665/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 41, 48, 54, 102 ja 218 §,

sellaisina kuin ne ovat, 41, 48 ja 218 § asetuksessa 902/1997, 54 § asetuksissa 530/1993 ja 965/1996 ja 102 § osaksi asetuksessa 267/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 31 a § ja siitä asetuksella 338/1996 kumotun 50 §:n tilalle uusi 50 § seuraavasti:

31 a §
Eräiden E-sääntöjen tunnustaminen

Ajoneuvojen ja niiden osien, joiden ominaisuuksista tai hyväksynnästä ei ole annettu erityisiä säännöksiä, katsotaan vastaavan tieliikennelain (267/1981) 83, 83 a ja 83 b §:n vaatimuksia seuraavasti:

a) etualleajosuoja kuorma-autossa E-säännön n:o 93 vaatimuksia;

b) akkukäyttöinen, yksinomaan sähkövoimalla kulkeva ajoneuvo akkua ja sähkölaitteita koskevien ominaisuuksiensa osalta E-säännön n:o 100 vaatimuksia;

c) traktorin ja sen perävaunun ilmarenkaat E-säännön n:o 106 vaatimuksia; ja

d) traktori kuljettajan näkökentän osalta E-säännön n:o 71 vaatimuksia.

41 §
Jarrut

1. Auton jarrujen tulee vastata tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 74/132/ETY, 75/524/ETY, 79/489/ETY, 85/647/ETY, 88/194/ETY, 91/422/ETY ja 98/12/EY, tai E-säännön n:o 13/09 vaatimuksia taikka paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia. Henkilöauton katsotaan vastaavan tässä momentissa asetettuja vaatimuksia myös, jos auto on tyyppiä, jonka jarrut on E-hyväksytty säännön n:o 13-H mukaisesti.

2. Jarruissa saa käyttää vain auton valmistajan niihin alun perin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa. Varaosajarrupäällysteiden katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen, jos ne ovat e-hyväksytyt direktiivin 98/12/EY tai E-hyväksytyt säännön n:o 90/01 mukaisesti.

3. M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa tulee olla 1 momentissa mainitussa direktiivissä tai E-säännössä tarkoitetut 1 luokan lukkiutumattomat jarrut.

4. Mekaanisella voimanvälityksellä toimivan seisontajarrun saa nopeuskilpailuun käytettävässä autossa, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa kilpailussa käytettäessä sekä sillä kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa korvata auton valmistajan nopeuskilpailukäyttöön tarkoittamalla hydraulisella voimanvälityksellä toimivalla seisontajarrulla. Auton varaosajarrupäällysteiden ei tarvitse täyttää 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia.

48 §
Raskaiden dieselmoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöt

1. M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa käytettävän dieselmoottorin tulee olla EYhyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY liitteessä I olevan 8.3.1.1 kohdan taulukon rivillä B olevien raja-arvojen mukaisesti, sellaisena kuin direktiivi on muutettuna neuvoston direktiivillä 91/542/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/1/EY, tai E-hyväksytty säännössä n:o 49/02 olevan 7.4.2.1 kohdan taulukon rivillä B olevien raja-arvojen mukaisesti.

2. N2- ja M2-luokan ajoneuvon katsotaan vastaavan 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia myös, jos se on tyyppihyväksytty 46 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti.

3. Jos auton alustalle rakennetun työkoneen moottori ei ole tyyppihyväksytty 1 momentin mukaisesti, moottorin tulee olla EY-hyväksytty liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY mukaisesti.

50 §
Varaosakatalysaattori

1. M1- ja N1-luokan ajoneuvoon tarkoitetun varaosakatalysaattorin tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 103 mukaisesti. Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa valmistettujen ja niissä laillisesti säädetyt vaatimukset täyttävien varaosakatalysaattorien katsotaan vastaavan tässä pykälässä asetettuja vaatimuksia, vaikka niitä ei olisikaan varustettu E-hyväksyntää osoittavalla merkinnällä.

2. Nopeuskilpailuun käytettävän auton, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, varaosakatalysaattorin ei tarvitse täyttää 1 momentissa asetettuja vaatimuksia autoa kilpailussa käytettäessä sekä sillä kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa.

54 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa M- ja N-luokan ajoneuvossa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei ajoon käytettävän moottorin imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta ajoneuvon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Ajoneuvon tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/157/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 73/350/ETY, 81/334/ETY, 84/372/ETY, 89/491/ETY ja 96/20/EY sekä neuvoston direktiiveillä 77/212/ETY, 84/424/ETY ja 92/97/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 51/02 mukaisesti.

2. Varaosaäänenvaimentimen tulee olla e-hyväksytty 1 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 59 mukaisesti. ETA-valtioissa valmistettujen ja niissä laillisesti säädetyt vaatimukset täyttävien varaosaäänenvaimentimien katsotaan vastaavan tässä momentissa asetettuja vaatimuksia, vaikka niitä ei olisikaan varustettu E-hyväksyntää osoittavalla merkinnällä.

102 §
Linja-autoa koskevat erityissäännökset

1. M2- ja M3-luokan ajoneuvon, jonka leveys on enintään 2,55 metriä ja pituus enintään 12,00 metriä tai nivelrakenteisena enintään 18,00 metriä, tulee sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, vastata E-säännön n:o 36/01 tai 52/01 taikka linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen (637/1990) vaatimuksia. Linja-auton korirakenteen lujuuden katsotaan vastaavan tässä momentissa asetettuja vaatimuksia, jos korirakenne on E-hyväksytty säännön n:o 66 mukaisesti. Kaksikerroksisen linja-auton katsotaan vastaavan tässä momentissa asetettuja vaatimuksia, jos linja-auto on E-säännön n:o 107 mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä.

2. M3-luokan auton, jonka leveys on suurempi kuin 2,55 metriä tai pituus muunlaisena kuin nivelrakenteisena suurempi kuin 12,00 metriä, tulee vastata 1 momentissa mainitun liikenneministeriön päätöksen vaatimuksia.

3. Yli 22 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetun M3-luokan ajoneuvon sisustusmateriaalien paloturvallisuuden tulee vastata tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/28/EY vaatimuksia.

218 §
Jarrut

1. Auton perävaunussa, O1-luokan perävaunua lukuun ottamatta, tulee olla luotettavat ja tehokkaat jarrulaitteet. Niiden tulee vastata 41 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin, E-säännön tai ministeriön päätöksen vaatimuksia. Perävaunussa tulee olla seisontajarru ja laite, joka saattaa perävaunun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä.

2. Jarruissa saa käyttää vain perävaunun valmistajan niihin alun perin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa. Varaosajarrupäällysteiden katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen, jos ne ovat e- tai E-hyväksytyt 41 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

3. O3- ja O4-luokan perävaunussa tulee olla 41 §:n 1 momentissa mainitussa direktiivissä tai E-säännössä tarkoitetut lukkiutumattomat jarrut.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998. Varaosakatalysaattorin tulee täyttää 50 §:n ja varaosaäänenvaimentimen 54 §:n 2 momentin vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2000. Jollei jäljempänä toisin säädetä, asetusta sovelletaan ajoneuvoon, joka otetaan käyttöön voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ja liikennetarvikkeeseen, joka tyyppihyväksytään voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos jäljempänä säädetään vain tyyppikatsastusta tai tyyppihyväksyntää koskevasta voimaantulosta, ajoneuvon, joka täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset, saa ottaa käyttöön tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset, ajoneuvon saa auton ja perävaunun jarruja koskevan 41 ja 218 §:n estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää lokakuuta 1999 ja ottaa käyttöön ennen 31 päivää maaliskuuta 2001.

3. Jos jarrupäällyste täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset, jarrupäällysteen saa 41 §:n 2 momentin ja 218 §:n 2 momentin estämättä tyyppihyväksyä ennen 1 päivää lokakuuta 1999 ja ottaa erillisenä teknisenä yksikkönä käyttöön ennen 31 päivää maaliskuuta 2001. Jarrupäällysteen saa ottaa käyttöön sanotun päivän jälkeenkin, jos jarrupäällyste ei sisällä asbestia, on tarkoitettu jo käytössä olevaan ajoneuvoon ja täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voimassa, kun sanottu ajoneuvo merkittiin rekisteriin.

4. Asetuksen 102 §:n 3 momentti koskee linja-autoa, joka otetaan käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1999 tai sen jälkeen.

Komission direktiivi98/12/EY; EYVL N:o L 81, 18.3.1998, s. 1

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.