1174/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Laki maaseutuelinkeinolain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/1990) 28 §:n 5 momentti sekä

muutetaan 28 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 3 momentti laissa 1304/1994 ja 4 momentti laissa 805/1993, seuraavasti:

28 §
Korkotukilainat

Valtion maksaman korkotuen suuruus on neljä prosenttiyksikköä lainasta perittävästä vuotuisesta korosta. Lainansaajan on kuitenkin maksettava lainasta korkoa, jonka vähimmäismäärästä säädetään asetuksella. Laina-aikana maksettavan korkotuen kokonaismäärä ei saa ylittää asetuksella säädettävää määrää lainoitettavan hankkeen tai kohteen tukikelpoisista kustannuksista. Korkotukea maksetaan myös yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan hakemuksen vireillä ollessa. Yrityssaneerauksessa tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä vahvistettu taikka niihin rinnastettavassa järjestelyssä hyväksytty lainansaajan maksaman koron alentaminen ei vaikuta korkotuen määrään. Korkotukea ei makseta niiden lisäkustannusten osalta, jotka aiheutuvat ulko-maan valuutan määräisen luoton valuuttakurssien muutoksesta. Korkotuki maksetaan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetuista varoista.

Korkotuen muuntamisesta avustukseksi, korkotukilainojen ehtojen muuttamista koskevasta menettelystä ja perusteista, joiden nojalla korkotuki voidaan periä osaksi tai kokonaan takaisin lainansaajalta, säädetään tarkemmin asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi- kuuta 1999.

Tätä lakia sovelletaan korkotukilainoihin, joita koskeva tukihakemus on tullut vireille 15 päivänä marraskuuta 1998 tai sen jälkeen. Lakia ei kuitenkaan sovelleta korkotukilainoihin, joita koskevaan 15 päivänä marraskuuta 1998 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tukihakemukseen on annettu ensiasteen ratkaisu ennen lain voimaantuloa. Yrityssaneeraukseen tai yksityishenkilön velkajärjestelyyn rinnastettavassa menettelyssä hyväksytyn lainansaajan koron alentamiseen sovelletaan kuitenkin tämän lain 28 §:n 3 momenttia.

Jos korkotukilaina on myönnetty tai korkotukilainaa koskeva tukipäätös on tehtyennen vuotta 1999, noudatetaan korkotukilainan koron, korkotuen ja muiden ehtojen osalta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja niiden mukaisia sopimusehtoja.

HE 136/1998
MmVM 11/1998
EV 175/1998

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.