465/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan korkeakoulujen arviointineuvostosta 24 päivänä marraskuuta 1995 annetun asetuksen (1320/1995) 1, 4 ja 6 § sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

1 §

Opetusministeriön yhteydessä toimii korkeakoulujen arviointineuvosto, jonka tehtävänä on:

1) avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arviointia koskevissa asioissa;

2) huolehtia ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten ja perustamishankkeiden arvioinnista;

3) järjestää korkeakoulujen toimintaan sekä korkeakoulupolitiikkaan liittyviä arviointeja;

4) tehdä korkeakoulujen arviointia ja sen kehittämistä koskevia aloitteita;

5) huolehtia arviointia koskevasta kansainvälisestä yhteistyötä;

6) edistää korkeakoulujen arviointia koskevaa tutkimusta; sekä

7) arvioida korkeakoulujen järjestämiä erikoistumisopintoja ja hyväksyä ne korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen (464/1998) 14 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin sekä pitää mainittua rekisteriä.

Korkeakouluilla tarkoitetaan tässä asetuksessa yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettuja yliopistoja sekä opetusministeriön toimialaan kuuluvia ammattikorkeakouluja.

3 a §

Korkeakoulun järjestämien erikoistumisopintojen hyväksymisestä rekisteriin päättää arviointineuvoston jaostona toimiva lautakunta opintojen arvioinnin perusteella. Päätös on annettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteriin hyväksymistä koskeva hakemus on saapunut lautakunnalle.

Lautakuntaan kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään kaksitoista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja jäsenistä on muutoin voimassa, mitä 3 §:ssä säädetään.

Lautakunnan päätöksentekotavasta määrätään johtosäännössä, jonka arviointineuvosto hyväksyy.

Muutoksenhausta lautakunnan päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

4 §

Jos arviointineuvoston jäsen taikka lautakunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen kutsutaan uusi jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 §

Arviointineuvostossa ja lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten on sihteeristö.

Sihteeristön johdossa toimivalta virkamieheltä vaaditaan tohtorin tutkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998. 1 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun rekisterin pitäminen alkaa kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.