757/1998

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1998

Valtioneuvoston päätös yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä 19 päivänä toukokuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (365/1994) liitteen 1 taulukko 2 seuraavasti:

Liite 1


Taulukko 2. Ravinteita koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka asetetaan tämän päätöksen 5 §:ssä tarkoitetuista jätevedenpuhdistamoista johdettavalle jätevedelle. Pitoisuuden ja poistotehon vaatimukset voivat olla vaihtoehtoisia. Yhtä tai kahta muuttujaa voidaan soveltaa riippuen paikallisista olosuhteista.

Muuttuja Pitoisuus mg/l Poistoteho1) % Määritysmenetelmä2)
Kokonaisfosfori 2 80 Molekyyli-
(10 000―100 000 avl) absorptiospektrofotometria
1
(yli 100 000 avl)
Kokonaistyppi3) 15 70 Molekyyli-
(10 000―100 000 avl)4 absorptiospektrofotometria
10
(yli 100 000 avl)4

1) Poistoteho lasketaan puhdistamolle tulevasta kuormituksesta.

2) Määritysmenetelmä voidaan korvata toisella menetelmällä, mikäli sen tässä mainitun menetelmän antamien tulosten suhde voidaan määrittää.

3) Kokonaistyppi tarkoittaa Kjeldahl-typen kokonaismäärän (orgaaninen N + NH4), nitraattitypen (NO3) ja nitriittitypen (NO2) summaa.

4) Pitoisuusarvot ovat liitteen 1 D kohdan 3 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja vuosikeskiarvoja. Typpeä koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan kuitenkin varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa liitteen 1 kohdan D mukaisesti, että vastaava suojelun taso saavutetaan. Tällöin jokaisen 24 tunnin kokoomanäytteen kokonaistyppipitoisuus voi olla enintään 20 mg/l, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähintään 12° C. Lämpötilarajan asettamisen sijasta voidaan rajoittaa typpeä koskevien vaatimusten voimassaoloaikaa alueellisten ilmasto-olosuhteiden huomioon ottamiseksi.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Komission direktiivi98/15/EY; EYVL N:o L 67, 7.3.1998, s. 29

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1998

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Hallitusneuvos
Ulla Kaarikivi-Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.