812/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) nojalla:

1 §
Tutkintojen perusteet

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tutkintojen perusteista tulee käydä ilmi:

1) tutkinnossa vaadittava ammattitaito;

2) osat, joista tutkinto muodostuu;

3) tavat, joilla ammattitaito voidaan osoittaa;

4) tutkintosuoritusten arvioinnin perusteet ja suorituksista annettavien todistusten mallit; sekä

5) tutkintoon valmistavassa koulutuksessa noudatettavien henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisen perusteet.

Tutkinnon perusteet voivat sisältää tutkintoja järjestävää henkilöstöä sekä tutkinnossa käytettäviä tiloja ja laitteita koskevia suosituksia.

2 §
Tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikuntiin nimetään alan asiantuntijoista enintään yhdeksän jäsentä. Jäsenten enemmistön tulee olla työntekijöiden, työnantajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien edustajia. Työntekijöiden ja työnantajien edustajia tulee olla yhtä monta.

Opetushallitus asettaa tutkintotoimikunnat enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tutkintotoimikunnan päätöksenteosta, arkistosta sekä palkkioista ja korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään tai määrätään. Opetushallitus huolehtii tutkintotoimikuntien maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja arkistosta.

Tutkintotoimikunnan tulee pyynnöstä toimittaa opetushallintoviranomaisille niiden määräämät tiedot tutkintojen järjestämissopimuksista, tutkintoihin osallistuneista ja annetuista tutkintotodistuksista.

3 §
Tutkintojärjestelmän kehittäminen

Tutkintotoimikuntien tehtävänä on laissa mainittujen tehtävien lisäksi seurata näyttö-tutkintojärjestelmän toimivuutta sekä tehdä ehdotuksia ja aloitteita järjestelmän ja tutkintojen perusteiden kehittämiseksi.

4 §
Tutkintojen järjestämissopimukset

Tutkintotoimikunta sopii tutkintojen järjestämisestä tutkintojen järjestämistarpeen vaatimassa laajuudessa ammatillisen koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja tarvittavan asiantuntemuksen omaavien, rekisteröityjen suomalaisten yhteisöjen tai säätiöiden ylläpitämien laitosten kanssa.

Opetushallituksen tulee avustaa tutkintotoimikuntia selviteltäessä 1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten ja muiden laitosten edellytyksiä tutkintojen järjestämiseen.

Tutkintotoimikuntien tulee järjestämissopimuksia solmiessaan huolehtia siitä, että tutkintoon osallistuville on olemassa riittävä määrä tutkintotilaisuuksia ja että tutkintoihin liittyvät maksut voidaan pitää kohtuullisina sekä tutkinnon suorittajille että tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille. Opetushallitus voi antaa asiasta tarkempia määräyksiä.

5 §
Järjestämissopimusten sisältö

Järjestämissopimuksessa tulee sopia ainakin:

1) tutkintosuorituksia arvioivista henkilöistä;

2) toimenpiteistä, joilla tutkintosuorituksia arvioivien henkilöiden tähän tehtävään liittyvää ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään;

3) tutkinnon järjestelyistä silloin kun opiskelija suorittaa tutkinnon osana koulutusta;

4) tutkintojen järjestämisestä perittävien maksujen määräytymisperusteista; sekä

5) tutkintojen suorittamista ja näissä tutkinnoissa vaadittavan ammattitaidon hankkimista koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjestämisestä.

Tutkintojen järjestämissopimuksissa on oltava määräys sopimuksen päättymisestä tai sopimuksen irtisanomismenettelystä. Opetushallitus voi antaa sopimusten sisällöstä tarkempia määräyksiä.

Tutkintojen järjestämissopimuksen tehneen oppilaitoksen ja muun laitoksen on toimitettava tutkintotoimikunnalle ja opetushallintoviranomaisille niiden tarvitsemat tiedot tutkintojen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista.

6 §
Tutkintotodistukset

Tutkintotodistukset antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja sekä tutkinnon järjestäneen oppilaitoksen tai muun 4 §:ssä tarkoitetun laitoksen virallinen edustaja.

Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun henkilö on suorittanut kaikki osat, joista tutkinto muodostuu. Tutkinnon osan suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun osallistuja sitä pyytää.

Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus tutkinnon suorittamisesta.

7 §
Tutkintosuoritusten arviointi

Näyttötutkintoina suoritettavien ammatillisten perustutkintojen arvioinnissa noudatetaan ammatillisen peruskoulutuksen arviointiasteikkoa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Tutkintosuoritusten arvioinnin oikaisussa noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa asetuksessa (811/1998) säädetään opiskelijaa koskevan arvioinnin oikaisusta.

8 §
Kurinpito

Opiskelijan kurinpitoa koskevaan menettelyyn sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 17―18 §:ssä säädetään.

9 §
Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksesta on voimassa, mitä asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta säädetään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.