683/1998

Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1998

Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1336/1996) 2―4 §, 6 §:n 11, 13, 15 ja 16 kohta, 11 ja 15 § sekä

lisätään 6 §:ään uusi 17 ja 18 kohta, 14 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja asetukseen uusi 17 a § seuraavasti:

2 §
Yleiset hygienialain soveltamisen rajoitukset

Hygienialakia ei sovelleta tuottajan, kalastajan tai metsästäjän itse tuottamista, kalastamista tai metsästämistä eläimistä saataviin elintarvikkeisiin, jos elintarvikkeet käytetään kyseessä olevan tuottajan, kalastajan tai metsästäjän yksityistaloudessa taikka metsästäjien järjestämässä yksityistilaisuudessa.

Hygienialakia ei myöskään sovelleta käsittelyyn, jonka yksityishenkilö teettää omistamalleen eläimistä saatavalle elintarvikkeelle, jos elintarvike palautetaan hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi.

Hygienialain mukaisesti hyväksyttyyn laitokseen ei saa ottaa käsiteltäväksi tarkastamatonta lihaa.

3 §
Lihaa koskevat hygienialain soveltamisalan rajoitukset

Hygienialakia ei sovelleta:

1) sellaiseen siipikarjan lihaan, jonka kuluttaja hankkii omaan käyttöönsä suoraan sellaiselta tuotantotilalta, joka tuottaa enintään 10 000 lintua vuodessa;

2) sellaiseen poron lihaan tai kuivattuun poron lihaan, jonka kuluttaja poronhoitoalueella hankkii omaan käyttöönsä suoraan tuotantotilalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu;

3) sellaiseen tarhattujen lintujen tai kanin lihaan, jonka kuluttaja hankkii omaan käyttöönsä suoraan tuotantotilalta;

4) sellaiseen luonnonvaraisen riistan lihaan, jonka kuluttaja hankkii omaan käyttöönsä suoraan metsästäjältä tai poliisilta taikka riistanhoitoyhdistyksen poliisin toimeksiannosta järjestämästä myyntitilaisuudesta;

5) vähittäiskauppaan tai suurtalouksille toimitettavaan metsästettävien luonnonvaraisten jäniseläinten ja lintujen lihaan.

Edellä 1 momentissa mainitut poikkeukset eivät kuitenkaan koske teurastamosta tai 12 §:ssä tarkoitetusta teurastuspaikasta kuluttajalle luovutettavaa lihaa eivätkä 1 momentissa tarkoitetusta lihasta valmistettavia tuotteita.

4 §
Kalastustuotteita, etanoita ja sammakoita koskevat hygienialain soveltamisalan rajoitukset

Hygienialakia ei sovelleta:

1) sellaisiin kalastustuotteisiin eikä niistä saatuihin tuotteisiin, jotka kalastaja tai kalanviljelijä itse toimittaa suoraan kuluttajalle, vähittäiskauppaan tai suurtalouteen, jos näin toimitettujen kalastustuotteiden ja niistä saatujen tuotteiden yhteismäärä on enintään 10 000 kiloa vuodessa ja vähintään kaksi kolmasosaa kalastustuotteista on kalastajan tai kalanviljelijän itse kalastamia tai viljelemiä;

2) kalastustuotteista, sammakoista tai etanoista saatujen jalosteiden käsittelyyn, jos niitä käytetään toisen elintarvikkeen raaka-aineena;

3) kalastustuotteiden eikä niistä saatujen tuotteiden käsittelyyn Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivissa kalastusaluksissa, pakastusaluksissa tai uivissa jalostamoissa. Näistä aluksista ja jalostamoista peräisin olevien kalastustuotteiden ja niistä saatujen tuotteiden tuonnista ja kauttakuljetuksesta säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa laissa (1192/1996).

6 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


11) kalastajalla tai kalanviljelijällä kalastusta tai kalanviljelyä harjoittavaa yksittäistä henkilöä sekä sitä taloutta, johon kyseinen henkilö kuuluu;


13) ternimaidolla maitoa, jota eläin tuottaa neljän vuorokauden ajan synnytyksestä;


15) ensisaapumispaikalla sellaista hygienialain nojalla hyväksyttyä laitosta tai terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettua elintarvikehuoneistoa, joka Suomessa ensimmäisenä vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta saapuneen eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittävän erän;

16) tuotantotilalla eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoa harjoittavaa yksikköä;

17) lihan tuottajalla sellaista teuraseläimen omistajaa tai haltijaa, jonka tuotantotilalta eläin toimitetaan teurastettavaksi;

18) munavalmisteella joko kokonaan tai osittain linnun munista valmistettua elintarvikkeeksi tarkoitettua, asianomaisen ministeriön tarkemmin määrittelemää tuotetta.

11 §
Kotimaan kulutukseen tarkoitetun luonnonvaraisen riistan lihantarkastus

Kotimaan kulutukseen tarkoitettua luonnonvaraista riistaa voidaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan eläinlääkärin luvalla teurastaa loppuun ja riistan liha tarkastaa muuallakin kuin teurastamossa tai teurastuspaikassa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että teurastus voidaan suorittaa hygieenisesti. Lihantarkastuksen kyseisessä paikassa suorittaa edellä mainittu eläinlääkäri.

14 §
Ensisaapumispaikan ilmoittamis- ja kirjanpitovelvollisuus

Ensisaapumispaikan on välittömästi ilmoitettava sen valvonnasta vastaavalle valtion viranhaltijalle tai kunnan valvontaviranomaiselle omavalvonnassa esille tulleet merkittävät elintarvikehygieeniset epäkohdat.


15 §
Tuotantotilan ilmoittamis- ja kirjanpitovelvollisuus

Tuotantotilan on eläviä eläimiä teurastamoon, teurastuspaikalle tai muuhun laitokseen toimittaessaan kirjallisesti ilmoitettava laitokselle:

1) tieto eläinten sairaudesta ja eläimistä saatavan elintarvikkeen laatuun mahdollisesti haitallisesti vaikuttavasta muusta seikasta;

2) lääkittyjen eläinten osalta eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 18 §:n mukaiset tiedot eläinten lääkitsemisestä ja teurastamiseen johtaneista eläinsuojelullisista syistä;

3) tieto edeltävän kolmen vuoden aikana lihantarkastuksen yhteydessä tai muussa tutkimuksessa saman tuotantotilan toisesta eläimestä todetusta vieraasta aineesta.

Tuotantotilan on myös ilmoitettava maitoa, munia tai hunajaa laitokseen lähettäessään eläinten lääkitsemisestä annetun lain 18 §:n mukaiset tiedot eläinten lääkityksestä ja mainitun lain 14 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen tuloksista.

Laitoksen on välitettävä 1 momentissa tarkoitettu tieto edelleen laitosta valvovalle viranomaiselle. Jos eläin tarkastetaan elävänä muualla kuin teurastamossa tai teurastuspaikassa, on tuotantotilan ilmoitettava kyseinen tieto tarkastavalle eläinlääkärille.

17 a §
Porojen teurastamista ja tarkastamista koskeva siirtymäaika

Sen estämättä, mitä 17 §:ssä säädetään, voidaan kotimaan kulutukseen tarkoitettuja poroja teurastaa ja niiden lihaa tarkastaa Oulun läänin alueella muuallakin kuin poroteurastamossa tai poron teurastuspaikassa 1 päivään kesäkuuta 2000.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1998.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.