1100/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on edistää ajoneuvojen rekisteröintipalvelujen saatavuutta ja ajoneuvorekisterin ajantasaisuutta.

2 §
Rekisteröintitoiminta

Tässä laissa tarkoitetaan rekisteröintitoiminnalla ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen vastaanottoa, rekisteri-ilmoituksessa ilmoitetun tiedon merkitsemistä ajoneuvorekisteriin, rekisterikilpien ja -otteen luovuttamista sekä muita näihin liittyviä tehtäviä.

3 §
Rekisteröintitoiminnan järjestäminen

Ajoneuvohallintokeskus järjestää ajoneuvojen rekisteröintitoiminnan hankkimalla toimintaan tarvittavia palveluja niiden tuottajilta (sopimusrekisteröijä) ja hoitamalla tehtäviä tarvittaessa itse. Muiden viranomaisten rekisteröintitoiminnasta voidaan säätää erikseen.

Rekisteröintitoiminta on järjestettävä siten, että ajoneuvo on mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa ilmoittaa rekisteriin säädetyssä ajassa koko maassa.

4 §
Sopimusrekisteröijän yleiset edellytykset

Sopimusrekisteröijän yleiset edellytykset ovat luotettavuus, asiantuntevuus ja vakavaraisuus. Sopimusrekisteröijän on kyettävä myös varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Sopimusrekisteröijällä tulee olla rekisteröintitehtävien hoitamisen kannalta riittävät tietoliikenneyhteydet ja muutoinkin riittävän korkea tietojärjestelmän taso.

Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus voidaan tehdä vain sellaisen yhteisön tai laitoksen kanssa, jonka kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella.

5 §
Sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintejä suorittavan henkilön luotettavuuden arviointi

Palvelun tuottajaa voidaan pitää luotettavana, jos rekisteröintejä suorittava henkilö, sopimusrekisteröijä tai sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja, yhtiömies taikka muussa määräävässä asemassa oleva ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton rekisteröintitoiminnan harjoittajaksi tai rekisteröintejä suorittavaksi henkilöksi.

6 §
Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus

Rekisteröintitoimintaa koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:

1) sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnan laajuudesta;

2) rekisteröintitehtäviä suorittavien henkilöiden riittävän ammattitaidon turvaavista menettelyistä;

3) rekisteröintitehtävissä edellytettävän tietosuojan osoittamisesta;

4) rekisteröintitehtävien valvonnasta ja muista keinoista, joilla Ajoneuvohallintokeskus voi varmistua tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta;

5) sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta yleensä ja erityisesti silloin, kun sopimusrekisteröijä ei enää täytä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja sopimusrekisteröijän yleisiä edellytyksiä; sekä

6) Ajoneuvohallintokeskuksen sopimusrekisteröijälle maksamasta korvauksesta ja muista ehdoista, joilla sopimusrekisteröijä hoitaa rekisteröintitoimintaa.

7 §
Rekisteröinnistä perittävä maksu

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnasta peritään Ajoneuvohallintokeskukselle maksut, jotka määrätään siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

8 §
Hyvä hallintotapa

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnassa on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982) säädetään. Sopimusrekisteröijän palveluksessa olevaan rekisteröintejä suorittavaan henkilöön ei kuitenkaan sovelleta hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 4 kohtaa.

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnassa on asiakirjojen julkisuudesta voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnassa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966) säädetään. Sopimusrekisteröijä ja Ajoneuvohallintokeskus voivat lähettää ajoneuvon rekisteriotteen tavallisena kirjelähetyksenä.

9 §
Kielilain säännökset

Sopimusrekisteröijän on toiminnassaan soveltuvin osin noudatettava kielilain (148/1922) säännöksiä.

10 §
Valvonta

Ajoneuvohallintokeskus valvoo sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimintaa. Valvontaa varten Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus tehdä tarkastuksia sopimusrekisteröijän toimitiloissa ja saada tietoja rekisteröintitoimintaan liittyvistä asiakirjoista.

11 §
Henkilörekisteritiedot

Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä sopimusrekisteröijälle ja rekisteröintejä suorittavalle henkilölle asetettujen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa sopimusrekisteröijälle.

12 §
Salassapitovelvollisuus

Sopimusrekisteröijä tai tämän palveluksessa oleva ei saa ilmaista sivulliselle tietoonsa tullutta, 5 §:ssä tarkoitetun henkilön rikosta koskevaa tietoa, joka on saatu 11 §:n nojalla rikosrekisteristä tai ajokorttirekisteristä.

13 §
Virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi.

14 §
Oikaisun hakeminen

Sopimusrekisteröijän rekisteröintiä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Ajoneuvohallintokeskukselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

15 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen rekisteröintitoimintaa ilman Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tehtyä sopimusta tai tässä laissa tai sen nojalla säädettyä oikeutta taikka suorittaa rekisteröintitoimenpiteitä, joihin mainittu sopimus ei anna oikeutta, on tuomittava virkavallan anastuksesta siten kuin rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 §:ssä säädetään.

Rekisteröintejä suorittavaa henkilöä pidetään rikoslain 2 luvun 12 §:n mukaisena virkamiehenä.

Rangaistus 12 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan.

16 §
Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä ja ohjeita eri sopimusrekisteröijien rekisteröintipalvelujen laajuudesta, sopimusrekisteröijän yleisistä edellytyksistä, rekisteröintejä suorittavan henkilön pätevyysvaatimuksista sekä muista rekisteröintitoiminnan järjestämisen yksityiskohdista.

17 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 8 luku.

18 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt suorarekisteröintiluvat ovat sellaisinaan voimassa 1 päivään tammikuuta 2002, jollei jäljempänä toisin säädetä. Luvanhaltijaan ja suorarekisteröinteihin sovelletaan 17 §:n 3 momentilla kumotun luvun säännöksiä.

Suorarekisteröintiluvan haltijan oikeudet tietojen saantiin tieliikenteen tietojärjestelmästä ja tietojen tallentamiseen tietojärjestelmään määräytyvät tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989) säännösten mukaisesti.

Jos suorarekisteröintiluvan haltija tekee Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tämän lain 3 §:ssä tarkoitetun sopimuksen rekisteröintitehtävien hoitamisesta, hänen lupansa lakkaa olemasta voimassa, kun sopimus tulee voimaan.

HE 113/1998
LiVM 12/1998
EV 139/1998

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.