1159/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/1994) 2 §:n 1 momentin 6 kohta sekä 10 a §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 1259/1996, sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


6) reformuloidulla moottoribensiinillä tuotetta, joka alla mainittujen ominaisuuksien osalta vastaa asianomaista raja-arvoa:

Ominaisuus Raja-arvo
Happipitoisuus 2 ≤ 02 ≤ 2,7 %
Bentseenipitoisuus Enintään 1 tilavuus-%
Höyrynpaine: ― tuote, joka on luovutettu kulutukseen 1.6.―31.8., sanotut päivät mukaan luettuina Enintään 70 kPa
― tuote, joka on luovutettu kulutukseen 1.9.―31.5., sanotut päivät mukaan luettuina Enintään 90 kPa
Aromaattisten hiilivetyjen pitoisuus Enintään 35 tilavuus-%

6 a §

Valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta asianomaisen verokauden aikana moottoribensiinistä talteenotetuista hiilivedyistä verolliseen ja huoltovarmuusmaksun alaiseen kulutukseen luovutuksen perusteella suoritettava valmistevero ja huoltovarmuusmaksu, joiden määrä on tämän lain liitteenä olevan verotaulukon tuoteryhmän 1 mukainen. Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että talteenotetut hiilivedyt nesteytetään bensiiniksi verottomassa varastossa.

Vähennykseen oikeuttavien hiilivetyjen määrä on edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla lasketusta kulutukseen luovutetusta moottoribensiinin määrästä;

1) 0,14 tilavuusprosenttia, jos bensiinistä vapautuvat hiilivedyt otetaan talteen sekä verottomassa varastossa että jakeluasemalla;

2) 0,07 tilavuusprosenttia, jos bensiinistä vapautuvat hiilivedyt otetaan talteen verottomassa varastossa.

Vähennyksen on oikeutettu tekemään se valtuutettu varastonpitäjä, jonka verottomasta varastosta bensiini on luovutettu kulutukseen.

10 a §

Sillä, joka harjoittaa ammattimaisesti kasvihuoneviljelyä, on oikeus hakemuksesta saada takaisin ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn käyttämästään kevyestä polttoöljystä suoritettua valmisteveroa 20 penniä litralta ja raskaasta polttoöljystä kahdeksan penniä kilolta.

Hakemus on tehtävä kasvihuoneviljelmän sijaintipaikan piiritullikamarille. Palautusta voi hakea kalenterivuoden tai erikseen tammi―kesäkuun ja erikseen heinä―joulukuun aikana käytetystä kevyestä tai raskaasta polttoöljystä. Palautusta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa edellä mainitun ajanjakson päättymisestä. Veronpalautusta ei suoriteta, jos palautettavan veron määrä on alle 3 500 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Lain 2 §:n 1 momentin 6 kohta tulee voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Lain 6 a §:ää sovelletaan moottoribensiiniin, joka on luovutettu kulutukseen valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 10 a §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, joka on hankittu ja käytetty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Kevyeen polttoöljyyn, joka on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

HE 206/1998
VaVM 63/1998
EV 245/1998
Neuvoston direktiivi 92/81/ETY

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.