1033/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/1986) 43 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1052/1994, sekä

muutetaan 2 §, 19 §:n 2 momentti, 23, 25 ja 29 §, 30 §:n 1 momentti, 37 §, 41 §:n 3―5 momentti, 42 §:n 3 momentti, 52 §:n 1 momentti sekä 70 ja 71 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi asetuksessa 1156/1995, 23 § osaksi asetuksessa 423/1991 ja mainitussa asetuksessa 1052/1994, 25 § asetuksessa 819/1992 ja mainitussa asetuksessa 1052/1994, 29 § mainitussa asetuksessa 819/1992, 37 § osaksi asetuksessa 197/1990 ja mainitussa asetuksessa 1052/1994, 41 §:n 3―5 momentti, 42 §:n 3 momentti, 52 §:n 1 momentti sekä 70 ja 71 § viimeksi mainitussa asetuksessa 1052/1994, seuraavasti:

2 §

Vankeinhoitoa varten on oikeusministeriössä vankeinhoito-osasto, jonka päällikkönä toimii vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja. Vankeinhoito-osaston tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää vankeinhoitoa sekä vankeinhoito-osaston alaisten laitosten toimintaa. Hallinnonalan ohjausta varten vankeinhoitolaitos voi jakautua alueisiin, joita vankeinhoitolaitoksen ylijohtajan alaisuudessa johtavat tehtävään erikseen määrätyt vankeinhoito-osaston virkamiehet. Oikeusministeriö päättää aluejaon perusteet ja sen, mihin alueeseen kukin laitos kuuluu.

Vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja on kaikkien vankeinhoitolaitoksen henkilökuntaan kuuluvien esimies, ja hänellä on oikeus yksittäistapauksessa antaa vankeinhoitolaitoksen toimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön istunnossa säädetään eräiden asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön istunnossa annetussa laissa (324/1970).

19 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan määräämänä aikana. Johtokunnan jäsenille on asian laadun mukaan varattava riittävä aika etukäteen perehtyä johtokunnan kokouksessa käsiteltäviin asioihin.


23 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) valvoa vankien kohtelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamista sekä laitoshallinnon toimintaa samoin kuin tehdä näitä koskevia kehittämisehdotuksia vankeinhoito-osastolle ja muille viranomaisille tai yhteistyötahoille;

2) päättää toimivaltaansa kuuluvista vangin ehdonalaiseen vapauteen päästämistä ja kurinpitoa koskevista asioista sekä antaa näitä asioita koskevia lausuntoja;

3) tehdä ehdotus vankilan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi ja vankilan tulostavoitteiksi sekä käsitellä vankilalle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelmaa;

4) käsitellä muut vankeinhoitoa ja vankilan hallintoa koskevat asiat, jotka ylempi viranomainen määrää tai johtaja jättää johtokunnan käsiteltäviksi tai jotka johtokunnan jäsen on ilmoittanut johtajalle johtokunnan käsittelyä varten;

5) käsitellä ja ratkaista muut lain, asetuksen taikka erityisen säännöksen tai määräyksen mukaan johtokunnan tehtäviin kuuluvat asiat.

25 §

Vankeinhoito-osasto voi tarvittaessa johtajaa sitovasti määrätä, että virkamiesten työjärjestykseen on otettava tietyt määräykset. Niin ikään se voi antaa määräykset siitä, mitä tehtäviä apulaisjohtaja, osastonjohtaja, hallintopäällikkö, talousjohtaja, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, vartiopäällikkö, apulaisvartiopäällikkö, työsiirtolan päällikkö, ylivartija, kamreeri, apulaiskamreeri, notaari ja virastosihteeri voidaan työjärjestyksessä määrätä hoitamaan omalla vastuullaan. Muutoin vankilan virkamiesten tehtävistä ja virkaan kuuluvasta ratkaisuvallasta määrätään vankilan johtajan vahvistamassa työjärjestyksessä.

Vankeinhoito-osasto voi lisäksi antaa määräyksen, että virkamiehelle määrätään johtajan vahvistamassa työjärjestyksessä myös muiden vankeinhoitolaitokseen kuuluvien laitosyksiköiden tehtävien hoito ja niiden asioiden ratkaiseminen.

29 §

Jollei erikseen toisin säädetä tai määrätä, vankeinhoito-osasto taikka sen määräämä viranomainen tai virkamies ratkaisee johtajalle virkasuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta tai tälle maksettavaa kustannusten korvausta koskevan asian. Vankeinhoitoosasto määrää myös johtajan sijaiset. Muiden vankilan virkamiesten sijaiset määrää johtaja.

30 §

Vankilan työjärjestyksessä voidaan muodostaa vankilan toiminnoista vastuualueita. Työjärjestyksessä määrätään vastuualueiden tehtävät ja esimiehet.


37 §

Oikeusministeriö nimittää johtajan ja vankimielisairaalan ylilääkärin.

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto nimittää ylilääkärin, apulaisylilääkärin, vankilapsykiatrin, ylihammaslääkärin, hammaslääkärin, apulaisjohtajan, osastonjohtajan, hallintopäällikön, talousjohtajan, talouspäällikön, psykologin, kiinteistöpäällikön, käyttöpäällikön, työliikkeenjohtajan, konepäällikön, vartiopäällikön, apulaisvartiopäällikön, työsiirtolan päällikön ja ylivartijan.

Muut kuin 1 tai 2 momentissa mainitut virkamiehet nimittää vankilan johtaja, jollei 4 momentista muuta johdu. Vankimielisairaalan ylilääkäri nimittää kuitenkin ne virkamiehet, joiden nimittäminen vankilassa kuuluu johtajan toimivaltaan.

Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvan pastorin sekä vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiesten nimittämisestä säädetään erikseen. Asianomaisen hiippakunnan piispa nimittää 35 §:n 3 momentissa tarkoitetun pastorin hankittuaan viranhakijoista vankeinhoito-osaston lausunnon.

41 §

Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun vir-kavapauden myöntää:

1) oikeusministeriön vankeinhoito-osaston nimittämille virkamiehille enintään vuodeksi johtaja ja yli vuodeksi vankeinhoito-osasto;

2) muulle kuin 1 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle johtaja.

Vankimielisairaalassa ylilääkäri päättää virkavapaudesta, jonka ratkaiseminen vankilassa kuuluu johtajalle.

Virkavapauden myöntämisestä vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiehelle säädetään erikseen.

42 §

Vankimielisairaalassa ylilääkäri nimittää virkamiehen määräajaksi virkaan tai virkasuhteeseen niissä tapauksissa, joissa asia vankilassa kuuluu johtajan toimivaltaan.


52 §

Asiat, jotka vankilassa kuuluvat johtokunnan toimivaltaan, on vankimielisairaalassa ennen niiden ratkaisemista käsiteltävä valmistavasti kokouksessa, johon osallistuvat vankimielisairaalan ylilääkäri, apulaisylilääkäri ja ylihoitaja sekä kaksi muuta henkilöstön edustajaa. Henkilöstön edustajat valitaan noudattaen soveltuvin osin, mitä henkilöstön edustajista johtokunnassa säädetään.


70 §

Jos vankeinhoito-osasto määrää virkamiehen hoitamaan useamman laitosyksikön tehtäviä, se voi samalla pidättää itselleen johtajalle kuuluvan toimivallan päättää viran täyttämisestä, virkamiehen tehtävistä, virkavapauden myöntämisestä ja virkasuhteen päättämisestä.

71 §

Virkamiehelle annettavasta varoituksesta päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävä viranomainen on oikeusministeriö, asiasta päättää kuitenkin vankeinhoito-osasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.