1176/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 23, 24 ja 27 §:n nojalla:

1 §
Perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa Työttömyysvakuutusrahaston kansaneläkelaitokselle vuosittain tilitettävän työttömyysvakuutusmaksukertymää koskevan määrän. Ennen vahvistamista ministeriön on pyydettävä Työttömyysvakuutusrahastolta lausunto.

Maksu määrätään siten, että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun seuraavan vuoden kertymäarvio kerrotaan sillä prosenttiluvulla, joka vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien palkansaajien ja kaikkien palkansaajien palkkasummien suhdetta. Viimeksi mainitun prosenttiluvun ministeriö vahvistaa Tilastokeskuksen tietoihin perustuvan viimeisimmän tulonjakotilaston palveluaineiston tietojen perusteella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua seuraavan vuoden kertymäarviota määrättäessä otetaan huomioon edellisen vuoden vastaavan kertymäarvion ja Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätöksen mukaisen toteutuneen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kertymän erotus.

2 §
Tilityksen suorittaminen

Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava vahvistetun maksun perusteella kuukausittain tilityksen ennakkoa tasasuuruisina erinä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ennakoiden määrän ja välittää ennakot kansaneläkelaitokselle. Tässä tarkoituksessa sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus veloittaa Työttömyysvakuutusrahaston tiliä ennakon mukaisilla määrillä kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

3 §
Siirtymämaksu

Siirtymämaksua määrättäessä verrataan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 1 §:ssä tarkoitettujen vuosina 1999 ja 2000 maksettujen etuuksien valtion ja Työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuuksia siihen, mitä sanottujen menojen valtion ja työttömyyskassojen keskuskassan rahoitusosuudet olisivat olleet vuonna 1998 voimassa olleen lainsäädännön perusteella. Vertailua tehtäessä asianomaisen vuoden työttömyyskassojen etuusmenot otetaan etuuksia koskevista työttömyyskassojen maksatustilastoista ja muut etuusmenot Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätöksestä. Vuosina 1999 ja 2000 työttömyysvakuutusmaksujen tuottona otetaan huomioon Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätöksen mukaan rahastolle sinä vuonna tilitetyt maksut siten, että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta vähennetään vuotta 1998 aikaisempaan ajankohtaan kohdistuva kertymä.

Valtioneuvosto vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä asianomaista vuotta koskevan siirtymämaksun määrän seuraavan kalenterivuoden elokuun loppuun mennessä. Siirtymämaksu on suoritettava seuraavan syyskuun kuluessa. Jos valtiolle tai Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaksi tulevan siirtymämaksun määrä on asianomaista vuotta koskevien ennusteiden perusteella arvioitava olennaiseksi, valtioneuvosto voi määrätä suoritettavaksi siirtymämaksun ennakkoa siten, että osa ennakoista voidaan määrätä maksettavaksi jo asianomaisena vuonna. Siirtymämaksun määrästä ja ennakon määräämisestä on ennen valtioneuvoston päätöstä viimeistään kuukautta ennen pyydettävä Työttömyysvakuutusrahaston lausunto.

4 §
Työeläkelisämaksu valtion eläkerahastolle

Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa vuosittain valtion eläkerahastolle sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman, valtion eläkerahastosta annetun lain (1372/1989) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksun ministeriön asettamassa määräajassa.

Maksu määrätään siten, että valtion palveluksessa olevien osalta työttömyys- ja koulu-tusajan huomioon ottamisesta aiheutuva vastuu ja kulut määritellään noudattaen, mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 c §:ssä säädetään. Tästä määrästä Työttömyysvakuutusrahaston suoritettavaksi maksuksi on vahvistettava se määrä, joka vastaa Työttömyysvakuutusrahastolle asianomaisena vuonna tilitetyn palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuoton osuutta koko tilitetystä työttömyysvakuutusmaksutuotosta siten, että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta vähennetään vuotta 1998 aikaisempaan ajankohtaan kohdistuva kertymä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Asetuksen 2 § on voimassa vuoden 1999 loppuun. Asetuksen 1 §:n 3 momenttia ei sovelleta määrättäessä vuoden 1999 työttömyysvakuutusmaksun kertymäarviota.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.