418/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 245/1996, sekä

lisätään mainitulla lailla 245/1996 kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § seuraavasti:

5 §
Toimiohjelautakunta

Rahastossa on toimiohjelautakunta, jossa on viisi jäsentä. Lautakunnan jäsenet nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan valtioneuvoston yleisistunto. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan jäsenet toimivat tehtävässään virkavastuulla.

Lautakunnan tehtävänä on antaa toimiohjeita 1 §:n 4 momentissa tarkoitetuille yhtiöille 14 a §:n nojalla suoritetun erityistarkastuksen perusteella ajettaviin vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynteihin ja niissä annettujen tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa sekä vahvistaa yhtiöiden ylivelkaantuneiden luottoasiakkaiden saatavien perintää ja velkajärjestelyjä koskevat periaatteet.

Lautakunnan kokoontumisesta, päätösvaltaisuudesta, päätöksentekomenettelystä ja jäsenten palkkioista määrätään rahaston säännöissä, jotka ministeriö vahvistaa.

14 §

Ministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat valtion edustajan määrämistä valtion tai rahaston omistamien 1 §:n 4 momentissa tarkoitettujen yhtiöiden yhtiökokouksiin ja, ellei asia 5 §:n nojalla kuulu toimiohjelautakunnalle, toimiohjeiden antamista yhtiöille samoin kuin valtion etujen turvaamista sekä yhtiöitä yhteisesti koskevia hallinnointiperiaatteita.Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 1998.

HE 51/1998
PeVL 16/1998
TaVM 13/1998
EV 55/1998

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.