377/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 48 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 368/1998:

1 §
Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, on toimitettava kemikaalilain 17 §:ssä tarkoitetusta vaaraa aiheuttavasta kemikaalista liitteessä 1 tarkoitetut tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Tiedot toimitetaan liitteen 1 ohjeiden mukaisesti. Tietojen toimittamisessa voidaan käyttää liitteen 2 mukaista lomaketta.

2 §
Lisätietojen toimittaminen

Kemikaaliasetuksen (675/1993) 18 §:n mukaisten käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi toimitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle äkillisten myrkytysten hoidon ja ehkäisemisen sekä ammattitautien ja tapaturmien selvittämisen kannalta tarpeelliset muut lisätiedot valmisteen koostumuksesta.

Lisätiedot voidaan toimittaa erikseen tai liitteen 2 mukaisella lomakkeella. Kun lisätiedot toimitetaan liitteen 2 mukaisella lomakkeella, tietojen toimittajan tulee merkitä selkeästi ilmoitukseen ne valmisteen aineosat ja muut tiedot, jotka ovat salassa pidettäviä.

3 §
Tietojen toimittaminen yleiseen kulutukseen tarkoitetusta kemikaalista

Tiedot yleiseen kulutukseen tarkoitetusta kemikaalista toimitetaan päätöksen liitteen 5 mukaisesti. Tietojen toimittamisessa voidaan käyttää liitteen 6 mukaista lomaketta.

4 §
Poikkeukset tietojen toimittamisvelvollisuudesta

Tietoja ei tarvitse toimittaa kemikaaleista:

1) joita käytetään tuotannollisessa tutkimus- ja kehitystyössä; tuotannollisella tutkimus- ja kehitystyöllä tarkoitetaan tuotekehitykseen liittyvää toimintaa, jonka aikana kemikaalilain soveltuvuus testataan tuotantokokeilujen avulla tai koelaitoksessa;

2) joita käytetään tieteellisessä tutkimus- ja kehitystyössä; tieteellisellä tutkimus- ja kehitystyöllä tarkoitetaan valvotuissa olosuhteissa tehtyä tieteellistä koetta, analyysiä tai kemiallista tutkimusta, mukaan lukien kemikaalin ominaisuuksien, käyttäytymisen ja tehokkuuden määrittäminen sekä tuotekehitykseen liittyvät tieteelliset tutkimukset; poikkeus ei kuitenkaan koske tavanomaisessa laboratoriotoiminnassa käytettäviä kemikaaleja, jollei 3 kohdasta muuta johdu;

3) jos vaaraa aiheuttavaa kemikaalia toimitetaan toiminnanharjoittajaa kohden vuosittain yhteensä niin pieniä määriä, että kemikaalin ei voida olettaa aiheuttavan vaaraa.

5 §
Muutostietojen ilmoittaminen

Jos kemikaalista toimitetut tiedot olennaisesti muuttuvat, kemikaalista toimitetaan muutettu tiedote sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat:

1) valmisteen kauppanimen muutos;

2) toiminnanharjoittajaa koskevien tietojen muutokset;

3) valmisteen koostumuksen muuttuminen siten kuin se on määritelty kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön pää-töksen (979/1997) 7 §:ssä;

4) uudet tai muuttuneet tiedot kemikaalin vaaraa aiheuttavista ominaisuuksista;

5) muut seikat, jotka vaikuttavat olennaisesti tietosisältöön tai kemikaaliasetuksen 20 §:ssä tarkoitettujen tietojen rekisteröintiin.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 20 päivänä elokuuta 1993 annettu työministeriön päätös (780/1993). Mainitun päätöksen liitteet 1, 2, 5 ja 6 jäävät kuitenkin edelleen voimaan.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.