620/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/1969) 81 c §,

sellaisena kuin se on laissa 53/1998,

muutetaan 12 a ja 12 b § sekä 81 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 12 a § laeissa 206/1984 ja 893/1987 ja mainitussa laissa 53/1998, 12 b § mainitussa laissa 206/1984 sekä 81 a §:n 1 momentti mainitussa laissa 53/1998, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 12 c §, seuraavasti:

2 §

Kirkkokunnan jäsen on sen seurakunnan jäsen, jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. Luostarin veljestöön tai sisaristoon kuuluva tai luostarissa noviisina oleva henkilö on kuitenkin luostarin jäsen. Kirkollishallitus voi antaa määräyksiä siitä, milloin henkilö voi olla muun kuin edellä tarkoitetun seurakunnan tai luostarin jäsen.

12 a §

Kirkonkirjoja ovat:

1) uskontokuntien jäsenrekistereistä annetussa laissa (614/1998) tarkoitettu jäsenrekisteri;

2) luettelot kastetuista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkkokunnasta eronneista ja kirkkokuntaan liittyneistä;

3) ennen 1 kohdassa mainitun lain voimaantuloa pidetyt kirkolliset väestörekisterit ja niihin kuuluvat asiakirjat;

4) kaikista seurakunnan ja luostarin hallitsemaan tai omistamaan hautausmaahan haudatuista vainajista pidettävä rekisteri, johon talletetaan vainajan täydellinen nimi ja henkilötunnus sekä tarvittavat tiedot hautaoikeuden haltijasta; sekä

5) rekisteri seurakunnan ja luostarin hallitsemasta tai omistamasta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta.

Seurakunnat pitävät jäsenistään kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Luostarien ja kirkkokunnan keskusarkiston kirkonkirjatiedoista ja niiden ylläpidosta vastaa kuitenkin kirkollishallitus.

Päätöksenteko kirkonkirjojen pitämistä koskevissa asioissa kuuluu kirkkoherralle tai kirkollishallituksessa pidettävien keskusarkiston ja luostarien kirkonkirjojen hoitajalle.

Kirkonkirjoista tapahtuvasta tietojen luovuttamisesta ja virheiden oikaisumenettelystä on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

12 b §

Kirkollishallitus antaa tarkempia määräyksiä kirkonkirjojen pitämisestä.

Kirkollishallitus määrää kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävät maksut.

12 c §

Jos pappi kastaa tai siunaa hautaan henkilön, joka ei kuulu hänen seurakuntaansa, on hänen viipymättä toimituksen suoritettuaan ilmoitettava siitä sille seurakunnalle tai uskontokunnalle, jonka jäseneksi kyseinen henkilö tulee tai jonka jäsen hän oli. Ilmoituksen tulee sisältää ainakin nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika, tieto alaikäisen kastetun lapsen huoltajista sekä tieto toimituksesta ja sen ajankohdasta.

2 luku

Seurakunnan toimielimet

81 a §

Kirkkokunnan virkakieli on suomi. Kirkonkirjoista ja niihin kuuluvista asiakirjoista on jokaisella oikeus saada todistus omalla kielellään, joko suomeksi tai ruotsiksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 16/1998
HaVM 5/1998
EV 46/1998

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.