muulla tavoin säilytettynä;

5) tuotantolaitoksella toiminnanharjoittajan hallinnassa olevaa aluetta, jossa vaarallisia kemikaaleja käsitellään tai varastoidaan yhdessä tai useammassa laitoksessa;

6) laitoksella tuotantolaitoksen sisäpuolella olevaa teknistä yksikköä, jossa valmistetaan, käytetään, käsitellään tai varastoidaan vaarallisia kemikaaleja mukaan lukien laitteistot, putkistot, koneet, varastot, lastaus- ja purkauspaikat, tuotantolaitoksen alueella olevat rautatiet, laiturit sekä edellä mainittuihin liittyvät rakenteet ja rakennelmat;

7) jakeluasemalla paikkaa, jolta luovutetaan palavaa nestettä pääasiassa moottoriajoneuvon tai moottoriveneen polttoainesäiliöön;

8) suuronnettomuudella huomattavaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta ilmiötä, joka seuraa vaarallisia kemikaaleja käsittelevän tai varastoivan tuotantolaitoksen toiminnassa esiintyneistä hallitsemattomista tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa ihmisen terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa vakavaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa laitoksen sisä- tai ulkopuolella ja jossa on mukana yksi tai useampi vaarallinen kemikaali.

5 §
Kemikaalin ominaisuuksien selvittäminen

Toiminnanharjoittajan tulee olla tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi selvillä käsittelemiensä ja varastoimiensa kemikaalien fysikaalisista ja kemiallisista, palo- ja räjähdysvaarallisista sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisista ominaisuuksista ja luokituksesta.

2 luku

Teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimukset

6 §
Yleiset vaatimukset

Toiminnanharjoittajan tulee tuotantolaitoksen toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävän tehokkaalla tavalla huolehtia kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista tuotantolaitoksessa siten, ettei toiminnasta aiheudu henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja.

Toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi.

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tuotantolaitoksessa olevat valmistus- ja käsittelylaitteistot, varastosäiliöt, putkistot ja niihin liittyvät laitteistot ovat niitä koskevien säännösten ja määräysten mukaiset.

7 §
Tuotantolaitoksen sijoitus

Tuotantolaitos on sijoitettava sellaiselle etäisyydelle asuinalueista, yleisessä käytössä olevista alueista, kouluista, hoitolaitoksista, teollisuuslaitoksista, varastoista, liikenneväylistä ja muusta ulkopuolisesta toiminnasta sekä luonnon kannalta erityisen tärkeistä ja erityisen herkistä alueista ja muista ympäristönsuojelun kannalta tärkeistä kohteista, että käsiteltävistä tai varastoitavista kemikaaleista ei onnettomuus- tai häiriötilanteissa aiheudu ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Tuotantolaitoksen sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva sekä rakennuslain (370/1958) mukaisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset. Tuotantolaitosta ei myöskään saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Tuotantolaitosta ei ilman erityistä, perusteltua syytä saa sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Jos kysymyksessä olevalle pohjavesialueelle kuitenkin sijoitetaan kemikaaleja teollisesti käsittelevä tai varastoiva tuotantolaitos, rakenteellisin ja käyttöteknisin erityistoimenpitein on huolehdittava siitä, ettei laitoksen toiminnasta aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa.

Tuotantolaitoksen sijoituspaikkaa valittaessa tulee lisäksi ottaa huomioon, ettei toiminta laitoksen ulkopuolella lisää onnettomuusvaaraa laitoksessa.

8 §
Suunnittelu, mitoitus ja rakentaminen

Tuotantolaitoksen rakennukset ja laitteistot tulee suunnitella, mitoittaa ja rakentaa siten, että onnettomuusvaara on estetty ja onnettomuuden seuraukset on rajoitettu kemikaalien ominaisuudet ja käsittely- ja varastointiolosuhteet huomioon ottaen riittävän tehokkaasti.

Valmistus- ja käsittelylaitteistot, varastosäiliöt, putkistot ja niihin liittyvät laitteistot tulee suunnitella, mitoittaa, rakentaa ja sijoittaa siten sekä varustaa sellaisin suojaus- ja ohjausjärjestelmin sekä valvonta- ja varolaittein, että:

1) laitteistojen käytöstä ei aiheudu välittömiä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja;

2) laitevaurion, käyttöhäiriön tai toimintavirheen sattuessa ulos pääsevän kemikaalin määrä jää mahdollisimman vähäiseksi ja se voidaan johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa;

3) häiriötilanteissa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen tilaan;

4) häiriötilanteissa muodostuva paineenpurkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa;

5) kemikaalit eivät sekoitu toisiinsa tavalla, josta voi aiheutua vaaraa kemikaalia tai sitä sisältävää tuotetta myöhemmin varastoitaessa tai käsiteltäessä.

Tuotantolaitoksessa tulee huolehtia rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nähden riittävän tehokkaalla muulla tavalla asiattomien pääsyn estämisestä tuotantolaitoksen alueelle ja siitä, ettei kemikaalia joudu asiattomien haltuun.

9 §
Varoitus- ja turvamerkinnät

Tuotantolaitoksen laitteistot, säiliöt ja kemikaalien säilytystilat tulee varustaa laitoksen toimintaan ja laajuuteen nähden riittävillä laitteistojen turvallisen käytön ja onnettomuustilanteisiin varautumisen edellyttämillä varoitus- ja turvamerkinnöillä.

Muut varoitus- ja turvamerkinnät tulee tehdä siten kuin niistä erikseen säädetään.

10 §
Käyttö ja huolto

Tuotantolaitoksen rakenteiden, laitteistojen ja varusteiden huolto ja kunnossapito tulee järjestää laitoksen toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävän tehokkaalla tavalla.

Käyttö-, huolto- ja asennustehtävissä työskenteleville tulee antaa tuotantolaitoksen toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävästi turvalliseen toimintaan tähtäävää koulutusta, opastusta ja ohjausta.

3 luku

Luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden sekä suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevien velvoitteiden määräytyminen

11 §
Kohteiden rajaus

Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta sekä muita kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevia velvoitteita määritettäessä otetaan huomioon kaikki saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevalla tuotantolaitoksella käsiteltävät ja varastoitavat terveydelle ja ympäristölle vaaralliset sekä palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit.

Jos samalla toimipaikalla toimii useita toiminnanharjoittajia, joista osa harjoittaa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia ja osa vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia ja jos toiminnanharjoittajien toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, luvat myöntää, ilmoitukset käsittelee ja tarkastukset tekee turvatekniikan keskus.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa luvan voi hakea ja ilmoituksen tehdä kukin toiminnanharjoittaja tai se, jonka toimipaikan toiminnanharjoittajat ovat tähän valtuuttaneet.

12 §
Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi

Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on laajamittaista, jos:

1) tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen I osan 1 sarakkeessa 2 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään liitteen I osan 2 sarakkeessa 2 ilmaistu vähimmäismäärä;

2) tuotantolaitoksen terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1; taikka

3) tuotantolaitoksen palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

Suhdelukujen summa s määritetään seuraavasti:

s = q1/Q1+ q2/Q2...qn/Qn, jossa

q tarkoittaa laitoksessa olevan 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun vaarallisen kemikaalin määrää ja Q vastaavaa liitteen I osan 1 tai 2 sarakkeessa 2 ilmaistua vähimmäismäärää.

Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi on luvanvaraista.

13 §
Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi

Muu kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi kuin 12 §:ssä määritelty on vähäis-tä.

Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi on ilmoituksenvaraista, jos:

1) tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen I osan 1 sarakkeessa 1 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään liitteen I osan 2 sarakkeessa 1 ilmaistu vähimmäismäärä;

2) tuotantolaitoksen terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1; taikka

3) tuotantolaitoksen palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

Suhdelukujen summa määritetään 12 §:n 2 momentin mukaisesti siten, että Q kuitenkin tarkoittaa vastaavaa liitteen I osan 1 tai 2 sarakkeessa 1 ilmaistua vähimmäismäärää.

Jakeluaseman katsotaan harjoittavan kemikaalin vähäistä varastointia.

14 §
Toimintaperiaateasiakirjan laatimisvelvoite

Toiminnanharjoittajan tulee laatia asiakirja, jossa selostetaan toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi (toimintaperiaateasiakirja), jos:

1) tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen I osan 1 sarakkeessa 3 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään liitteen I osan 2 sarakkeessa 3 ilmaistu vähimmäismäärä;

2) tuotantolaitoksen terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1; taikka

3) tuotantolaitoksen palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

Suhdelukujen summa määritetään 12 §:n 2 momentin mukaisesti siten, että Q kuitenkin tarkoittaa vastaavaa liitteen I osan 1 tai 2 sarakkeessa 3 ilmaistua vähimmäismäärää.

Jäljempänä 15 §:ssä tarkoitetuissa tuotantolaitoksissa toimintaperiaateasiakirja sisältyy turvallisuusselvitykseen.

15 §
Turvallisuusselvitysvelvoite

Toiminnanharjoittajan tulee laatia turvallisuusselvitys, jos:

1) tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen I osan 1 sarakkeessa 4 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään liitteen I osan 2 sarakkeessa 4 ilmaistu vähimmäismäärä;

2) tuotantolaitoksen terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1; taikka

3) tuotantolaitoksen palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

Suhdelukujen summa määritetään 12 §:n 2 momentin mukaisesti siten, että Q kuitenkin tarkoittaa vastaavaa liitteen I osan 1 tai 2 sarakkeessa 4 ilmaistua vähimmäismäärää.

16 §
Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite

Toiminnanharjoittajan tulee laatia tuotantolaitosta koskeva sisäinen pelastussuunnitelma, jos teollinen käsittely ja varastointi on laajamittaista.

4 luku

Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi

Lupamenettely
17 §
Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupahakemus

Lupaa kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin haetaan ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista turvatekniikan keskukselle osoitetulla kirjallisella hakemuksella, jossa on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä kyseessä olevan tuotantolaitoksen sijainti ja täydellinen osoite;

2) toiminnanharjoittajan täydellinen osoite ja kotipaikka;

3) tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema;

4) tuotantolaitoksessa harjoitettava toiminta.

Hakemukseen on liitettävä liitteessä II tarkoitetut selvitykset. Lupahakemus voidaan käsitellä, vaikka kaikkia liitteessä II tarkoitettuja tietoja ei kysymyksessä olevan tuotantolaitoksen osalta ole saatavissa. Tällöin kuitenkin edellytetään, että hakemuksesta käyvät ilmi riittävät luvan myöntämiseen tarvittavat tiedot ottaen huomioon tuotantolaitoksen toiminta ja laajuus.

Hakemusta voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Hakemus liitteineen toimitetaan turvatekniikan keskukseen kolmin kappalein.

18 §
Lupahakemuksen käsittely

Turvatekniikan keskuksen tulee 17 §:ssä tarkoitettua lupahakemusta käsitellessään pyytää lausunnot työsuojelupiiriltä, alueelliselta ympäristökeskukselta, palopäälliköltä sekä tarvittaessa kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselta.

Muilta osin lupahakemuksen käsittelyssä noudatetaan hallintomenettelylakia (598/ 1982).

19 §
Lupapäätös

Edellytyksenä luvan myöntämiselle laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn tai varastointiin on, että toiminta täyttää kemikaalilaissa ja räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa sekä tässä asetuksessa ja sen nojalla säädetyt vaatimukset.

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) minkälaista teollista käsittelyä tai varastointia lupa koskee;

2) paikka, jossa tuotantolaitos sijaitsee;

3) tiedot niistä vaarallisista kemikaaleista, joita päätös koskee;

4) kemikaalien enimmäismäärät tuotantolaitteistossa ja varastossa;

5) lupaehdot.

Lupapäätökseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset hyväksymismerkinnöillä varustettuina.

20 §
Lupapäätöksestä tiedottaminen

Turvatekniikan keskuksen on toimitettava tieto lupapäätöksestä työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle, palopäällikölle sekä kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle.

Toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi
21 §
Toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Toimintaperiaateasiakirjassa toiminnanharjoittajan tulee selostaa toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Asiakirjan laatimisessa on noudatettava liitteessä III esitettyjä periaatteita ottaen huomioon tuotantolaitoksessa esiintyvä suuronnettomuus- ja muu onnettomuusvaara.

Toimintaperiaateasiakirja tai yhteenveto asiakirjasta liitetään 17 §:ssä tarkoitettuun lupahakemukseen. Tarkastuksen yhteydessä toiminnanharjoittajan tulee esittää asiakirja ja osoittaa, miten siinä esitettyjen toimintaperiaatteiden noudattamisesta on huolehdittu.

Jollei laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittava toiminnanharjoittaja ole velvollinen laatimaan 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa eikä sitä ole muusta syystä laadittu, toiminnanharjoittajan tulee muutoin huolehtia, että toiminnassa otetaan huomioon kemikaaleihin liittyvien onnettomuuksien ehkäisemisperiaatteet.

Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö, joka vastaa siitä, että 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja periaatteita noudatetaan. Tämä henkilö vastaa myös siitä, että tuotantolaitoksessa on henkilö, joka tuntee käsiteltäviä ja varastoitavia kemikaaleja koskevat säännökset (käytönvalvoja). Tuotantolaitoksessa voi olla useita käytönvalvojia.

Käytönvalvojan tulee osoittaa pätevyytensä turvatekniikan keskuksen tai sen hyväksymän asiantuntevan laitoksen järjestämässä kokeessa.

Toimintaperiaateasiakirjasta tulee ilmetä 4 momentissa tarkoitetut henkilöt. Jollei asiakirjaa ole laadittu, toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo käytönvalvojista.

Toimintaperiaatteista vastaava henkilö ja käytönvalvoja huolehtivat siitä, että tuotantolaitoksessa toimitaan kemikaaleja koskevien säännösten ja määräysten sekä lupaehtojen mukaisesti.

Turvallisuusselvitys
22 §
Turvallisuusselvitys

Turvallisuusselvitys tulee toimittaa turvatekniikan keskukseen riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnanharjoittajan tulee turvallisuusselvityksessä osoittaa:

1) toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä tarpeelliset tiedot näiden periaatteiden toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä liitteen III mukaisesti;

2) että tuotantolaitoksessa on tunnistettu suuronnettomuuden vaarat sekä ryhdytty tarpeellisiin toimiin niiden ehkäisemiseksi ja tällaisten onnettomuuksien ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheuttamien seurauksien rajoittamiseksi;

3) että 2 luvussa säädetyt turvallisuusvaatimukset on otettu huomioon;

4) että sisäinen pelastussuunnitelma on laadittu;

5) riittävät tiedot ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten;

6) riittävät tiedot tuotantolaitoksen sijoittamista ja ympärillä olevan maan käytön suunnittelua varten.

Turvallisuusselvityksessä tulee olla liitteessä IV luetellut tiedot ja luettelo tuotantolaitoksessa olevista vaarallisista kemikaaleista.

Turvallisuusselvitystä voidaan tarvittaessa täydentää käsittelyn yhteydessä. Turvatekniikan keskus voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä turvallisuusselvitykseen.

Turvallisuusselvitys toimitetaan turvatekniikan keskukseen kolmin kappalein.

23 §
Turvallisuusselvityksen käsittely

Turvatekniikan keskuksen on ilmoitettava toiminnanharjoittajalle turvallisuusselvitystä koskevat johtopäätöksensä kohtuullisessa määräajassa. Johtopäätökset voidaan esittää 19 §:ssä tarkoitetussa lupapäätöksessä.

Ennen 1 momentissa tarkoitettujen johtopäätösten ilmoittamista turvatekniikan keskuksen tulee varata työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle ja palopäällikölle mahdollisuus esittää mielipiteensä turvallisuusselvityksestä.

24 §
Turvallisuusselvityksen tarkistaminen

Toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa turvallisuusselvitys ja saattaa se ajan tasalle seuraavissa tapauksissa:

1) jos toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos;

2) jos tarkistaminen on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon turvallisuustekniikassa, vaarojen arvioinnissa ja teknisessä tietämyksessä tapahtunut kehitys ja lisääntyminen;

3) jos onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huomioon otettavia seikkoja;

4) turvatekniikan keskuksen pyynnöstä.

Turvallisuusselvitys tulee kuitenkin tarkistaa ja saattaa ajan tasalle vähintään joka viides vuosi. Tarkistettu selvitys tulee toimittaa turvatekniikan keskukseen.

Tarkistetun turvallisuusselvityksen käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 23 §:ssä säädetään.

25 §
Poikkeukset turvallisuusselvityksen sisällöstä

Turvatekniikan keskus voi hakemuksesta rajoittaa turvallisuusselvityksessä vaadittuja, liitteessä IV esitettyjä tietoja, jos jotkut tuotantolaitoksessa olevat kemikaalit eivät voi aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa.

Toiminnanharjoittajan tulee hakemuksessa osoittaa turvatekniikan keskusta tyydyttävällä tavalla, etteivät kyseiset kemikaalit voi aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa. Poikkeuksen perusteeksi voidaan hyväksyä jokin seuraavista:

1) kemikaalin fysikaalinen olomuoto: sellaiset kiinteässä muodossa olevat kemikaalit, joista ei voi tavanomaisissa olosuhteissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa epätavallisissa olosuhteissa vapautua sellaista ainetta tai energiaa, joka saattaisi aiheuttaa suuronnettomuusvaaran;

2) säilytystapa ja määrä: kemikaalit, jotka on pakattu tai joita säilytetään siten ja sellaisina määrinä, ettei niiden vapautuminen suurimpana mahdollisena määränä voi missään olosuhteissa aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa;

3) sijainti ja määrä: kemikaalit, jotka ovat sellaisina määrinä ja sellaisen välimatkan päässä muista vaarallisista kemikaaleista joko laitoksessa tai muussa paikassa, etteivät ne voi itse aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa eivätkä yhdessä muiden vaarallisten kemikaalien kanssa saada aikaan suuronnettomuutta; tai

4) luokitus: kemikaalit, jotka on määritelty vaarallisiksi kemikaaleiksi liitteen I osassa 2 olevan luokituksen perusteella, mutta jotka eivät voi aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa, minkä vuoksi luokitus ei sovellu käytettäväksi tässä yhteydessä.

Poikkeusta tulee hakea turvatekniikan keskukselta riittävän ajoissa ennen turvallisuusselvityksen toimittamiselle asetetun määräajan päättymistä. Hakemukseen on liitettävä liitteessä V esitetyt selvitykset.

Hakemus liitteineen toimitetaan turvatekniikan keskukseen kolmin kappalein.

Ennen poikkeuksen myöntämistä turvatekniikan keskuksen tulee tarvittaessa varata työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle ja palopäällikölle mahdollisuus esittää mielipiteensä hakemuksesta.

26 §
Turvallisuusselvityksen esillä pitäminen

Toiminnanharjoittajan tulee asettaa tuotantolaitosta koskeva turvallisuusselvitys ja siihen liittyvä vaarallisten kemikaalien luettelo yleisön nähtäväksi.

Toiminnanharjoittaja voi turvatekniikan keskuksen suostumuksella rajoittaa turvallisuusselvityksessä yleisölle annettavia tietoja, joita se pitää liike- tai ammattisalaisuutena tai muuten perustellusti luottamuksellisina.

Pelastussuunnitelmat
27 §
Sisäinen pelastussuunnitelma

Toiminnanharjoittajan laatima, tuotantolaitosta koskeva sisäinen pelastussuunnitelma tulee toimittaa turvatekniikan keskukseen riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

Pelastussuunnitelma on laadittava ottaen huomioon seuraavat tavoitteet:

1) onnettomuudet rajataan ja hallitaan niiden seurauksien minimoimiseksi sekä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi;

2) toteutetaan tarvittavat toimenpiteet ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi suuronnettomuuksien seurauksilta;

3) varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.

Pelastussuunnitelmassa on oltava arvio onnettomuuksien tuotantolaitoksen ulkopuolelle aiheutuvista vaikutuksista ja liitteessä VI tarkoitetut tiedot.

Pelastussuunnitelma tulee laatia kuullen tuotantolaitoksessa työskentelevää henkilökuntaa ja ottaen huomioon kunnan pelastustoiminnan järjestelyt.

Turvatekniikan keskuksen tulee ennen pelastussuunnitelmaa koskevien johtopäätösten ilmoittamista pyytää lausunto palopäälliköltä. Johtopäätökset voidaan esittää 19 §:ssä tarkoitetussa lupapäätöksessä.

Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa pelastussuunnitelma ainakin kolmen vuoden väliajoin ja aina tarpeen vaatiessa korjata ja ajanmukaistaa se. Tarkastamisessa on otettava huomioon tuotantolaitoksessa ja pelastustoimen järjestelyissä tapahtuneet muutokset, teknisen tietämyksen lisääntyminen ja tiedon lisääntyminen toimenpiteistä, jotka suuronnettomuuksien torjumisessa on toteutettava.

Päivitetty suunnitelma tulee toimittaa palopäällikölle.

Toiminnanharjoittajan ja asianomaisen palokunnan tulee pitää riittävän usein, ainakin kolmen vuoden väliajoin harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi.

28 §
Ulkoinen pelastussuunnitelma

Kunnan velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma säädetään erikseen.

Turvatekniikan keskus toimittaa turvallisuusselvityksen yhteydessä toimitetut tiedot pelastussuunnitelman laatimista varten palopäällikölle oman lausuntonsa kanssa.

Muita velvoitteita
29 §
Tiedottamisvelvollisuus

Turvallisuusselvitystä edellyttävän toiminnan harjoittajan tulee tiedottaa turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavaa käyttäytymistä koskevista toimintaohjeista sellaisille henkilöille ja yhteisöille, joihin kyseisessä tuotantolaitoksessa alkunsa saanut suuronnettomuus voi vaikuttaa.

Tiedotteesta on käytävä ilmi vähintään liitteessä VII tarkoitetut asiat.

Tiedote on tarkistettava joka kolmas vuosi ja saatettava tarvittaessa ajan tasalle. Tiedotus on uusittava, jos tuotantolaitoksessa on tapahtunut muutoksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia suuronnettomuusvaaraan. Muussa tapauksessa tiedotus on uusittava ainakin viiden vuoden väliajoin.

30 §
Onnettomuuden leviäminen

Turvatekniikan keskuksen on määriteltävä lupahakemuksessa ja turvallisuusselvityksessä saamiensa tietojen perusteella alueet, joissa suuronnettomuuden todennäköisyys voi kasvaa tuotantolaitoksen sijainnin ja toisten tuotantolaitosten läheisyyden takia.

Edellä 1 momentin mukaan määritellyillä alueilla sijaitsevien tuotantolaitosten tulee:

1) antaa alueen toisille tuotantolaitoksille tiedot tuotantolaitoksellaan olevista suuronnettomuus- ja muista onnettomuusvaaroista;

2) ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, turvallisuusselvityksessään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään;

3) tehdä yhteistyötä yleisölle tiedottamisessa ja tietojen toimittamisessa turvatekniikan keskukseen ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten.

Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös niitä toimipaikkoja, joilla toimii useita toiminnanharjoittajia ja joiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

31 §
Varastoalueeksi vahvistaminen

Varastoalueelle, jolla toimii kaksi tai useampia vaarallisten kemikaalien laajamittaista varastointia harjoittavia toiminnanharjoittajia, tulee hakea turvatekniikan keskuksen vahvistaminen vaarallisen kemikaalin varastoalueeksi, jos:

1) varastojen käytössä on yhteisiä laitteistoja, liikennealueita, purkaus- ja lastauslaitureita tai niihin verrattavia järjestelyitä; taikka

2) varastojen palontorjunta ja muu onnettomuuksiin varautuminen on osittain tai kokonaan suunniteltu hoidettavaksi yhteisin laitteistoin ja varustein.

32 §
Varastoaluevahvistamisen hakeminen

Vaarallisen kemikaalin varastoalueeksi vahvistamista voi hakea kunta, varastoalueen omistaja tai haltija taikka se, jonka varastoalueen toiminnanharjoittajat ovat tähän yhteisellä sopimuksellaan valtuuttaneet.

Varastoalueeksi vahvistamista koskeva hakemus tehdään kirjallisesti turvatekniikan keskukseen ja siinä on selvitettävä:

1) varastoalueen ja sen lähiympäristön kaavoitus ja liikennejärjestelyt;

2) varastoalueen ja yhteiskäyttöön tarkoitettujen laitteistojen ja varusteiden omistussuhteet;

3) varastoalueelle varastoitaviksi suunnitellut kemikaalit ja niiden enimmäismäärät luokittain;

4) alueen maapohjan soveltuvuus kemikaalivarastoalueeksi;

5) yhteiskäytössä olevien täyttö- ja tyhjennyslaitteistojen, siirtoputkistojen ja muiden yhteiskäytössä olevien laitteiden ja varusteiden toteutus ja rakenne sekä se, miten niiden käyttö, kunnossapito ja huolto on järjestetty;

6) miten palontorjunta ja muu vahingontorjunta ja pelastustoiminta on alueella järjestetty.

33 §
Hakemuksen käsittely

Varastoalueeksi vahvistamisen yhteydessä selvitetään alueen sijoituksen, liikennejärjestelyjen, maapohjan, yhteiskäytössä olevien siirtoputkistojen sekä tyhjennys- ja täyttölaitteistojen ja niiden käyttöjärjestelyjen ja huolto- ja kunnossapitotoimien soveltuvuus varastoalueen toimintaan samoin kuin alueen kulunvalvonnan, palontorjunnan ja onnettomuuksiin varautumisen riittävyys ottaen huomioon alueelle suunniteltu toiminta ja sen laajuus.

Varastoalueeksi vahvistamista koskevassa päätöksessä voidaan asettaa varastoalueen turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja.

Ennen kuin alue vahvistetaan varastoalueeksi, turvatekniikan keskuksen on pyydettävä asiasta työsuojelupiirin, alueellisen ympäristökeskuksen, palopäällikön sekä tarvittaessa kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen lausunto.

34 §
Maan rajat ylittävät teollisuusonnettomuudet

Turvatekniikan keskus voi edellyttää maan rajan ylittävien teollisuusonnettomuuksien vaikutuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimuksen mukaisia lisäselvityksiä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotantolaitoksista, joissa mahdollisesti tapahtuvilla suuronnettomuuksilla voi olla maan rajojen ylittäviä vaikutuksia.

Turvatekniikan keskuksen tulee huolehtia, että yleissopimuksen mukaiset kuulemismenettelyt naapurimaiden kanssa tehdään, jos Suomen alueella oleva tuotantolaitos kuuluu sopimuksen soveltamisalaan ja siinä mahdollisesti tapahtuvasta suuronnettomuudesta voi olla maan rajan ylittäviä vaikutuksia.

Vastaavasti turvatekniikan keskuksen tulee huolehtia, että yleissopimuksen mukaiset kuulemismenettelyt Suomessa tehdään, jos muun sopimusosapuolen alueella oleva tuotantolaitos kuuluu sopimuksen soveltamisalaan ja siinä mahdollisesti tapahtuvasta suuronnettomuudesta voi olla Suomeen ulottuvia vaikutuksia.

Tarkastukset
35 §
Tarkastusvelvoite

Turvatekniikan keskuksen on tarkastettava järjestelmällisesti laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmät sekä niiden toimivuus, jollei se ole hyväksynyt muita tuotantolaitoksen valvontaan soveltuvia keinoja, joiden avulla se voi varmistua edellä tarkoitetuista asioista.

36 §
Tarkastusohjelma

Turvatekniikan keskus tekee laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittaville tuotantolaitoksille tarkastusohjelman tämän pykälän mukaisesti.

Turvatekniikan keskus tarkastaa tuotantolaitokset seuraavin määräajoin:

1) tuotantolaitokset, joilta edellytetään turvallisuusselvitys, vähintään kerran vuodessa;

2) tuotantolaitokset, joilta edellytetään toimintaperiaateasiakirja, vähintään kerran kolmessa vuodessa; sekä

3) muut laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat tuotantolaitokset ja varastoalueet vähintään kerran viidessä vuodessa.

Edellä 2 momentissa säädettyjä määräaikoja voidaan pidentää, jos tuotantolaitoksella on käytössään osoitettuja, järjestelmällisiä menettelyitä, joiden perusteella turvatekniikan keskus voi varmistua tuotantolaitoksen teknisestä turvallisuudesta, toimintaperiaatteista ja johtamisjärjestelmistä sekä niiden toimivuudesta taikka jos tuotantolaitoksen suuronnettomuus- ja muiden onnettomuusvaarojen järjestelmällisen arvion perusteella tuotantolaitokselle on laadittu muu ohjelma.

Edellä 2 momentissa säädettyjä määräaikoja voidaan vastaavasti lyhentää, jos se turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeellista.

Turvatekniikan keskus tekee tarkastusohjelman yhteistyössä työsuojelupiirin, alueellisen ympäristökeskuksen ja palopäällikön kanssa.

37 §
Tarkastuksen sisältö

Turvatekniikan keskuksen on tarkastettava laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmät säännöllisesti tarkastusohjelman mukaisesti.

Tarkastuksessa toiminnanharjoittajan tulee osoittaa ainakin, että:

1) turvallisuusselvityksessä, hakemuksessa, ilmoituksessa tai muussa turvatekniikan keskukseen toimitetussa selvityksessä esitetyt tiedot vastaavat tuotantolaitoksessa vallitsevaa tilannetta;

2) tuotantolaitokselle annetussa lupapäätöksessä asetetut ehdot täyttyvät;

3) tuotantolaitokselle tehdyt muutokset on toteutettu säännösten mukaisesti;

4) toimintaperiaatteita onnettomuuksien ehkäisemiseksi noudatetaan;

5) se on tuotantolaitoksessa harjoitetut toiminnat huomioon ottaen toteuttanut riittävät toimenpiteet onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi;

6) se on varautunut riittävin toimenpitein onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi tuotantolaitoksen alueella ja sen ulkopuolella;

7) väestölle on annettu 29 §:ssä tarkoitetut tiedot;

8) tuotantolaitos täyttää myös muut tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

Edellä 2 momentissa esitettyjen vaatimusten toteutumista arvioidessaan turvatekniikan keskus voi ottaa huomioon myös muun viranomaisen tarkastuksesta esitetyt tulokset.

38 §
Tarkastuksen ajankohta

Turvatekniikan keskuksen on tarkastettava tuotantolaitos tai sen osa luvan myöntämisen jälkeen ennen käyttöönottoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tarkastusta varten toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kirjallisesti turvatekniikan keskukselle tuotantolaitoksen tai sen osan käyttöönotosta viimeistään kuukausi ennen käyttöönottoa.

Muut tarkastukset tehdään tarkastusohjelman mukaisesti.

Turvatekniikan keskuksen on tarvittaessa ilmoitettava tarkastuksesta työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle, palopäällikölle sekä kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.

39 §
Tarkastuskertomus

Turvatekniikan keskuksen on laadittava kunkin tarkastuksen jälkeen tarkastuskertomus, johon merkitään tarkastetut kohteet sekä havaitut puutteet.

Tarkastuskertomus toimitetaan toiminnanharjoittajalle ja 38 §:ssä tarkoitetuille, tarkastukseen osallistuneille viranomaisille.

Toiminnanharjoittajan on annettava asetetussa määräajassa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.

5 luku

Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi

40 §
Ilmoitus paikalliselle viranomaiselle

Edellä 13 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista on tehtävä ilmoitus palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.

Ilmoituksessa on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) tuotantolaitoksen sijainti;

3) alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä maaperän laatu;

4) tuotantolaitoksessa käsiteltävät ja varastoitavat palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit;

5) 4 kohdassa tarkoitettujen kemikaalien käyttölaitteissa sekä varastossa kerrallaan olevat suurimmat määrät;

6) milloin toiminta aiotaan aloittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot pääasiallisista käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista;

2) pääpiirteittäinen selostus siitä, miten teollinen käsittely tai varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi;

3) selvitys palotorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä.

Ilmoitus on tehtävä kaksin kappalein hyvissä ajoin ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista.

41 §
Paikallisten viranomaisten yhteistyö

Palopäällikön tulee lähettää toinen kappale 40 §:n mukaisesti saamastaan ilmoituksesta kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Vastaavasti kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen on lähetettävä toinen kappale 40 §:n mukaisesti saamastaan ilmoituksesta palopäällikölle.

42 §
Tarkastukset

Palopäällikön tai hänen määräämänsä palotoimen viranhaltijan tulee tarkastaa 40 §:ssä tarkoitettu vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittava tuotantolaitos, jossa käsitellään tai varastoidaan palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja, kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen määräämän viranhaltijan tulee vastaavasti tarkastaa 40 §:ssä tarkoitettu vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittava tuotantolaitos, jossa käsitellään tai varastoidaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Jos vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavassa tuotantolaitoksessa käsitellään tai varastoidaan sekä palo- ja räjähdysvaarallisia että terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, 1 momentissa tarkoitetut tarkastukset on tehtävä samanaikaisesti. Jos kuitenkin palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja käsitellään tai varastoidaan erittäin vähäisiä määriä, palopäällikön tai hänen määräämänsä palotoimen viranhaltijan ei tarvitse osallistua tarkastukseen. Vastaavasti kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen määräämän viranhaltijan ei tarvitse osallistua tarkastukseen, jos terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja käsitellään tai varastoidaan erittäin vähäisiä määriä.

Tarkastuksissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota tuotantolaitoksen turvalliseen käyttöön, laitoksen rakenteiden, laitteistojen ja varusteiden huoltoon ja kunnossapitoon, henkilöstön koulutukseen ja opastukseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoiminnan organisointiin.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenevät tuotantolaitoksessa mahdollisesti havaitut puutteet ja tarkastajien ehdotukset niiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tarkastuspöytäkirja annetaan toiminnanharjoittajalle.

Toiminnanharjoittajan on annettava asetetussa määräajassa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.

43 §
Toimenpiteistä päättäminen

Jos 42 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa ilmenee, ettei tuotantolaitos täytä tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen säännösten vaatimuksia, puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja niitä koskevista määräajoista päättää palopäällikkö, jos on kysymys palo- ja räjähdysvaarallista kemikaaleista, ja kunnan kemikaalivalvontaviranomainen, jos on kysymys terveydelle tai ympäristölle vaarallisista kemikaaleista.

Ristiriitaisten vaatimusten ehkäisemiseksi palopäällikön ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tulee olla riittävästi yhteistyössä määräyksiä antaessaan.

44 §
Ilmoittaminen luparekisteriin

Palopäällikön on lähetettävä turvatekniikan keskukselle sen edellyttämät tiedot palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavista tuotantolaitoksista, joista on tehty 40 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, ja niissä tehdyistä tarkastuksista kemikaaliasetuksessa tarkoitettuun luparekisteriin tallennettaviksi. Sama koskee kunnan kemikaalivalvontaviranomaista terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä harjoittavien tuotantolaitosten osalta. Jos on kysymys 42 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tuotantolaitoksesta, tiedot kemikaalirekisteriin toimittaa se viranomainen, jolle 40 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehty.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 6 luvussa tarkoitettuja muutosilmoituksia.

6 luku

Muutokset

45 §
Muutokset tuotantolaitoksessa

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että muutokset tuotantolaitoksessa tehdään turvallisuustasoa laskematta ja tuotantolaitoksessa noudatettavien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

46 §
Muutosluvat ja tarkastukset

Laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan on saatava tuotantolaitoksen muutokselle lupa, jos muutos on tuotantolaitoksen perustamiseen rinnastettava laajennus tai muu tällainen muutos. Lupamenettelystä ja tarkastuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä 4 luvussa säädetään.

47 §
Muutosilmoitukset

Laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle tuotantolaitoksessa tehtävistä merkittävistä laajennuksista ja muista tällaisista muutoksista, kuten:

1) vaarallisten kemikaalien määrän merkittävästä kasvusta tuotantolaitoksessa;

2) vaarallisten kemikaalien olomuodon, ominaisuuksien tai vaarallisuusluokituksen merkittävistä muutoksista; tai

3) valmistusmenetelmän merkittävästä muutoksesta.

Edellä 40 §:ssä tarkoitettua vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevista merkittävistä laajennuksista ja muista tällaisista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaksin kappalein palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Viranomaisten yhteistyöstä ja tarkastuksista on voimassa, mitä 41 ja 42 §:ssä säädetään.

Ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat laajennusta tai muuta muutosta koskevat selvitykset.

48 §
Toiminnanharjoittajan muutos

Jos laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittava tuotantolaitos siirtyy uudelle toiminnanharjoittajalle, tämän on ilmoitettava siitä viipymättä turvatekniikan keskukselle.

Vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajan muutoksesta on vastaavasti tehtävä kirjallinen ilmoitus kaksin kappalein palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Viranomaisten yhteistyöstä on voimassa, mitä 41 §:ssä säädetään.

49 §
Määräysten ja ehtojen antaminen

Turvatekniikan keskus voi tässä luvussa tarkoitettujen muutosilmoitusten käsittelyn yhteydessä antaa säännösten vaatimusten täyttämiseksi toimintaa koskevia määräyksiä tai ehtoja.

Vastaavasti voivat palopäällikkö ja kunnan kemikaalivalvontaviranomainen antaa muutosilmoitusten käsittelyn yhteydessä säännösten täyttämiseksi tarpeelliseksi harkitsemiaan määräyksiä tai ehtoja.

50 §
Teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettaminen

Jos teollinen käsittely tai varastointi lopetetaan kokonaan taikka tuotantolaitoksen jokin osa poistetaan käytöstä, tuotantolaitoksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että toiminnan lopettamisen jälkeen tuotantolaitoksen tai sen käytöstä poistettavan osan rakenteet ja alueet tarvittaessa puhdistetaan niin, ettei niistä aiheudu henkilö-, ympäristö- eikä omaisuusvahinkoja.

Jos laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen toiminta lopetetaan taikka keskeytetään vuotta pidemmäksi ajaksi, siitä on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle. Vastaavasti on vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitettava palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, joiden on tiedotettava toisilleen saamastaan ilmoituksesta.

7 luku

Säilytys

51 §
Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja kokoontumishuoneistoissa

Asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja kokoontumishuoneistoissa sekä niihin verrattavissa tiloissa saa säilyttää erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja, yhteensä enintään 25 litraa. Muita palavia kaasuja näissä tiloissa ei saa säilyttää. Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C, saa säilyttää enintään 50 litraa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja huoneistoja käsittävässä rakennuksessa saa erillisessä varastotilassa tai huolto- tai työpaikkahuoneessa kuitenkin säilyttää palavia kaasuja, erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä yhteensä enintään 100 litraa. Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C, saa säilyttää enintään 200 litraa.

Sairaaloissa, oppilaitoksissa ja muissa niihin verrattavissa kohteissa voi lisäksi olla niiden toiminnan kannalta tarpeellisia, erillisiä palavien nesteiden varastoja, jos ne muodostavat oman paloteknisen osaston.

Palavia kaasuja ja palavia nesteitä ei saa säilyttää yhtä useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuja enimmäismääriä laskettaessa ei oteta huomioon alkoholijuomia eikä sellaisia palavia nesteitä ja palavia kaasuja, joiden käsittelystä, varastoinnista ja säilyttämisestä säädetään öljylämmityslaitteistoista annetussa asetuksessa, nestekaasuasetuksessa tai maakaasuasetuksessa.

52 §
Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys moottoriajoneuvosuojassa

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja palavaa kaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä polttoainesäiliössä sen tilavuuden mukaisen määrän. Tämän lisäksi saa säilyttää erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja, yhteensä enintään 60 litraa sekä enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C.

Edellä 1 momentissa mainittuja enimmäismääriä laskettaessa ei oteta huomioon sellaisia palavia nesteitä ja palavia kaasuja, joiden käsittelystä, varastoinnista ja säilyttämisestä säädetään öljylämmityslaitteistoista annetussa asetuksessa, nestekaasuasetuksessa tai maakaasuasetuksessa.

53 §
Palavien nesteiden säilytys myymälähuoneistossa

Myymälähuoneena käytettävässä paloteknisessä osastossa saa säilyttää palavia nesteitä enintään 25 litran suuruisissa astioissa yhteensä enintään 1 000 litraa. Tästä määrästä palavia kaasuja ja palavia nesteitä sisältäviä aerosoleja ja erittäin helposti syttyviä palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään 200 litraa, jotka saavat olla pakattuina enintään 2 litran astioihin.

Myymälähuoneistossa voi lisäksi olla myymälähuoneesta erillään aerosolien ja palavien nesteiden varastoja, jotka muodostavat oman paloteknisen osaston.

Aerosolit ja palavat nesteet tulee myymälähuoneistossa sijoittaa niitä varten erikseen varattuihin paikkoihin erilleen sytytyslähteistä ja muista herkästi syttyvistä palavista aineista siten, että ne eivät tulipalotilanteessa estä myymälähuoneistosta poistumista. Palavan nesteen leviäminen myymälähuoneistossa palavan nesteen säilytykseen varatun paikan ulkopuolelle tulee estää.

Myymälähuoneistossa tulee olla riittävä alkusammutuskalusto.

54 §
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilyttäminen

Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää kemikaalilaissa säädettyjen vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuissa paikoissa erillään elintarvikkeista ja rehuista.

Myrkylliset ja erittäin myrkylliset kemikaalit tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa.

Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit tulee säilyttää toisistaan erillään siten, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissa pääse aiheuttamaan terveys- tai ympäristöhaittaa.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin säilytystilassa tulee lisäksi huolehtia asianmukaisesta järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi.

55 §
Säilytysrajoituksista poikkeaminen ja rajoitukset

Asianomainen valvontaviranomainen voi hyväksyä säilytettäväksi 51―53 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa vaarallisia kemikaaleja enemmän kuin mainituissa pykälissä säädetään, jos se turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

Asianomainen valvontaviranomainen voi yksittäistapauksissa rajoittaa vaarallisten kemikaalien säilytysmääriä 51―53 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa tai määrätä säilytykselle muita turvallisuuden kannalta tarpeellisiksi katsottuja rajoituksia tai ehtoja.

8 luku

Varastosäiliöt ja putkistot

Varastosäiliöt
56 §
Rakennetarkastus

Valmistaja tai maahantuoja ei saa luovuttaa palavan kaasun ja palavan nesteen kiinteäksi varastosäiliöksi tarkoitettua säiliötä käyttöön, ennen kuin se on tarkastuslaitoksen tarkastuksessa (rakennetarkastus) todettu olevan rakenteeltaan säännösten mukainen.

Säiliölle, jonka tilavuus on 1 000 m3 tai enemmän, on tehtävä rakennetarkastuksen lisäksi rakennusaikainen tarkastus asennus- ja hitsaustöiden alkuvaiheessa. Tarkastuksen tekee tarkastuslaitos.

Rakennetarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka on annettava tarkastuksen tilanneelle valmistajalle tai maahantuojalle. Valmistajan tai maahantuojan on toimitettava pöytäkirja säiliön tilaajalle.

Tarkastuslaitos voi hyväksyä maahan tuodun varastosäiliön rakennetarkastukseksi tai sen osiksi asianmukaisesti ulkomailla suoritetut rakennetarkastukseen liittyvät toimenpiteet, jos näistä esitetään hyväksyttävissä oleva todistus.

Rakennetarkastusta ei tarvitse tehdä paineastiasäädöksissä tarkoitetuille säiliölle, joiden vaatimustenmukaisuus on osoitettu paineastiasäädösten mukaisesti.

57 §
Sarjavalmisteisten säiliöiden rakennetarkastus

Jos valmistettavat tai maahan tuotavat enintään 100 m3 suuruiset palavan kaasun tai palavan nesteen varastosäiliöt ovat rakenteeltaan ja pinnoitukseltaan samanlaisia, rakennetarkastus voidaan suorittaa sarjatarkastuksena. Sarjatarkastuksessa tarkastuslaitos tarkastaa sarjan ensimmäisen säiliön ja sen jälkeen yhden säiliön kahdestakymmenestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen säiliöiden valmistajan tulee nimetä valmistuksen valvoja, joka valvoo säiliöiden valmistusta ja huolehtii siitä, että säiliöt rakennetaan säännösten mukaisesti. Lisäksi valmistuksen valvoja huolehtii siitä, että valmistaja tai maahantuoja tekee sarjan muille kuin 1 momentin mukaisesti tarkastetuille säiliöille rakennetarkastuksen. Valvojan tulee olla säiliöiden valmistajan palveluksessa.

Määräysten mukaisiksi todettuihin säiliöihin kiinnitetään valmistuksen valvojan valvonnassa kilvet, joissa on säiliömerkintöjen lisäksi tarkastuslaitoksen merkintä.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske paineastioista annettujen säännösten mukaisia säiliöitä.

58 §
Valmistuksen valvonta

Palavan kaasun ja palavan nesteen yli 100 m3 suuruisen varastosäiliön valmistajan on nimettävä erityinen vastuuhenkilö, jonka tulee:

1) varmistua ennen säiliön rakennustöiden aloittamista siitä, että säiliön perustus on rakennettu ja tarkastettu säännösten mukaisesti;

2) valvoa rakennustyötä ja huolehtia siitä, että säiliö rakennetaan ja tarkastetaan säännösten mukaisesti;

3) huolehtia siitä, että säiliön rakenneaineet ja niitä koskevat ainestodistukset on mahdollista luotettavasti yhdistää toisiinsa myös säiliön rakentamisen jälkeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävien hoitamisessa tarvittava asiantuntemus ja kokemus sekä tarvittavat valtuudet.

Säiliön valmistajan tulee antaa säiliön tilaajalle kirjallinen todistus siitä, että säiliö on rakennettu ja tarkastettu säännösten mukaisesti. Todistuksen allekirjoittaa 1 momentissa tarkoitettu vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulee lisäksi huolehtia siitä, että tilaajalle luovutetaan säiliön rakennepiirustukset, rakentamis- ja tarkastusasiakirjat, perustusta ja sen tarkastusta koskevat asiakirjat sekä säiliölle tilaajan kanssa yhteistyössä laadittu huolto- ja tarkastussuunnitelma.

Palavan nesteen ja palavan kaasun yli 100 m3 suuruisen varastosäiliön korjaustöiden ja oleellisten rakenteellisten muutostöiden osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä pykälässä säädetään.

59 §
Tarkemmat säännökset

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä voidaan palavan kaasun ja palavan nesteen varastosäiliöistä antaa tarkempia säännöksiä, että:

1) varastosäiliön perustus on tarkastettava ennen säiliön asennustyön aloittamista;

2) varastosäiliöitä rakentavan valmistajan palveluksessa tulee olla säiliöiden valmistusta ja tarkastusta valvova valmistuksen valvoja; sekä

3) määrätyn tyyppisille säiliöille tulee hakea tarkastuslaitoksen tyyppihyväksyminen ennen valmistuksen aloittamista.

Putkistot
60 §
Putkistojen valmistus

Laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavassa tuotantolaitoksessa käytettävien palavan kaasun ja palavan nesteen putkistojen, joiden käyttöpaine on vähintään 0,5 bar (ylipaine), rakennevaatimusten ja vaatimusten osoittamisen osalta on voimassa, mitä paineastiasäädöksissä säädetään. Lisäksi putkistojen suhteen on noudatettava, mitä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä tarkemmin säädetään.

9 luku

Onnettomuudet teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa

61 §
Onnettomuudesta ilmoittaminen valvontaviranomaiselle

Jos laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavassa tuotantolaitoksessa sattuneesta onnettomuudesta on seurauksena kuolema, vakava loukkaantuminen taikka muu kuin vähäinen omaisuus- tai ympäristövahinko, toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava siitä turvatekniikan keskukseen.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava turvatekniikan keskukseen onnettomuutta koskeva selvitys, jossa:

1) kuvataan onnettomuustilanne ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa;

2) annetaan tiedot onnettomuudessa osallisina olleista kemikaaleista ja mahdollisen päästön määrästä;

3) selvitetään onnettomuuden vaikutukset tai odotettavissa olevat vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen;

4) kuvataan pelastus- ja torjuntatoimenpiteet, joihin on ryhdytty onnettomuuden takia;

5) selvitetään, mihin toimenpiteisiin toiminnanharjoittaja aikoo ryhtyä onnettomuudesta aiheutuvien pitkäaikaisvaikutusten ehkäisemiseksi ja vastaavien onnettomuuksien toistumisen ehkäisemiseksi.

Jos toiminnanharjoittajan tekemä myöhempi tutkimus paljastaa uusia seikkoja 2 momentissa tarkoitetussa selvityksessä ilmoitetuista asioista tai niistä tehdyistä johtopäätöksistä, toiminnanharjoittajan tulee saattaa selvitys ajan tasalle.

Turvatekniikan keskuksella on lisäksi oikeus saada tarvittavia lisätietoja onnettomuuden syiden selvittämiseksi ja vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Vähäisessä teollisessa käsittelyssä tai varastoinnissa sattuneesta onnettomuudesta on vastaavasti ilmoitettava palopäällikölle ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, joiden tulee edelleen ilmoittaa onnettomuudesta turvatekniikan keskukselle. Onnettomuutta koskevasta selvityksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä 2―4 momentissa säädetään.

62 §
Onnettomuustutkimukset

Turvatekniikan keskuksen on tutkittava laajamittaisessa teollisessa käsittelyssä tai varastoinnissa sattunut onnettomuus, jos se on onnettomuuden syyn selvittämiseksi tai kysymyksessä olevan tuotantolaitoksen teknisen turvallisuuden taikka onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta tarpeellista.

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen ja palopäällikkö voivat vastaavasti tutkia vähäisessä teollisessa käsittelyssä tai varastoinnissa sattuneen onnettomuuden. Turvatekniikan keskus voi tarvittaessa tutkia myös vähäisessä teollisessa käsittelyssä tai varastoinnissa sattuneen onnettomuuden.

63 §
Käyttöönotto onnettomuuden jälkeen

Jos laajamittaisen teollisen käsittelyn tai varastoinnin yhteydessä on sattunut onnettomuus, turvatekniikan keskus voi:

1) määrätä, että tuotantolaitos, jossa onnettomuus on sattunut, on tarkastettava sen toimintaedellytysten varmistamiseksi;

2) asettaa rajoituksia ja ehtoja toiminnan käynnistämiselle onnettomuuden jälkeen; taikka

3) määrätä, että tuotantolaitokselle tai sen osalle on haettava uusi lupa.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

64 §
Tarkastuslaitos

Tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkastuslaitoksella tarkoitetaan turvatekniikan keskuksen hyväksymää tarkastuslaitosta.

Tarkastuslaitoksen hyväksymisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä maakaasuasetuksen 3 a―3 e §:ssä säädetään tarkastuslaitoksen hyväksymisestä.

65 §
Poikkeusten myöntäminen

Turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksessa myöntää laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen ja sen nojalla annetuista säännöksistä, jos niiden noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

Vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen osalta 1 momentissa tarkoitettu oikeus on palopäälliköllä, jos on kysymys palo- ja räjähdysvaarallista kemikaaleista, ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaisella, jos on kysymys terveydelle tai ympäristölle vaarallisista kemikaaleista.

Poikkeusta ei kuitenkaan voida myöntää vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetussa neuvoston direktiivissä 96/82/EY säädetyistä velvoitteista.

66 §
Valvonta

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen ylin valvonta kuuluu turvatekniikan keskukselle.

Turvatekniikan keskuksen tehtävänä on lisäksi valvoa tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa.

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevien tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä tarvittaessa tarkastuksia tehden.

Palopäällikön tehtävänä on valvoa palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja koskevien tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä tarvittaessa tarkastuksia tehden.

67 §
Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkempia säännöksiä ja ohjeita palo- ja räjähdysvaarallisten sekä terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä tämän asetuksen muusta soveltamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä voidaan säätää, että teollisessa käsittelyssä tai varastoinnissa käytettävät laitteet on tarkastettava määräajoin, sekä antaa määräaikaistarkastuksia ja niitä tekevien liikkeiden hyväksymistä ja pätevyysvaatimuksia koskevia tarkempia säännöksiä.

11 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

68 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 3 päivänä elokuuta 1990 annettu asetus (682/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 30 päivänä maaliskuuta 1983 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (344/1983), palavista nesteistä 15 päivänä huhtikuuta 1985 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (313/1985) sekä vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla 9 päivänä kesäkuuta 1998 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (415/1998) jäävät kuitenkin edelleen voimaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

69 §
Aikaisemmat luvat ja ilmoitukset

Tässä asetuksessa tarkoitettua teollista käsittelyä tai varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä toiminnanharjoittajan, jolla on toimintaa koskeva tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä tarkoitettu lupa vaarallisen kemikaalin tai nestekaasun teolliseen käsittelyyn tai varastointiin tai joka on tehnyt toiminnasta ilmoituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä säädetyllä tavalla taikka joka tämän asetuksen tullessa voimaan oli muutoin oikeutettu harjoittamaan teollista käsittelyä tai varastointia tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla.

70 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetusta toiminnasta tehtävät ilmoitukset

Jos tuotantolaitoksella ei ole 69 §:ssä tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä, toiminnanharjoittajan on viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2000 tehtävä ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetusta teollisesta käsittelystä tai varastoinnista ilmoitus turvatekniikan keskukselle, palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle sen mukaan, miten luvan- tai ilmoituksenvaraisuus 3 luvun mukaan määräytyy.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä kyseessä olevan tuotantolaitoksen sijainti ja täydellinen osoite;

2) toiminnanharjoittajan kotipaikka ja sen täydellinen osoite;

3) tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema;

4) tuotantolaitoksessa tai varastossa harjoitettava toiminta;

5) terveydelle ja ympäristölle vaarallisten sekä palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien määrä, luokitus ja olomuoto;

6) tuotantolaitoksen välitön ympäristö.

Ilmoituksen vastaanottaja voi vaatia toiminnanharjoittajaa täydentämään ilmoitustaan kemikaalilaissa, räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa ja tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tarvittavilla tiedoilla, jos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonta sitä edellyttää.

Turvatekniikan keskus voi tässä luvussa tarkoitettujen ilmoitusten käsittelyn yhteydessä antaa säännösten vaatimusten täyttämiseksi toimintaa koskevia määräyksiä tai ehtoja.

Vastaavasti palopäällikkö ja kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voivat antaa vastaanottamiensa ilmoitusten käsittelyn yhteydessä säännösten vaatimusten täyttämiseksi toimintaa koskevia määräyksiä tai ehtoja.

Ilmoitusten tiedot tulee tallentaa turvatekniikan keskuksen ohjeiden mukaan kemikaaliasetuksessa tarkoitettuun luparekisteriin.

71 §
Muutokset ennen asetuksen voimaantuloa aloitetussa toiminnassa

Edellä 69 tai 70 §:ssä tarkoitetun toiminnan muutoksia koskevista ilmoituksista ja lupien hakemisesta on voimassa, mitä 45―50 §:ssä säädetään.

72 §
Aika lupahakemuksen ja ilmoituksen tekemiseen eräissä tapauksissa

Jos kemikaali luokitellaan vaaralliseksi tai kemikaalin luokitus muuttuu toiminnan aloittamisen jälkeen, kemikaalin teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan on vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta haettava lupa tai tehtävä ilmoitus sen mukaan kuin luvan- ja ilmoituksenvaraisuudesta sekä luvan hakemisesta ja ilmoituksen tekemisestä tässä asetuksessa säädetään, jollei toimintaan ole 17 tai 69 §:ssä tarkoitettua lupaa tai hyväksyntää, jollei siitä ei ole tehty 40 tai 70 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai jollei kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä muuta säädetä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun, laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan tulee myös esittää 21 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta, jollei kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä muuta säädetä.

73 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevat toimintaperiaatteet

Edellä 14 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan tulee laatia toimintaperiaateasiakirja viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2000, jollei kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä muuta säädetä.

74 §
Ennen asetuksen voimaantuloa nimetyt käsittelyn ja varastoinnin valvojat

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa nimetty käsittelyn tai varastoinnin valvoja voi toimia 21 §:ssä tarkoitettuna käytönvalvojana. Edellä 21 §:ssä tarkoitettu pätevyys tulee kuitenkin osoittaa ennen, kuin valvoja voidaan nimetä uuden tuotantolaitoksen käytönvalvojaksi.

75 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun toiminnan turvallisuusselvitykset ja tiedottamisvelvollisuus

Sen mukaan, mitä turvallisuusselvityksen tekemisestä 3 luvussa säädetään, turvallisuusselvitys on tehtävä ja toimitettava turvatekniikan keskukselle ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetusta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista seuraavina määräaikoina:

1) niistä tuotantolaitoksista, joihin sovellettiin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2001;

2) niistä tuotantolaitoksista, joihin ei sovellettu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselityksen tekemistä koskevia säännöksiä, viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2002.

Vastaavasti 29 §:ssä tarkoitettu tiedottaminen on tehtävä 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainittuihin määräaikoihin mennessä.

76 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevat sisäiset pelastussuunnitelmat

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettua laajamittaista teollisesta käsittelyä ja varastointia koskeva sisäinen pelastussuunnitelma seuraavina määräaikoina:

1) niistä tuotantolaitoksista, joihin sovellettiin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2001;

2) niistä tuotantolaitoksista, joihin ei sovellettu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselityksen tekemistä koskevia säännöksiä, mutta joihin sovelletaan tämän asetuksen turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2002;

3) muista kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavista tuotantolaitoksista viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotantolaitosten pelastussuunnitelma on toimitettava turvatekniikan keskukseen mainittuun määräaikaan mennessä. Vastaavasti 3 kohdassa tarkoitetun tuotantolaitoksen pelastussuunnitelma on toimitettava palopäällikölle.

77 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevat varastoalueen vahvistamiset

Edellä 31 §:ssä tarkoitetulle varastoalueelle, jonka toiminta on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, mutta jolla ei ole tällä asetuksella kumotun asetuksen 47 tai 74 §:ssä tarkoitettua vahvistusta varastoalueeksi, tulee hakea varastoalueeksi vahvistamista viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2001 siten, kuin 32 §:ssä säädetään.

78 §
Vireillä olevien asioiden käsittely

Tämän asetuksen voimaan tullessa turvatekniikan keskuksen, palopäällikön tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen käsiteltävänä oleva, tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla vireille pantu asia käsitellään ja ratkaistaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Ratkaisun tekee kuitenkin se viranomainen, jolle asia tämän asetuksen perusteella kuuluu, mitä varten hakemus- tai ilmoitusasiakirjat tulee viipymättä toimittaa asianomaiselle viranomaiselle.

Neuvoston direktiivi 96/82/EY; EYVL N:o 10, 14.1.1997, s. 13

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Liite I Liite II Liite III Liite IV Liite V Liite VI Liite VII

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.