366/1998

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1998

Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

muuttanut 28 päivänä joulukuuta 1995 ilmoittamisvelvollisuudesta antamansa päätöksen (1760/1995) 5 §:n 1 momentin 18 kohdan, 6 §:n johdantokappaleen sekä 3, 4, 8 ja 9 kohdan, 8 §:n 1 momentin, 11 § ja 15 §:n sekä

lisännyt 6 §:ään uuden 10 kohdan ja päätökseen uuden 8 a §:n seuraavasti:

5 §
Liikkeenharjoittajan ja eräiden muiden kahdenkertaista kirjanpitoa pitävien ilmoittamisvelvollisuus

Liiketoimintaa harjoittavan verovelvollisen, kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammattitoimintaa harjoittavan verovelvollisen ja kirjanpitolain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun muun kirjapitovelvollisen kuin aatteellisen yhteisön tai säätiön on annettava 1―3 §:ssä säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:


18) selvitys yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) mukaisista osinko- ja korkotuloista, voitto-osuuksista ja tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tarkoitetuista saaduista sijaisosingoista, niihin liittyvistä yhtiöveron hyvityksistä sekä muista osinkotuloista eriteltynä tulolähteittäin;


6 §
Osake- ja henkilöyhtiön sekä eräiden muiden yhteisöjen erityistiedot

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, keskinäisen vakuutusyhtiön, yhdistyksen, laitoksen, säätiön, avoimen yhtiön sekä kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön on veroilmoituksessaan 1―3 ja 5 §:ssä mainittujen tietojen ja selvitysten lisäksi annettava verovirastolle seuraavat asiakirjat, tiedot ja selvitykset:


3) tieto yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksestä, joka koskee osakepääoman korottamista, osakepääoman tai vararahaston alentamista, osakkeen nimellisarvon muuttamista, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamista, yhtiön sulautumista toiseen yhtiöön, yhtiön purkamista, omien osakkeiden lunastamista, hankkimista tai luovuttamista; ilmoitus muutoksesta on tehtävä sille verovirastolle, jonka virka-alueella yhtiön kotikunta sijaitsee ennen sen kalenterivuoden marraskuun loppua, jonka aikana uusmerkinnässä merkittävien osakkeiden merkintäaika on päättynyt, omat osakkeet on hankittu tai luovutettu tai muu edellä mainittu muutos on merkitty kaupparekisteriin; omien osakkeiden hankkimisen ja luovuttamisen osalta ilmoituksen tulee sisältää tieto yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteismäärästä ja niiden hankinta- ja luovutushinnoista; muiden muutosten osalta ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjanote, josta käy ilmi yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen asiasta tekemä päätös sekä selvitys muutoksen merkitsemisestä kaupparekisteriin;

4) tiedot yhtiön verovuoden aikana kultakin osakkeenomistajalta lunastamien ja hankkimien osakkeiden lukumäärästä, lunastus- ja hankintahinnasta sekä yhtiön kullekin saajalle luovuttamien osakkeiden lukumäärästä, luovutushinnasta ja luovutusvoitoista;


8) selvitys yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin tai osakeyhtiön varoihin kuuluvasta tuloverolain 41 §:n 4 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asunnosta;

9) tiedot tuloverolain 42 §:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitetuista osakeyhtiön enemmistöosakkaista sekä

10) tieto yhtiön verovuonna suorittamien tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tarkoitettujen sijaisosinkojen määrästä.

8 §
Tiedot yhteisöjen konsernisuhteista

Kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin emoyrityksen on ilmoitettava konserniin kuuluvien tytäryritysten nimet, liike- ja yhteisötunnukset ja kotipaikat. Konserniin kuuluvan tytäryrityksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot konsernin emoyrityksestä. Konserniyrityksen on annettava selvitys toiselle konserniyritykselle luovuttamiensa muuhun omaisuuteen kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja kiinteistöjen luovutuksista sekä elinkeinotoiminnan osien luovutuksista.


8 a §
Konserniverokeskuksen asiakkaiden tiedonantovelvollisuus

Konserniverokeskuksen asiakkaana olevan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin emoyhtiön on 8 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi ilmoitettava vuosittain erillisellä ilmoituksella konsernissa 30 päivänä kesäkuuta olevat yhtiöt. Ilmoitus on annettava Konserniverokeskukselle viimeistään 31 päivänä elokuuta ja siinä on mainittava konserniin kuuluvien yhtiöiden nimet, liike- ja yhteisötunnukset sekä kotipaikat. Ilmoituksessa ei anneta tietoja konserniin kuuluvista asunto-osakeyhtiöistä eikä keskinäisistä kiinteistöosakeyhtiöistä.

11 §
Ammattiautoilijaa koskevat erityistiedot

Verovelvollisen, joka harjoittaa ammatti maista henkilötilausliikennettä muulla autolla kuin linja-autolla tai sairasautolla, on pidettävä kultakin kuukaudelta ajovuoroittain, tai jos ajovuoroa ei ole vahvistettu, vuorokausittain ajopäiväkirjaa. Jos verovelvollisella on käytössään kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, ajopäiväkirja muodostuu kuitinantolaitteen raporteista.

Ajopäiväkirjasta tai 1 momentissa tarkoitetuista raporteista on käytävä ilmi seuraava erittely:

1) ajotulot, jotka on jaettava käteisajotuloihin, luottoajotuloihin ja muihin tuloihin; sekä

2) verovuoden alusta yhteenlasketut tiedot ajokilometreistä, jotka on jaettava ammattiajoihin, tuloa tuottamattomiin ammattiajoihin, yksityisajoihin ja muihin ajoihin.

Ajopäiväkirja ja 1 momentissa tarkoitetut raportit on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien siten, että alkuperäiset tiedot ovat todennettavissa.

15 §
Vuokraustoimintaa harjoittavan ilmoittamisvelvollisuus

Vuokraustoiminnasta tuloa saavan verovelvollisen, joka ei ole lain mukaan kirjanpitovelvollinen, on annettava verovirastolle tarvittavat vuokralaisia koskevat tiedot sekä eritelty selvitys näiltä verovuoden aikana perityistä vuokrista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Päätöksen 5, 6 ja 15 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran annettaessa tietoja verovuodelta 1998 toimitettavaa verotusta varten.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1998

Ministeri
Jouko Skinnari

Ylitarkastaja
Terhi Järvikare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.