614/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Uskontokunnan jäsenrekisterillä tarkoitetaan tässä laissa evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan sekä rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenistään pitämää rekisteriä, johon kerätään ja talletetaan uskontokunnan toiminnan ja hallinnon kannalta tarpeelliset tiedot.

2 §

Uskontokunnan jäsenrekisterin rekisterinpitäjänä on uskontokunta, sen seurakunta tai toimielin, jonka tehtäväksi rekisterinpito on säädetty tai uskontokunnan yhdyskuntajärjestyksessä määrätty.

3 §

Jäsenrekisterin pitämisessä ja tietojen luovuttamisessa noudatetaan, mitä henkilötietojen suojaa koskevassa lainsäädännössä ja muussa laissa säädetään.

4 §

Jäsenrekisteriin talletetaan uskontokunnan jäsenestä:

1) sukunimi ja etunimet;

2) henkilötunnus tai syntymäaika;

3) osoite ja kotikunta;

4) uskontokuntaan liittymisajankohta;

5) uskontokunnasta eroamisajankohta.

5 §

Uskontokunnan jäsenrekisteriin voidaan tallettaa lisäksi seuraavia tietoja, jos ne ovat uskontokunnan toiminnan ja hallinnon kan-nalta tarpeellisia:

1) uskontokunnan jäsenen syntymäkotikunta, kansalaisuus ja äidinkieli;

2) uskontokunnan jäsenen seurakunnasta toiseen siirtymisen ajankohta;

3) tiedot uskontokunnan jäsenen siviilisäädystä, perheoikeudellisesta asemasta ja toimivaltaisuudesta;

4) uskontokunnan jäsenen puolison nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika;

5) uskontokunnan jäsenen huollossa olevan alaikäisen lapsen nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika;

6) uskontokunnan jäsenen kastetta, vihkimistä, hautaamista tai muuta vastaavaa toimitusta koskevat tiedot;

7) uskontokunnan jäsenen uskontokuntaan liittyvää luottamustehtävää tai siihen verrattavaa tehtävää koskevat tiedot.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-teisiin.

Uskontokunnalla on oikeus säilyttää tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla jäsenistä pidettyyn luetteloon merkityt tiedot.

HE 14/1998
HaVM 4/1998
EV 48/1998

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.