862/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 9 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Työttömyysvakuutusrahasto, jäljempänä rahasto, on työnantajien ja palkansaajien rahoittama sosiaali- ja terveysministeriön valvonnassa oleva itsenäinen laitos, jonka tarkoituksena on työnantajien ja palkansaajien rahoitusosuuksien järjestäminen ja työttömyyskassojen tukeminen sekä muut työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) mukaiset tehtävät.

2 §

Rahaston korkeinta päätäntävaltaa käyttää hallintoneuvosto, jossa on 18 jäsentä. Jäsenistä 12 edustaa työnantajia ja kuusi työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

Rahaston asioita hoitaa johtokunta, jossa on 12 jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää johtokunnan siten, että kahdeksan jäsentä edustaa työnantajia ja neljä työntekijöitä. Johtokunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

Hallintoneuvoston ja johtokunnan puheenjohtajuus määräytyy siten, että samanaikaisesti toisen puheenjohtajana on työnantajien edustaja ja toisen työntekijöiden edustaja.

Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään tuomarin esteellisyydestä.

3 §

Valtioneuvosto nimittää rahaston hallintoneuvoston jäsenet siten, että neljä jäsentä nimitetään Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton, kolme Palvelutyönantajien, kolme kunnallisen työmarkkinalaitoksen, yksi evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan, yksi Maaseudun Työnantajaliiton, kolme Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, kaksi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ja yksi Akava ry:n asettamista ehdokkaista.

Rahaston hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Jos hallintoneuvoston jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, täytetään hänen paikkansa toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.

4 §

Hallintoneuvoston varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous viimeistään lokakuussa.

Hallintoneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallintoneuvoston puheenjohtaja tai johtokunta pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään kaksi hallintoneuvoston jäsentä sitä ilmoitetun asian vuoksi kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenille todisteellisesti viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

5 §

Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yhdeksän hallintoneuvoston jäsenistä on läsnä. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee tällöin olla edustettuna.

Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut.

Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Jos kysymys on vaalista ja äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

Hallintoneuvoston kokouksesta tehdään pöytäkirja.

6 §

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitellään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto rahaston hallinnosta ja tileistä;

2) päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä rahaston johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin rahaston hallinto ja tilit saattavat antaa aihetta;

4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan rahaston tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten sekä päätetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n mukaisesta työttömyysvakuutusmaksujen määriä koskevasta hakemuksesta;

2) määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi;

3) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten vaali seuraavaksi kalenterivuodeksi;

4) valitaan tilintarkastuslain tarkoittamat hyväksytty tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden tilit ja hallinto;

5) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaa kalenterivuotta varten;

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 §

Sen lisäksi, mitä edellä on sanottu, on hallintoneuvoston tehtävänä määrätä rahaston varojen sijoittamisessa noudatettavista periaatteista ja käsitellä ne johtokunnalle kuuluvat asiat, jotka johtokunta on asian laajakantoisuuden tai periaatteellisen merkityksen vuoksi siirtänyt hallintoneuvoston ratkaistavaksi.

8 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) ratkaista ne rahaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka eivät tämän asetuksen mukaan kuulu tai joita ei ole siirretty hallintoneuvoston käsiteltäviksi;

2) päättää rahaston varojen sijoittamisesta tämän asetuksen ja hallintoneuvoston vahvistamien periaatteiden mukaisesti;

3) ottaa ja vapauttaa rahaston toimihenkilöt ja määrätä heidän toimenhoitonsa ehdot;

4) sopia Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kanssa työttömyysvakuutusmaksusta kertyvien varojen tilittämisestä rahastolle sekä rahaston suoritettavien maksuunpano-, perimis- ja tilityskulujen korvaamisperusteista;

5) laatia vuosittain rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus;

6) kantaa ja vastata rahaston puolesta; sekä

7) päättää muista rahastolle kuuluvista tai säädetyistä tehtävistä, jotka eivät kuulu hallintoneuvoston ratkaistaviksi.

9 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä ovat kokouksessa läsnä. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee tällöin olla edustettuna.

Asioiden käsittelyssä johtokunnan kokouksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä edellä on sanottu hallintoneuvoston kokouksesta.

Johtokunnan kokouksesta tehdään pöytäkirja.

10 §

Rahaston nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin ja johtokunnan antaman valtuutuksen mukaisesti johtokunnan jäsen tai rahaston toimihenkilö yksin.

11 §

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi ja sen kirjanpidossa on noudatettava soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on jätettävä tilivuotta seuraavan huhtikuun 15 päivään mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa huhtikuun loppuun mennessä.

12 §

Rahaston varat on sijoitettava tuloa tuottavasti ja turvaavasti ottaen huomioon rahaston maksuvalmius.

13 §

Johtokunnan jäsen tai rahaston toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella on rahastolle aiheuttanut. Jos vahinko on useamman aiheuttama, vastaa siitä jokainen omasta ja toistensa puolesta.

14 §

Rahaston tulee toimittaa vuosittain kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvista-misesta sosiaali- ja terveysministeriölle tämän ohjeiden mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan.

Rahaston tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämässä kohtuullisessa ajassa sille toiminnastaan muitakin tietoja, jotka ovat tarpeen säädettyä valvontaa varten. Ministeriöllä on oikeus muullakin tavoin tarkastaa rahaston toimintaa.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan rahaston hallintoneuvosto nimittää 3 §:n mukaisesti ja ryhtyä muihin asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Työttömyyskassojen keskuskassan toimielimet toimivat siihen saakka, kun rahaston vastaavat toimielimet on nimitetty. Poiketen siitä, mitä säädetään 4 §:n 1 momentissa, voidaan hallintoneuvoston syyskokous vuonna 1998 pitää joulukuussa.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.