495/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1998

Valtioneuvoston päätös jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevasta valtakunnallisen jätesuunnitelman osasta

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 40 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 63/1995, ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi mitä jätteen siirrosta säädetään jätelain 45 §:n 1 momentissa tarkoitetussa jätteensiirtoasetuksessa ja jätelaissa taikka säädetään niiden nojalla, on jätteen kansainvälisessä siirrossa noudatettava, mitä tässä päätöksessä säädetään.

2 §
Jätteen siirto hyödynnettäväksi maahan, johon sovelletaan OECD:n päätöstä

Muun kuin jätteensiirtoasetuksen liitteessä II tarkoitetun jätteen saa siirtää Suomesta hyödynnettäväksi maahan, johon sovelletaan hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta annettua Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvoston päätöstä C(92)39 vain, jos jäte hyödynnetään jätteensiirtoasetuksen 7 artiklan 4 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaan arvioiden tehokkaasti ja taloudellisesti.

3 §
Jätteen siirto hyödynnettäväksi maahan, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä

Maahan, johon ei sovelleta OECD:n neuvoston päätöstä C(92)39, ei saa siirtää Suomesta hyödynnettäväksi jätteensiirtoasetuksen liitteessä V lueteltua jätettä eikä ongelmajätettä, vaikka sitä ei ole lueteltu mainitussa liitteessä.

4 §
Jätteen siirto käsiteltäväksi toiseen maahan

Jätteen saa siirtää Suomesta toiseen maahan käsiteltäväksi vain, jos:

1) Suomessa ei ole teknistaloudellisia edellytyksiä taikka tarvittavia käsittelylaitoksia tai -paikkoja jätteen käsittelemiseksi hyväksyttävällä tavalla;

2) jäte käsitellään ympäristönsuojelun kannalta olennaisesti paremmin kuin Suomessa;

3) jäte käsitellään ympäristönsuojelun kannalta tavalla, joka olisi hyväksyttävä Suomessa, mutta kustannuksiltaan olennaisesti edullisempi kuin Suomessa;

4) kysymys on määrältään pienen jäte-erän siirrosta uuden käsittelymenetelmän kokeilemista tai muuta koetoimintaa varten; tai

5) muun kuin ongelmajätteen siirto perustuu jätehuollon kunnalliseen yhteistyöhön Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan kesken eikä siirto ole ristiriidassa jätehuollon alueellisten kehittämistavoitteiden kanssa.

5 §
Jätteen siirto hyödynnettäväksi Suomeen

Muun kuin jätteensiirtoasetuksen liitteessä II tarkoitetun jätteen saa siirtää hyödynnettäväksi Suomeen vain, jos:

1) jäte varastoidaan ja hyödynnetään hyödyntämislaitoksessa tai -paikassa lupaehtojen ja toiminnalle muutoin asetettujen vaatimusten mukaisesti;

2) jäte hyödynnetään ilman kohtuutonta viivästystä, kuitenkin viimeistään 180 vuorokauden kuluessa jätteen vastaanotosta; ja

3) jäte hyödynnetään jätteensiirtoasetuksen 7 artiklan 4 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaan arvioiden tehokkaasti ja taloudellisesti.

6 §
Jätteen siirto käsiteltäväksi Suomeen

Jätteen saa siirtää käsiteltäväksi Suomeen vain, jos:

1) jäte varastoidaan ja käsitellään käsittelylaitoksessa tai -paikassa lupaehtojen ja toiminnalle muutoin asetettujen vaatimusten mukaisesti;

2) Suomessa syntyvien jätteiden käsittely ei jätteen siirron vuoksi esty eikä viivästy; ja

3) jäte käsitellään ilman kohtuutonta viivästystä, kuitenkin viimeistään 180 vuorokauden kuluessa jätteen vastaanotosta.

Jätettä ei kuitenkaan saa siirtää Suomeen käsiteltäväksi seuraaviin jäteasetuksen (1390/1993) liitteessä 6 tarkoitettuihin paikkoihin tai toimintoihin:

1) sijoitettavaksi maahan tai maan päälle (D 1) tai erityisesti suunnitellulle kaatopaikalle (D 5) taikka poltettavaksi (D 10) muussa kuin ongelmajätteen polttoon erikoistuneessa laitoksessa, paitsi jos muun kuin ongelmajätteen siirto perustuu jätehuollon kunnalliseen yhteistyöhön Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan kesken eikä siirto ei ole ristiriidassa jätehuollon alueellisten kehittämistavoitteiden kanssa;

2) biologista käsittelyä (D 8) tai fysikaalis-kemiallista käsittelyä (D 9) varten, jos käsittelyssä syntyvän jätteen jatkokäsittely vaikeuttaa Suomessa syntyvien jätteiden käsittelyä; eikä

3) maaperäkäsittelyä varten (D 2), syväinjektoitavaksi (D 3), allastettavaksi (D 4),päästettäväksi vesistöön (D 6) tai mereen (D 7), poltettavaksi merellä (D 11) tai pysyvästi varastoitavaksi (D 12).

7 §
Jätteen siirto eräisiin hyödyntämis- tai käsittelytoimintoihin

Sen lisäksi mitä edellä tässä päätöksessä säädetään, jätteen saa siirtää Suomesta tai Suomeen jäteasetuksen liitteessä 5 tarkoitettuun hyödyntämistoimintoon R 12 tai R 13 taikka jäteasetuksen liitteessä 6 tarkoitettuun käsittelytoimintoon D 13, D 14 tai D 15 vain, jos jätteen siirrosta tehdyssä ilmoituksessa on ilmoitettu tiedot lopullisesta hyödyntämistoiminnosta R 1―R 10 tai käsittelytoiminnosta D 1―D 12 ja jos jätteen siirto tällaiseen toimintoon voidaan voimassa olevien säännösten nojalla hyväksyä.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan jätteiden siirtoja koskevasta väliaikaisesta valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta 15 päivänä syyskuuta 1995 annettu ympäristöministeriön päätös (1127/1995).

Tätä päätöstä ei sovelleta jätteen siirtoon, jonka Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt tai josta sille on ilmoitettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1998

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Ympäristönsuojeluneuvos
Matti Vehkalahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.