1078/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Kirjastoasetus

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun kirjastolain (904/1998 ) nojalla:

1 §
Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävät

Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävänä on:

1) toimia yleisten kirjastojen valtakunnallisena kaukopalvelukeskuksena;

2) edistää yleisten kirjastojen sekä yleisten ja tieteellisten kirjastojen yhteistoimintaa;

3) kehittää kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä tarpeellisia yhteisiä työmenetelmiä ja apuvälineitä; sekä

4) suorittaa asianomaisen ministeriön antamat muut tehtävät.

2 §
Maakuntakirjaston tehtävät

Maakuntakirjaston tehtävänä on:

1) tukea alueensa yleisten kirjastojen tietoja kaukopalvelua;

2) kehittää toiminta-aluetta koskevaa tietopalvelua;

3) perehdyttää toiminta-alueen kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin; sekä

4) suorittaa asianomaisen ministeriön antamat muut tehtävät.

3 §
Lääninhallituksen tehtävät

Lääninhallituksen tehtävänä on:

1) yhteistyössä asianomaisen ministeriön kanssa seurata ja edistää väestön tarvitsemia kirjasto- ja tietopalveluja sekä arvioida niiden saatavuutta ja laatua;

2) edistää kirjasto- ja tietopalvelualan alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita; sekä

3) suorittaa asianomaisen ministeriön antamat muut tehtävät.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kirjastolain (904/1998) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdelta kolmasosalta vaaditaan korkeakoulu-, opisto- tai ammatillinen perustutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot.

Kunnan kirjasto- ja tietopalveluista vastaavalta henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään, ei koske tämän asetuksen voimaan tullessa kirjaston palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Viran täyttämisessä tai työsuhteisen työntekijän ottamisessa, joka on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, noudatetaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6 §
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Henkilö, joka täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset kirjaston ammatillisen henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen 4 §:n 1 momentissa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia edellyttäviin virkoihin ja työsuhteisiin.

Jos virkaan tai työsuhteeseen on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan vaadittu korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja informaatioalan ainetai ammatilliset opinnot, henkilö, joka täyttää nämä kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen 4 §:n 2 momentissa mainitut kel- poisuusvaatimukset edellyttävään virkaan tai työsuhteeseen.

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö, joka on otettu virka- tai työsopimussuhteeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka on täyttänyt tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-ten mukaiset kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen kyseiseen virkaan tai työsuhteeseen.

7 §
Opintojen suorittamista koskeva siirtymäsäännös

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on aloittanut opintonsa täyttääkseen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset kirjaston henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset, saavuttaa kelpoisuuden tämän asetuksen mukaisiin virkoihin ja työsuhteisiin suorittamalla opintonsa vuoden 2001 loppuun mennessä.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.