705/1998

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 4 ja 5 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi asetuksissa 673/1997 ja 292/1998 sekä 5 § asetuksessa 762/1996, seuraavasti:

4 §
Tekniset tiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat tekniset tiedot:

a) omamassa, kokonaismassa ja akselille tai telille kohdistuva massa;

b) tarvittaessa valmistajan sallima, tiellä yleisesti sallitut arvot ylittävä kokonaismassa ja akselille tai telille kohdistuva massa;

c) akselivälit, akselistorakenne sekä korirakenne, -materiaali ja -tyyppi;

d) leveys ja pituus;

e) rengaskoko ja tarvittaessa renkaiden kantavuusluokka;

f) tarpeelliset tiedot ajoneuvon luokkaan ja ryhmään sekä lajiin vaikuttavista tai omaan massaan luettavista varusteista;

g) moottorin käyttövoima ja tilavuus sekä tehoa lisäävä laite, autosta ja moottoripyörästä moottorin teho ja tieto moottorin vähäpäästöisyydestä;

h) kuljettajan lisäksi ja kuljettajan vieressä olevien istumapaikkojen lukumäärä, seisomapaikkojen lukumäärä, muiden paikkojen lukumäärä sekä tarvittaessa tavaralle varatun tilan mitat;

i) kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin tai O3- taikka O4-luokan perävaunun vetämistä varten oleva vetopöytä tai vetokytkin kuorma-autossa sekä N2- ja N3-luokan ajoneuvossa ja vetokytkin O3- ja O4-luokan perävaunussa;

j) O3- ja O4-luokan perävaunusta ja sellaisen vetämiseen tarkoitetusta N2- ja N3-luokan ajoneuvosta kytkentämitat;

k) rekisterikilven pituus; sekä

l) jarrujärjestelmän tyyppi.

2. M1- ja N1-luokan ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä auton väri sekä tieto vaatimusten täyttämiseksi pakollisina varusteina olevista ilmatyynystä ja turvavyön kiristimestä. EY-tyyppihyväksytystä M1-luokan ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä tieto direktiivien mukaisista paikallaan olevan ajoneuvon meluarvosta ja polttoaineen yhdistetystä kulutusarvosta sekä suurimmasta sallitusta kattokuormituksesta.

3. Moposta, kevyestä nelipyörästä ja moottorikelkasta on merkittävä rekisteriin 1 momentin e ja g kohdassa tarkoitetut tiedot ja tarpeelliset erityistiedot. Lisäksi moposta ja kevyestä nelipyörästä on merkittävä tieto välityssuhteesta sekä kaasuttimen merkki ja malli.

5 §
Ennakkoilmoituksen tekeminen

1. Ajoneuvon valmistaja tai ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (1702/1992) 5 §:ssä tarkoitetun ajoneuvovalmistajan edustaja voi tehdä rekisteriin ennakkoilmoituksen uudesta ajoneuvosta, jota ei mainitun asetuksen 23 §:n 2 momentin nojalla ole esitettävä rekisteröintikatsastukseen, kun kysymyksessä on:

a) M1- tai L-luokan ajoneuvo, jota varten on annettu vaatimustenmukaisuustodistus;

b) M1-luokan ajoneuvo, joka on Suomessa piensarjatyyppikatsastettua mallia ja josta on poistettu tai ennen rekisteröintiä poistetaan tyyppikatsastuksessa mahdollisesti todetut puutteet; tai

c) muu kuin M1-luokan ajoneuvo, joka on Suomessa tyyppikatsastettua mallia ja josta on poistettu tai ennen rekisteröintiä poistetaan tyyppikatsastuksessa mahdollisesti todetut puutteet.

2. Ennen kuin 1 momentin a ja b kohdassa tarkoitetusta ajoneuvosta tehdään ennakkoilmoitus, ajoneuvomallista on tehtävä ainakin rekisteriin merkittävät tekniset ja autoveron määräytymiseen vaikuttavat muut tiedot käsittävä ilmoitus (tyyppitietoilmoitus) ajoneuvohallintokeskukselle.

3. Ennakkoilmoituksen saa tehdä vain autoverolain 39 §:ssä tarkoitettu rekisteröity verovelvollinen.

4. Ennakkoilmoitus on tehtävä automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Ennakkoilmoituksen tekemisessä tapahtunut virhe voidaan ennen ensirekisteröintiä korjata ennakkoilmoittajan ennakkoilmoitustodistuksella tekemän uuden ilmoituksen perusteella.


1. Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 1998.

2. Asetuksen 4 §:n 2 momentissa tarkoitet- tu ilmatyynyä, turvavyön kiristintä, paikallaan olevan ajoneuvon meluarvoa, polttoaineen yhdistettyä kulutusarvoa ja suurinta sallittua kattokuormitusta koskeva tieto merkitään rekisteriin ennen 1 päivää tammikuuta 1999 ensi kertaa käyttöön otetusta ajoneuvosta vain, jos ajoneuvon rekisteriin ilmoittaja vaatii tällaisen merkinnän tekemistä.

3. Asetuksen 5 §:n 1 momentin a kohdasta poiketen Suomessa ennen 1 päivää tammikuuta 1998 monivaiheisesti tyyppihyväksytyn M1-luokan ajoneuvon sekä Suomessa tyyppikatsastettavan N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutettavan ajoneuvon saa ennakkoilmoittaa 31 päivään joulukuuta 1999 saakka, vaikka ajoneuvoa varten ei ole annettu vaatimuksenmukaisuustodistusta. Piensarjatyyppikatsastetun ajoneuvon saa viimeksi mainitun ajankohdan jälkeenkin ennakkoilmoittaa.

Komission direktiivi98/14/EY; EYVL N:o L 91, 25.3.1998, s. 1

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.