1037/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 50 §,

sellaisena kuin se on asetuksessa 665/1998, ja

lisätään 46 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 965/1996 ja 338/1996, uusi 5 momentti, sekä 47 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1372/1996, uusi 5 momentti seuraavasti:

46 §
Henkilöauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

5. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon, jonka polttoaineena käytetään nestekaasua tai maakaasua, taikka jonka polttoaineena käytetään sekä bensiiniä että nestekaasua tai maakaasua, tulee ilman saastumista aiheuttavien päästöjen osalta olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 74/290/ETY, 83/351/ETY, 88/76/ETY, 88/436/ETY, 89/458/ETY ja 91/441/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/12/EY sekä komission direktiiveillä 77/102/ETY, 78/665/ETY, 89/491/ETY, 96/44/EY ja 98/77/EY, taikka E-hyväksytty säännön n:o 83 B/03 tai n:o 83 D/03 mukaisesti.

47 §
Pakettiauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

5. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon, jonka polttoaineena käytetään nestekaasua tai maakaasua, taikka jonka polttoaineena käytetään sekä bensiiniä että nestekaasua tai maakaasua, tulee ilman saastumista aiheuttavien päästöjen osalta olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 93/59/ETY ja komission direktiivillä 96/44/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/69/EY ja komission direktiivillä 98/77/EY, tai E hyväksytty säännön n:o 83 B/03 taikka n:o 83 D/03 tai E-säännön n:o 49B/02 täydennyksen n:o 2 mukaisesti.

50 §
Varaosakatalysaattori

1. Ilman ajoneuvon sisäistä valvontajärjestelmää (OBD) olevaan M1- ja N1-luokan ajoneuvoon tarkoitetun varaosakatalysaattorin tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltion lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/77/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 103 mukaisesti.

2. Nopeuskilpailuun käytettävän auton, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, varaosakatalysaattorin ei tarvitse täyttää 1 momentissa asetettuja vaatimuksia autoa kilpailussa käytettäessä sekä sillä kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

2. Varaosakatalysaattorin tulee täyttää 50 §:n vaatimus 1 päivästä lokakuuta 1999. Vaatimus koskee mainitusta ajankohdasta varaosana asennattavaa ja myytävää varaosakatalysaattoria.

3. M1- ja N1- luokan ajoneuvon saa 46 §:n 5 momentin ja 47 §:n 5 momentin estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ja ottaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 70/220/ETY; EYVL N:o L 76, 6.4.1970, s. 1
Komission direktiivi98/77/EY; EYVL N:o L 286, 23.10.1998, s. 34

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.