Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1097/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista

Opetusministeriö on päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 51 §:n ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan valtion oppilaitoksiin, jotka järjestävät koulutusta perusopetuslain (628/1998), lukiolain (629/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tätä päätöstä ei sovelleta yliopistojen 1 momentissa mainittujen lakien nojalla järjestämään koulutukseen.

2 §
Erityisopetuksen tukitehtävistä perittävät maksut perusopetuksessa

Jos opetusministeriö on antanut valtion oppilaitoksen tehtäväksi huolehtia perusopetuslain 39 §:ssä tarkoitetuista erityisopetuksen tukitehtävistä, oppilaitos perii tarjoamistaan näiden tehtävien mukaisista palveluista muilta koulutuksen järjestäjiltä maksun, joka vastaa valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaista julkisoikeudellisista suoritteesta perittävää omakustannusarvon mukaista maksua.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kuulovammaisille järjestettävässä lukion oppimäärän suorittamista edistävässä opetuksessa sekä vammaisille ja sairaille oppivelvollisuusikäisille tilapäisen kuntoutuksen ja tutkimuksen yhteydessä järjestettävässä opetuksessa maksu on 50 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta maksusta.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka 1 §:ssä mainitut oppilaitokset hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) opettajien jatko- ja täydennyskoulutus;

2) erilliset kurssit ja koulutustilaisuudet;

3) opetuksen yhteydessä tai muutoin valmistetut tai syntyneet tuotteet ja palvelut;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset;

5) muu kuin 2 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa annettu konsultointi ja ohjaus;

6) työpalvelut;

7) opiskelijarekistereistä ja muista rekistereistä annettavat tulosteet;

8) oppilaitosten toimitilojen ja laitteiden käyttö;

9) valokopiot ja muut jäljennökset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä

11) muut tilauksesta tehdyt palvelut ja tuotteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä maksuja vuodelle 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös (1674/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Lainsäädäntöneuvos
Arto Sulonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.