1112/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 12 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin sekä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (535/1998) 17 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 12 §:ssä tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljettamiseen tiellä oikeuttavasta ajoluvasta (ADR-ajolupa).

Ajo-oikeudesta säädetään tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa ja ajokorttiasetuksessa (845/1990).

2 §
Kuljetus puolustusvoimien valvonnassa

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvassa vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaadittavasta ajoluvasta antaa säännökset puolustusasioissa toimivaltainen ministeriö.

3 §
Ulkomailla myönnetyn ajoluvan tunnustaminen

Suomi tunnustaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 23/1979) liittyneissä muissa valtioissa ja Euroopan unionin jäsenvaltioissa asianmukaisesti myönnetyt ajoluvat.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista tai keskeneräistä, vähintään nelipyöräistä moottoriajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa, ja liikennetraktoria sekä moottoriajoneuvon ja liikennetraktorin perävaunua, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevaa ajoneuvoa, maatalous- ja metsätraktoria perävaunuineen sekä liikkuvaa konetta;

2) kuljetusyksiköllä moottoriajoneuvoa tai moottoriajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää taikka liikennetraktoria tai liikennetraktorin ja perävaunun yhdistelmää;

3) ministeriöllä ministeriötä, jonka toimialaan kuuluu vaarallisten aineiden kuljetus;

4) ajolupakokeen vastaanottajalla palvelun tuottajaa, jonka kanssa Ajoneuvohallintokeskus on tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun sopimuksen ajolupakokeiden vastaanottamisesta, ajolupakoulutuksen valvonnasta ja ajolupien myöntämisestä.

Ajoneuvohallintokeskuksen ottaessa vastaan ajolupakokeita, valvoessa ajolupakoulutusta tai myöntäessä ajolupia siihen sovelletaan soveltuvin osin, mitä ajolupakokeen vastaanottajasta säädetään tässä asetuksessa.

5 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajolupa, jos hän kuljettaa:

1) vaarallisia aineita ajoneuvossa, jossa kiinteän tai irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin 1 m3;

2) vaarallisia aineita monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöstön kokonaistilavuus on suurempi kuin 1 m3;

3) vaarallisia aineita säiliökontissa, joka on yksittäistilavuudeltaan suurempi kuin 3 m3;

4) muita vaarallisia aineita kuin räjähteitä tai radioaktiivisia aineita vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) liitteen B reunanumerossa 10 011 tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti ajoneuvon suurimman sallitun kokonaismassan ylittäessä 3,5 tonnia;

5) räjähteitä vapaarajaa suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta; taikka

6) ministeriön päätöksellä tarkemmin määriteltäviä radioaktiivisia aineita vapaarajaa suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta.

Edellä 1 momentista poiketen ajolupaa ei kuitenkaan tarvita ministeriön päätöksellä tarkemmin määriteltyihin vähäisiin kuljetuksiin.

6 §
Koulutuksen tarkoitus ja sisältö

ADR-ajolupaa varten annettavan koulutuksen tarkoituksena on antaa asianomaiselle henkilölle tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

Koulutus jakaantuu peruskurssiin, säiliökurssiin, täydennyskurssiin sekä radioaktiivisia aineita koskevaan tiedostavaan koulutukseen. Koulutuksen tarkemmasta kurssijaosta sekä kurssien sisällöstä ja pituudesta säädetään ministeriön päätöksellä.

7 §
Koulutuksen antajat

Koulutusta ADR-ajolupaa varten saavat antaa vain Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymät yhteisöt. Ajoneuvohallintokeskus myöntää kirjallisesta hakemuksesta koulutusluvan, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen.

Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy koulutuksen antajan koulutuksesta vastaavan johtajan, jonka tulee olla asiantunteva sekä tosiasiallisesti johtaa ja valvoa luvanhaltijan koulutustoimintaa. Lisäksi koulutuksen antajalla tulee olla ministeriön antamilla säännösten mukainen yksityiskohtainen koulutusohjelma, toiminnan laajuuteen katsoen riittävä ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö, tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä tarvittavat opetusmateriaalit ja -välineet.

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä lupahakemuksesta ja luvan myöntämisen ehdoista.

8 §
Koulutuksen järjestäminen

Koulutuksen antajan tulee varmistaa, että opetushenkilöstöllä on hyvät tiedot vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä koulutusvaatimuksissa tapahtuvasta kehityksestä.

Koulutus tulee järjestää lupahakemuksen ja koulutukseen myönnetyn luvan mukaisesti. Jos koulutuksessa aiotaan poiketa lupahakemuksessa esitetystä koulutusohjelmasta tai muista hakemuksessa esitetyistä keskeisistä seikoista, muutoksiin on saatava Ajoneuvohallintokeskuksen suostumus.

9 §
Koulutuksen valvonta

Ajolupakokeen vastaanottajalla ja Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus olla seuraamassa opetusta.

Ajolupakokeen vastaanottajan on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle koulutuksessa havaitsemistaan puutteista.

Ajoneuvohallintokeskus antaa tarvittaessa ohjeet koulutuksen valvonnasta.

10 §
Koulutusluvan peruuttaminen

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa koulutusluvan kokonaan tai määräajaksi, jos:

1) luvanhaltijalla ei ole enää edellytyksiä koulutuksen antamiseen;

2) koulutuksesta annettuja säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja ei noudateta; taikka

3) opetusta ei muutoin hoideta asianmukaisesti.

11 §
Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että hakija on osallistunut vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupaa varten annettavaan koulutukseen.

12 §
Ajolupakoe

Jollei Ajoneuvohallintokeskus määrää toisin, ajolupakoe suoritetaan sen ajolupakokeen vastaanottajan toimialueella, jonka toimialueella henkilö on osallistunut koulutukseen tai jonka toimialueella hänen kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikuntansa on. Erityisestä syystä Ajoneuvohallintokeskus voi ottaa vastaan ajolupakokeen ulkomailla.

Kokeessa tutkittavan on osoitettava, että hänellä on vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen kuljettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot niistä kuljetuksista, joita koskevaan koulutukseen hän on koetta varten osallistunut.

Henkilö, joka on hylätty kokeessa, saa osallistua kokeeseen uudelleen aikaisintaan kolmen vuorokauden kuluttua hylätystä kokeesta.

Ministeriö antaa tarkempia säännöksiä eri kursseihin perustuvista ajolupakokeista. Ajoneuvohallintokeskus laatii luettelon kokeissa käytettävistä kysymyksistä, ja se voi antaa ohjeita ministeriön antamien säännösten soveltamisesta.

13 §
Ajoluvan myöntäminen ja raukeaminen

ADR-ajolupaa tai sen muuttamista haetaan kirjallisesti siltä ajolupakokeen vastaanottajalta, jonka toimialueella ajolupakoe on suoritettu tai jonka toimialueella hakijan kotikunta on.

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeen ja jolla on auton ajo-oikeus. Jos ajolupakoe on suoritettu ammatillisessa oppilaitoksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä, auton ajo-oikeutta edellytetään kuitenkin vasta ajolupaa luovutettaessa.

Ajolupa myönnetään olemaan voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivämäärästä tai viimeisestä uudistamispäivämäärästä.

Ajolupa raukeaa ja ajolupakokeen vastaanottaja voi hävittää myönnetyn ajoluvan, jos ajolupaa ei ole noudettu vuoden kuluessa ajoluvan hakemisesta. Ajoluvan raukeamisen jälkeen ajoluvan hakijan on esitettävä uudestaan selvitys ajoluvan myöntämisen edellytysten olemassaolosta.

14 §
Ajoluvan sisältö

Peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perustella saa ADR-ajoluvan 5 §:n 1 momentin 4―6 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin.

Peruskurssin ja säiliökurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella saa ADR-ajoluvan 5 §:n 1 momentin 1―6 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin.

15 §
Ajoluvan muuttaminen

Ajolupakokeen vastaanottaja voi hakemuksesta muuttaa ajolupaa, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset. Muutettu ADR-ajolupa saadaan merkitä olemaan voimassa enintään viisi vuotta alkuperäisen ajoluvan myöntämispäivästä tai sen viimeisestä uudistamispäivästä.

16 §
Ajoluvan uudistaminen

ADR-ajoluvan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään viidellä vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset sekä on osallistunut aikaisintaan ajoluvan voimassaoloajan päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana täydennyskurssille ja suorittanut hyväksytysti sitä vastaavan kokeen.

17 §
Ajoluvan peruuttaminen

Poliisi tai Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa ajoluvan määräajaksi tai toistaiseksi, jos sen haltija ei enää täytä ajoluvan saamisen edellytyksiä tai jos häntä ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia voida pitää sopivana kuljettamaan vaarallisia aineita. Ennen ajoluvan palauttamista poliisi tai Ajoneuvohallintokeskus voi määrätä ajoluvan haltijan osallistumaan täydennyskurssille tai ajolupakokeeseen.

Jos ajoluvan haltija määrätään ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon, poliisin on otettava myös ajolupa haltuunsa siksi ajaksi, jonka ajoluvan haltija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa. Poliisin on ilmoitettava ajoluvan haltuunotosta, palauttamisesta ja peruuttamisesta Ajoneuvohallintokeskukselle.

18 §
Ajoluvan kaksoiskappale

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka ajoluvan tiedot ovat muuttuneet, luvanhaltijan on haettava ajoluvan kaksoiskappaletta siltä ajolupakokeen vastaanottajalta, jonka toimialueella ajolupakoe on suoritettu tai jonka toimialueella hakijan kotikunta on. Hakemukseen on liitettävä ajolupa, jos se on tallella, taikka selvitys ajoluvan katoamisesta tai tuhoutumisesta. Kaksoiskappaleen luovuttamisesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle.

19 §
Ajoluparekisteri

Ajolupakokeen vastaanottaja ilmoittaa myönnetystä ajoluvasta Ajoneuvohallintokeskukselle ja luvanhaltijan kotikunnan poliisille.

Ajolupaa koskevat tiedot talletetaan ajokorttirekisteriin. Rekisteriin merkitään ajoluvan myöntäminen, luovuttaminen, haltuunotto ja peruuttaminen sekä ajoluvan numero, voimassaoloaika ja laajuus.

20 §
Ajoluvan malli

ADR-ajolupa on väriltään oranssi, ja se kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ajolupa on vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen B lisäyksen B.6 mallin mukainen.

21 §
Velvollisuus ajoluvan esittämiseen

Ajolupa on pidettävä ajon aikana mukana, ja se on vaadittaessa esitettävä poliisille tai muulle liikenteen valvojalle sekä tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen virkamiehelle heidän valvoessaan vaarallisten aineiden tiekuljetuksia.

22 §
Poikkeukset pelastus- ja poliisitehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä toimittaessa saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen aiheuttaisi haittaa pelastustoiminnalle.

Poliisimies voi kuljettaa 1 luokkaan kuuluvia vaarallisia aineita erityisestä syystä poliisin tehtävissä ilman asianmukaista ajolupaa, jos hänellä on turvallisen kuljetuksen edellyttämä ammattitaito ja kuljetuksen turvallisuudesta muutoinkin huolehditaan.

23 §
Oikaisu ja päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Oikaisun hakemisesta ajolupakokeen vastaanottajan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:ssä säädetään.

Tämän asetuksen nojalla annettu päätös voidaan panna täytäntöön oikaisuvaatimuksen estämättä.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 19 päivänä huhtikuuta 1991 annettu asetus (724/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat koulutusluvat olevat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan, ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyn VAK-ajoluvan voimassaolosta säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 26 §:ssä. Muu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleva VAK- tai ADR-ajolupa on sellaisenaan voimassa luvassa määrätyn ajan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan räjähdystarvikkeiden kappaletavarakuljetuksiin tai muihin kappaletavarakuljetuksiin oikeuttavan, ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyn ajoluvan voi uudistaa ja muuttaa 5 §:n 1 momentin 4―6 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin oikeuttavaksi ADR-ajoluvaksi ajoluvan uudistamista koskevien tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan räjähdystarvikkeiden kappaletavarakuljetuksiin tai muihin kappaletavarakuljetuksiin oikeuttavan, ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyn ajoluvan voi uudistaa ja muuttaa 5 §:n 1 momentin 1―6 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin oikeuttavaksi ADR-ajoluvaksi suorittamalla täydennyskurssin ja säiliökurssin sekä niitä vastaavan ajolupakokeen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan säiliökuljetuksiin tai 1 a ja 1 b luokkaan kuuluvien yli tuhannen kilon räjähdystarvikkeiden kuljetuksiin oikeuttavan, ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnetyn ajoluvan voi uudistaa ja muuttaa 5 §:n 1 momentin 1―6 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin oikeuttavaksi ADR-ajoluvaksi ajoluvan uudistamista koskevien tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan, muun kuin 3―5 momentissa tarkoitetun VAK-ajoluvan voi uudistaa ja muuttaa ADR-ajoluvaksi ajoluvan uudistamista koskevien tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL N:o L 275, 28.10.1996, s. 1, komission direktiivi96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43 ja EYVL N:o L 251, 15.9.1997, s. 1

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.