31/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltolohkorekisteristä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee peltolohkorekisteriä, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Rekisterin pitämisessä on noudatettava mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

2 §
Määritelmä

Peltolohkorekisteri on tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92 2 artiklassa tarkoitettu aakkosnumeerinen viljelylohkojen tunnistejärjestelmä.

3 §
Rekisterin käyttötarkoitus

Peltolohkorekisteriä käytetään maataloushallinnon alalla tukien hallinnoinnissa, valvonnassa, suunnittelussa ja raportoinnissa.

4 §
Rekisterin sisältö

Peltolohkorekisteriin tallennetaan tilan talouskeskuksen sijaintitiedon lisäksi seuraavat peruslohkoa koskevat tiedot:

1) tunnus;

2) pinta-ala;

3) rajojen sijainti;

4) kehämitta; sekä

5) rajaviivan tyyppi.

5 §
Peruslohkokarttojen toimittaminen peltolohkorekisteristä

Peruslohkokartat, jotka sisältävät tiedot tilan talouskeskuksesta ja peruslohkoista, toimitetaan paperimuodossa maa- ja metsätalousministeriön tarkemmin määräämillä perusteilla.

Jos peruslohkon omistaja tai haltija haluaa saada peruslohkokartan muussa kuin paperimuodossa, peritään mahdollisesta luovutuksesta erillinen maksu valtion maksuperustelain (150/1992) ja maa- ja metsätalousministeriön sen nojalla tekemän päätöksen mukaisesti.

6 §
Tietojen luovutus sivullisille

Peltolohkorekisteriin talletettujen tietojen luovuttamisesta sivullisille päättää maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain nojalla maa- ja metsätalousministeriö.

7 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 1999. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/92, EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1
2) Neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, EYVL N:o L 24, 29.1.1994, s. 6
3) Neuvoston asetus (EY) N:o 3233/94, EYVL N:o L 338, 28.12.1994. s. 13
4) Neuvoston asetus (EY) N:o 3235/94, EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 16
5) Neuvoston asetus (EY) N:o 3072/95, EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18
6) Neuvoston asetus (EY) N:o 1577/96, EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 4
7) Neuvoston asetus (EY) N:o 2466/96, EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 1
8) Neuvoston asetus (EY) N:o 820/97, EYVL N:o L 117, 7.5.1997, s. 1

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.