603/1998

Annettu Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden tehtävien siirtämisestä tullilaitoksen hoidettavaksi

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tehtävien siirto

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää valtiovarainministeriön kanssa 16 päivänä heinäkuuta 1998 tehdyn sopimuksen nojalla tämän päätöksen liitteessä olevan luettelon mukaiset tehtävät tullilaitoksen hoidettavaksi.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 1998.

Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Hanna Nikkilä

Liite

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULLILAITOKSEN HOIDETTAVAKSI SIIRTÄMÄT TEHTÄVÄT

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää tullilaitoksen hoidettavaksi seuraavat tehtävät:

1) jälkitarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 4045/89);

2) kaksinkertaisen maksatuksen estämisen valvontaan liittyvät kirjanpidon tarkastukset tuotantotukien, vientitukien sekä sisäisen jalostuksen raaka-aineiden osalta (komission asetus (ETY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohta, 7 artiklan 2 kohta ja 3 artiklan 3 kohta);

3) tukeen avustusjärjestöille kotimaassa (neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87) liittyvät kirjanpidon ja jakelutilanteiden tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 3149/92 9 ja 10 artikla);

4) teollisuusvoitukeen liittyvät komission asetuksen (ETY) N:o 570/88 23 artiklan ja komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 10, 23 ja 25 artiklan mukaan tehtävät

a) hyväksyttyjen tuotantolaitosten kirjanpidon ja tuotanto-olosuhteiden tarkastukset (voiöljyn valmistus, merkkiaineiden lisääminen, uudelleen pakkaaminen ja välituotteiden valmistus),

b) yli 45 tonnia vuodessa käyttävien loppukäyttäjien kirjanpidon tarkastukset sekä käyttömäärä- ja hintatilastojen kerääminen sekä laitoksen tai laitosten hyväksymistarkastukset,

c) voin toimittajien myyntitoimistojen kirjanpidon tarkastukset, ja

d) reseptien tutkiminen ja tullitariffioinnin varmistaminen;

5) kaseiini- ja kaseinaattitukeen liittyvät kirjanpidon ja tukihakemusten tietojen tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 2921/90 5 artikla ja neuvoston direktiivi 83/417/ETY);

6) kaseiinin ja kaseinaattien käyttöön juustonvalmistuksessa liittyvät kirjanpidon tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 2204/90 3 artikla ja komission asetus (ETY) N:o 2742/90 3 artikla);

7) koulumaito-ohjelmaan liittyvät tavarantoimittajien kirjanpidon tarkastukset meijerien ja kauppojen osalta (komission asetus (EY) N:o 3392/93 10 artikla);

8) rehumaitojauhetukeen liittyvät rehuseosten valmistajien kirjanpidon tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 1725/79 8 ja 10 artikla);

9) maidon käyttö rehuksi -tukeen (denaturoitu rasvaton maito/kirnupiimä maatiloille) liittyvät meijereiden kirjanpidon tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 1105/68 5 artikla);

10) maitovalmisteiden interventioon liittyvät kirjanpidon tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 454/95 3 artikla, komission asetus (EY) N:o 322/96 2 artikla ja komission asetus (EY) N:o 2148/96);

11) maidon menekinedistämistuen kirjanpidon tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 2073/92 ja komission asetus (EY) N:o 3582/93);

12) sulatejuustojen yhdistetyn sisäisen jalostuksen ja vientitukijärjestelmän edellyttämät tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 1466/95 1c artikla);

13) naudanlihan interventioon liittyvät varastojen kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 2456/93 30 artiklan 3 ja 4 kohta ja komission asetus (EY) N:o 2148/96 4 ja 5 artikla);

14) naudanlihan erityisvientituen valvontaan liittyvät tehostetut fyysiset tarkastukset ja asiakirjatarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 32/82 2 ja 3 artikla sekä komission asetus (ETY) N:o 1964/82 4, 5 ja 7 artikla);

15) sian-, naudan- ja lampaanlihan yksityiseen varastointiin liittyvät varastojen kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 3444/90 13 artikla, komission asetus (ETY) N:o 3445/90 13 artikla ja komission asetus (ETY) N:o 3446/90 13 artikla);

16) jalosteiden reseptijärjestelmän mukaiset reseptien verifikaatiot eli kirjanpidon tarkastukset ja laboratoriotutkimukset (komission asetus (ETY) N:o 1222/94 3 artiklan 2 kohta ja 7 artikla);

17) tärkkelyksen tuotantotukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset, käytännön tarkastukset sekä tuenhakijoiden rekisteröitymistarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 1722/93 4, 9 ja 10 artikla);

18) non-food -tukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 334/93 11 artikla);

19) sokerin tuotantomaksuun liittyvät tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 1443/82 9 artikla);

20) sokerin varastointikustannusten tasausjärjestelmään liittyvät tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 1998/78 14 ja 19 artikla) ja sokerivarastojen hyväksymistarkastukset sekä korvauksen saajien hyväksymistarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 1358/77 2 ja 3 artikla sekä komission asetus (ETY) N:o 1998/78 3 artikla);

21) kemianteollisuudessa käytetyn sokerin tuotantotuen kirjanpidon tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 1010/86 2 artikla ja komission asetus (ETY) N:o 1729/78 6 artikla) ja tuenhakijoiden rekisteröitymistarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 1010/86 3 artikla);

22) sokerin vähimmäisvarastointiin (neuvoston asetus (ETY) N:o 1789/81) liittyvät kirjanpidon tarkastukset ja varastojen inventointitarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 189/77 8 artikla);

23) sokerin puhdistamotuen kirjanpidon tarkastukset ja varastojen inventointitarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 1785/81 9 artiklan 4 kohta ja 36 artikla sekä komission asetukset (ETY) N:o 3816/88 ja (ETY) N:o 1680/89);

24) rypälemehun jalostustukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset, rypälemehun käytön valvonta ja asiakirjojen hyväksyminen (komission asetus (ETY) N:o 2641/88 7 ja 11 artiklat);

25) hedelmien ja vihannesten interventioon (neuvoston asetus (EY) N:o 2200/96 ja komission asetus (EY) N:o 659/97) liittyvät:

a) tuotteiden alkoholiksi jalostamisen, denaturoinnin, käyttötarkoituksen ja teollisen käytön valvonta paikan päällä (komission asetus (EY) N:o 1492/97 5 artikla),

b) tuotteiden ilmaisjakeluun liittyvät tuotteiden määräpaikan ja niiden loppukäytön asiakirjatarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 659/97 18 artikla), ja

c) tuotteiden käyttöön rehuteollisuuden raaka-aineeksi liittyvät jalostusprosessin tarkastukset paikan päällä (komission asetus (ETY) N:o 1559/70 10 artikla);

26) hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuotantotukeen (neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96) liittyvät raaka-aineiden määrien, hintojen ja laadun valvonta sekä lopullisten tuotteiden valvonta (neuvoston asetus (EY) N:o 504/97 14 ja 15 artikla);

27) non-profit -ohjelmaan, eli voin ostoon voittoa tavoittelemattomille laitoksille ja yhteisöille, liittyvät kirjanpidon tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 2191/81 6 artikla);

28) voiöljy suurkeittiöille -tukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 429/90 11 ja 12 artikla);

29) oliiviöljyn kulutustuen valvontaan liittyvät asiakirjojen tarkastukset ja fyysiset tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 3089/78 7 ja 8 artikla sekä komission asetus (ETY) N:o 2677/85 5, 7, 12, 12a, 14, 15, 16, 17 ja 18 artikla) sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2677/85 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen todistusten antaminen;

30) tiettyihin öljyihin liittyvät seuraavat tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 2828/93 2 artikla):

a) käyttö ja/tai käyttötarkoituksen tarkastukset, ja

b) sen tarkastaminen, ettei vapaaseen liikkeeseen luovutettuja rasvoja varastoida yhdessä muiden tuotteiden kanssa;

31) oliivien yhteisöön tuontiin liittyvien todistusten antaminen (komission asetus (ETY) N:o 104/91 1 artikla);

32) hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytetyn sokerin, glukoosin ja glukoosisiirapin määrien tarkastukset valmistajan raaka-aineita koskevan kirjanpidon perusteella (komission asetus (EY) N:o 2315/95 3 artikla ja komission asetus (EY) N:o 1591/95 2a artikla);

33) muonitusvarastojen kautta tapahtuvan muonituksen ja muun muonituksen tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 3665/87 41 ja 42 artikla);

34) ennakkorahoitukseen liittyvät tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 3665/87 27 artiklan 1 ja 2 kohta ja 28 artiklan 1 ja 2 kohta sekä neuvoston asetus (ETY) N:o 565/80 4 artiklan 3 kohta);

35) interventiovarastoista peräisin olevien tuotteiden käyttö- ja/tai määräpaikan tarkastamiseen liittyvät kirjanpidon ja asiakirjojen tarkastukset sekä fyysiset tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 3002/92 2 artikla);

36) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 mukaiset vientitukien fyysiset tarkastukset; ja

37) tavaran käytön ja/tai määräpaikan vahvistamiseksi tarvittavien T 5 -valvontakappaleiden hoitamiseen liittyvät komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaiset tehtävät, jos yllä kohdissa 1―36 luetelluissa asetuksissa T 5 -valvontakappaleiden käyttöä tullilaitoksen hoidettavaksi siirrettyjen tehtävien osalta vaaditaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.