359/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Oikeusministerin esittelystä säädetään maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87/1973) 15 §:n 4 momentin sekä yleisestä oikeusavusta 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun lain (104/1998) 16 §:n 3 momentin ja 19 §:n nojalla, ensiksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on laissa 105/1998:

1 §

Tämän asetuksen mukaan määrätään palkkio ja kulukorvaus:

1) yksityiselle avustajalle, joka on määrätty yleisestä oikeusavusta annetun lain (104/1998) nojalla;

2) oikeudenkäyntiavustajalle, joka on määrätty maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain (87/1973) nojalla; ja

3) puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle, joka on määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 ja 1 a §:n (689/1997) nojalla.

Oikeusaputoimistojen palkkiolaskutuksen perusteista yleistä oikeusapua annettaessa säädetään 11 §:ssä.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätylle tukihenkilölle määrätään palkkio siten kuin 12 §:ssä säädetään.

2 §

Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat seuraavat:

1) rikosasiassa 1 500 markkaa enintään kolme tuntia kestävän valmistautumisen ajalta;

2) pakkokeinoasiassa 1 000 markkaa enintään kaksi tuntia kestävän valmistautumisen ajalta;

3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 3 000 markkaa kantajan tai hakijan avustajalle enintään kuusi tuntia kestävän valmistautumisen ajalta; ja

4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 2 500 markkaa vastaajan tai kuultavan avustajalle enintään viisi tuntia kestävän valmistautumisen ajalta.

Siltä osin kuin asiaan valmistautuminen kestää 1 momentissa mainittua kauemmin, palkkio on 6 §:n mukainen.

Oikeudenkäyntiin valmistautumiseen kuuluvat muun muassa neuvottelut, asiakirjojen hankkiminen ja niihin perehtyminen, avustaminen yleisen oikeusavun tai maksuttoman oikeudenkäynnin hakemisessa sekä haastehakemuksen, hakemuksen, vastauksen tai kirjelmän laatiminen.

3 §

Palkkio kirjallisesta lisävalmistelusta käräjäoikeudessa on 1 100 markkaa. Kirjalliseen lisävalmisteluun kuuluvat haastehakemuksen tai hakemuksen ja vastauksen jälkeen valmistelussa laaditut kirjelmät ja niihin liittyvät neuvottelut.

4 §

Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 1800 markkaa, kun käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja ulkomaalaislain (378/1991) 48 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 1 000 markkaa, kun käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia.

Siltä osin kuin asian suullinen käsittely matkoineen kestää 1 momentissa mainittua kauemmin, palkkio on 6 §:n mukainen.

Matka-ajasta ei kuitenkaan määrätä palkkiota, kun asia käsitellään avustajan omalla tuomioistuinpaikkakunnalla, eikä palkkiota määrätä myöskään ruokatauon ajalta.

5 §

Palkkio avustamisesta esitutkinnassa on 700 markkaa enintään kahden tunnin käsittelystä. Kahden tunnin yli menevältä osin palkkio on 6 §:n mukainen.

6 §

Muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa toimenpiteissä, kuten valitusten ja vastausten laatimisessa muutoksenhakutuomioistuimeen ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (106/1998) 10 §:ssä tarkoitetuissa avustamisissa, palkkio määrätään ajankäytön perusteella. Tuntipalkkio on 500 markkaa kultakin alkavalta tunnilta.

7 §

Jos avustajalla on samassa asiassa useita päämiehiä, toisesta päämiehestä ja sitä seuraavista päämiehistä palkkio on enintään 70 prosenttia normaalipalkkiosta kunkin päämiehen osalta. Jos päämiesten välillä vallitsee välttämätön prosessinyhteys, katsotaan avustajan avustaneen yhtä päämiestä.

8 §

Avustajan palkkio määrätään enintään 20 prosenttia normaalipalkkiota suurempana, jos:

1) tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä;

2) tehtävä on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja ammattitaitoa; tai

3) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi vastuu joko sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle.

Lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivinä pidettävistä pakkokeinokäsittelyistä sekä esitutkintaan kuuluvista muista tarpeellisista avustajantehtävistä palkkio suoritetaan 50 prosentilla korotettuna.

9 §

Avustajan palkkio määrätään normaalipalkkiotaalhaisempana, jos:

1) avustaja ei ole suorittanut oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaavaa tutkintoa, hän ei harjoita asianajotoimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole asianajotoiminnasta aiheutuvia yleiskuluja;

2) sijaisella ei ole samaa taitoa ja kokemusta kuin varsinaisella avustajalla;

3) avustajan hoidettavana on useita samanlaisia, toisiinsa liittyviä asioita, joissa oikeudenkäyntiaineisto on suureksi osaksi yhteinen; tai

4) asian hoitamisessa on havaittavissa avustajasta johtuvia laiminlyöntejä tai puutteita.

10 §

Korvaus asianajotoiminnan yleiskuluista sisältyy palkkioihin. Yleiskuluiksi katsotaan muun muassa toimistohenkilökunnan palkat, toimiston vuokra- ja hoitokulut, vakuutusmaksut, kulut toimiston koneista ja muut kiinteät kuluerät. Myös tavanomaisten posti-, puhelin- ja kopiointikulujen katsotaan kuuluvan toimiston yleiskuluihin.

Korvattavia kuluja ovat matkakulut, tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut sekä muut suoranaiset kulut.

Matka- ja majoituskulujen korvaamisessa sovelletaan valtion virkamiesten matkustussääntöä. Avustajalla on oikeus laskuttaa oman auton käytöstä, jos tämä matkustustapa on edullisempi kuin yleisiä kulkuneuvoja käyttäen suoritettu matka. Jos avustaja on saman matkan aikana hoitanut useita asioita, matkakustannukset on jaettava.

11 §

Yleisen oikeusavustajan antaessa yleistä oikeusapua tuomioistuimessa palkkiolaskutuksen perusteet määräytyvät samoin kuin yksityiselle avustajalle määrättävät palkkiot.

Muissa asioissa oikeusaputoimiston palkkioperusteet ovat seuraavat:

1) neuvottelu, johon voi sisältyä yksinkertaisen asiakirjan laatiminen, 300 markkaa;

2) asiakirjan tai valituksen laatiminen ja muu oikeudellinen avustaminen 1 000 markkaa, kun toimenpiteen suorittaminen vaatii työaikaa enintään kaksi tuntia; tämän yli menevältä ajalta palkkio on 500 markkaa tunnilta.

Oikeusaputoimiston antaessa oikeudellista apua yleisestä oikeusavusta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa täyttä korvausta vastaan palkkiolaskutuksen perusteena on kuitenkin asianajopalvelujen käypä hinta oikeusaputoimiston sijaintipaikkakunnalla.

12 §

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätyn tukihenkilön palkkio on 500 markkaa tunnilta. Jos määrätty tukihenkilö ei harjoita toimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole toiminnasta aiheutuvia yleiskuluja, palkkio on 250 markkaa tunnilta. Kun tukihenkilöksi on määrätty julkisyhteisön palveluksessa oleva henkilö tehtävänsä puolesta, palkkio on 100 markkaa tunnilta ja se suoritetaan määrätylle tukihenkilölle henkilökohtaisesti.

Tukihenkilölle tehtävästä aiheutuneet kulut korvataan siten kuin 10 §:ssä säädetään.

13 §

Tässä asetuksessa säädetyt palkkiot eivät sisällä arvonlisäveroa.

14 §

Palkkioiden ja kulukorvausten määräämiseksi korvauksen saajan on annettava kahtena kappaleena lasku, jossa on selvitettävä:

1) toimenpiteet ja niihin käytetty työaika päivittäin eriteltynä;

2) matka- ja odotusaika;

3) korotusperuste, jos avustaja katsoo, että palkkion määräämisessä on sovellettava 8 §:ää;

4) vaaditut kulukorvaukset;

5) suoritettavan arvonlisäveron markkamäärä ja erittely arvonlisäverottomista eristä; sekä

6) avustettavan ja avustajan nimi sekä elinkeinonharjoittajan nimi, osoite ja pankkiyhteys tai vaihtoehtoisesti avustajan henkilötunnus, osoite, verotuskunta ja pankkiyhteys, jos palkkio suoritetaan avustajalle hen-kilökohtaisesti.

15 §

Päätöksessä tai tuomiossa tuomioistui-men tai johtavan yleisen oikeusavustajan on vahvistettava palkkio sekä asian hoitamisen edellyttämä kohtuullinen tuntimäärä, jonka perusteella palkkio on määrättävä. Erikseen on vahvistettava myös kulujen korvaukseksi suoritettava määrä sekä avustajalle suoritettavan arvonlisäveron määrä. Suoritettu ennakko on otettava vähennyksenä huomioon.

16 §

Oikeusministeriö suorittaa tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja kulukorvaukset.

Jos maksun saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, avustajan on huolehdittava, että oikeusministeriöllä on voimassa oleva ennakkoperintärekisterin ote, tai muutoin verokortti.

17 §

Oikeusministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia soveltamisohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.