828/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa

Oikeusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1556/1994, sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella:

1 §
Maakunnan ja valtakunnan toimivallanjako

Poliisitoimesta Ahvenanmaan maakunnassa huolehtivat osaksi maakunta ja osaksi valtakunta siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Maakunnan poliisin tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä suorittaa muut poliisille kuuluvat tehtävät, jollei toisin erikseen säädetä tai määrätä laissa tai asetuksessa taikka 3 §:n nojalla.

Valtakunnan poliisi vastaa maakunnassa valtion turvallisuudesta sekä hoitaa suojelupoliisille ja keskusrikospoliisille kuuluvat tehtävät. Sisäasiainministeriö päättää poliisitoiminnan johtamisesta maakunnan poliisin osallistuessa näihin tehtäviin. Maakunnassa on keskusrikospoliisin oma yksikkö.

2 §
Maakunnan poliisitoimen valvonta

Maakunnan poliisitoimen ylin valvonta kuuluu Ahvenanmaan maakuntahallitukselle, jonka alaisuuteen maakunnan poliisihallinto kuuluu, ja maaherralle, joka edustaa valtakunnan poliisihallintoa.

3 §
Johtosuhteet eräissä tapauksissa

Poliisitoiminnallisen tilanteen siirtyessä keskeytymättä maakunnasta tai maakuntaan toimintaa johtaa se poliisiyksikkö, joka on ryhtynyt siihen, kunnes johtosuhteista toisin määrätään.

Erityisen vaativan poliisitilanteen sattuessa maakunnan poliisin esimiehen on viipymättä ilmoitettava asiasta valtakunnan poliisin ylijohdolle. Poliisin ylijohto voi silloin määrätä tilapäisistä johtosuhteista tilanteen edellyttämällä tavalla.

4 §
Poliisimiehen valtuudet

Suorittaessaan virkatehtäviä valtakunnassa maakunnan poliisimiehellä on samat valtuudet kuin valtakunnan poliisimiehellä. Valtakunnan poliisimiehellä on vastaavasti samat valtuudet maakunnassa.

5 §
Virka-apu

Länsi-Suomen läänin poliisin lääninjohdon päällikön taikka tämän määräämän, poliisin lääninjohtoon kuuluvan muun virkamiehen on maakunnan poliisipäällikön taikka tämän määräämän muun virkamiehen pyynnöstä annettava virka-apua maakunnan poliisitoimintaa koskevissa asioissa.

6 §
Päällystön nimeäminen

Maakunnan poliisipäällikön ja tämän sijaisen nimittää maakuntahallitus maaherran suostumuksella.

7 §
Poliisimiehistä pidettävä luettelo

Maakuntahallituksessa pidetään luetteloa kaikista poliisimieheksi nimitetyistä tai määrätyistä henkilöistä. Ahvenanmaan lääninhallituksella on oltava jäljennös luettelon tiedoista. Maakuntahallituksen tulee jatkuvasti ilmoittaa lääninhallitukselle luettelon muutoksista.

8 §
Virkapuku ja aseistus

Ahvenanmaan maakuntahallitus päättää maakunnan poliisin virkapuvusta ja aseistuksesta neuvoteltuaan asiasta maaherran kanssa.

9 §
Koulutus

Maakunnan poliisihenkilöstölle on annettava mahdollisuus koulutuksen saamiseen ruotsin kielellä valtion poliisioppilaitoksissa tai Ahvenanmaalla pidettävillä poliisikursseilla, jos maakuntahallitus katsoo tarpeelliseksi järjestää tällaisia kursseja.

10 §
Yhteistyöneuvottelukunta

Tämän asetuksen soveltamista koskevien asioiden käsittelemistä varten on Ahvenanmaan poliisiyhteistyöneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä, jonka maakuntahallitus maaherran suostumuksella vahvistaa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan poliisitoimesta sekä nimismiehelle kuuluvien yleishallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1360/1992).

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.