290/1998

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 2, 4, 5 ja 11 §, 7 ja 8 luku sekä 204 ja 271 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § asetuksessa 143/1996 sekä 7 ja 8 luku niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, seuraavasti:

2 §
Moottoriajoneuvo

Moottoriajoneuvo on moottorikäyttöinen ajoneuvo, joka on tarkoitettu pääasiassa henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tai muuhun tiellä kulkemiseen ja jota ei ole pidettävä traktorina, moottorityökoneena tai maastoajoneuvona. Moottoriajoneuvoja ovat auto (M- ja N-luokat), moottoripyörä (L3- ja L4-luokka) ja mopo (L1- ja L2-luokka) sekä näihin ryhmiin kuulumattomat L-luokkien ajoneuvot.

4 §
Moottoripyörä ja L5-luokan ajoneuvot

1. Moottoripyörällä (L3- ja L4-luokka) tarkoitetaan kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa (L3-luokka) tai tällaista sivuvaunulla varustettua (L4-luokka) ajoneuvoa. Moottoripyörän moottorina on yli 50 cm3:n polttomoottori tai suurin rakenteellinen nopeus sen käyttövoimasta riippumatta on suurempi kuin 45 km/h.

2. L5-luokkaan luetaan tieliikenteeseen tarkoitettu kolmipyöräinen ajoneuvo, jonka:

a) moottorina on yli 50 cm3:n polttomoottori tai jonka suurin rakenteellinen nopeus on käyttövoimasta riippumatta suurempi kuin 45 km/h;

b) pyörät on järjestetty symmetrisesti pituussuuntaisen keskiakselin suhteen; ja

c) kuormittamaton massa on enintään 1 000 kg; sähkökäyttöisen ajoneuvon akkujen massaa ei oteta huomioon kuormittamatonta massaa määrättäessä.

3. L5-luokkaan luetaan myös nelipyöräinen tieliikenteeseen tarkoitettu ajoneuvo, jonka:

a) ottomoottorin tilavuus on yli 50 cm3 tai muun kuin ottomoottorin teho yli 4 kW taikka jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 45 km/h;

b) kuormittamaton massa on henkilökuljetukseen tarkoitettuna enintään 400 kg tai tavarankuljetukseen tarkoitettuna enintään 550 kg, sähköajoneuvon kyseessä ollessa kummassakin tapauksessa akkujen massaa lukuun ottamatta; ja

c) moottorin teho ei ylitä 15 kW.

5 §
Mopo ja kevyt nelipyörä

1. Mopolla (L1- ja L2-luokka) tarkoitetaan kaksipyöräistä (L1-luokka) tai kolmipyöräistä (L2-luokka) moottoriajoneuvoa, jonka moottorina on enintään 50 cm3:n polttomoottori ja suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h. Tähän luokkaan luetaan myös muulla voimanlähteellä kuin polttomoottorilla varustettu kaksi- tai kolmipyöräinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h.

2. Pienitehoinen mopo on kaksipyöräinen polkimin varustettu mopo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on 25 km/h ja moottorin enimmäisteho on 1 kW.

3. Mopoksi ei kuitenkaan katsota sellaista enintään 250 W:n sähkömoottorilla varustettua polkupyörää, jonka moottori toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy toiminnasta nopeuden saavuttaessa 25 km/h. Tällaisen ajoneuvon osalta sovelletaan, mitä 11 luvussa säädetään polkupyörästä.

4. Kevyt nelipyörä on nelipyöräinen ajoneuvo, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a) kuormittamaton massa on alle 350 kg, sähköajoneuvon kyseessä ollessa akkujen massaa lukuun ottamatta;

b) suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h; ja

c) ottomoottorin enimmäistilavuus on 50 cm3 tai muun kuin ottomoottorin teho ei ylitä 4 kW.

11 §
Moottorittomat ajoneuvot

1. Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen rakennettua, vähintään kaksipyöräistä, polkimin tai käsikammin varustettua moottoritonta ajoneuvoa. Polkupyörä voi olla varustettu myös sähköisellä apumoottorilla, jos sen toiminta on sidottu samanaikaiseen poljentaan ja moottorin toiminta on nopeuden ja tehon suhteen rajattu.

2. Hevosajoneuvolla tarkoitetaan hevosen vetämää vaunua tai rekeä.

7 luku

Moottoripyörä ja L5-luokan ajoneuvo

105 §
Renkaat

1. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon renkaiden tulee olla e-hyväksytyt kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/24/EY kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen renkaita ja niiden asennusta koskevan 1 luvun mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 75 mukaisesti.

2. L4- ja L5-luokan ajoneuvossa saa käyttää myös autolle 36 § 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti hyväksyttyjä renkaita.

3. Moottoripyörän renkaan kulutuspinnan uria ei saa syventää.

105 a §
Nastat

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon nastarenkaiden nastojen ulkonemaan, pistovoimaan, massaan ja hyväksymiseen sovelletaan, mitä henkilöautonrenkaan nastoista 37 ja 38 §:ssä säädetään. Moottoripyörän renkaassa saa nastoja kuitenkin olla renkaan kulutuspinnan keskimmäisen kolmanneksen alueella.

106 §
Matkustajan kädensijat

Kaksipyöräisen moottoripyörän (L3-luokka) matkustajan kädensijojen tulee olla EY-hyväksytyt kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen matkustajan kädensijoista annetun neuvoston direktiivin 93/32/ETY mukaisesti. Kädensijoja ei kuitenkaan edellytetä ajoneuvossa, jota ei ole tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.

107 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla kiinteästi asennettu ohjauslukko tai muu laite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi. Lukkolaitteen tulee olla EY-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta annetun neuvoston direktiivin 93/33/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 62 mukaisesti.

108 §
Seisontatuki

Kaksipyöräisessä moottoripyörässä (L3luokka) tulee olla seisontatuki. Seisontatuen tulee olla EY-hyväksytty kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta annetun neuvoston direktiivin 93/31/ETY mukaisesti.

109 §
Jarrut

1. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon jarrujen tulee olla EY-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista annetun neuvoston direktiivin 93/14/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 78/02 mukaisesti.

2. Jarruissa saa käyttää vain ajoneuvon valmistajan niihin alunperin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettavaksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa.

110 §
Vetolaitteet

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon perävaunun vetolaitteen tulee olla EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin perävaunun kytkentälaitteita kaksi- ja kolmipyöräisille moottoriajoneuvoille koskevan 10 luvun mukaisesti.

111 §
Polttoainejärjestelmä

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon polttoainesäiliön tulee olla EY-hyväksytty ja asennettu 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen polttoainesäiliöitä koskevan 6 luvun mukaisesti.

111 a §
Pakokaasupäästöt

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tulee pakokaasupäästöjen osalta olla EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin kaksi- tai kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen aiheuttamien ilmansaasteiden vastaisia toimenpiteitä koskevan 5 luvun mukaisesti.

112 §
Teho, vääntömomentti ja huippunopeus

1. Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun moottoripyörän tai L5-luokan ajoneuvon mainoksessa tai vastaavassa taikka moottoripyörän teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, vääntömomentti tai huippunopeus, on ne ilmoitettava mitattuina kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/1/EY mukaisesti.

2. Moottoripyörän, jonka sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja teho enintään 11 kW, tulee olla EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin kaksipyöräisten mopojen ja moottoripyörien virityksen estäviä toimenpiteitä koskevan 7 luvun mukaisesti.

3. Edellä 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon seuraavien osien tai niistä muodostuvan alkuperäisestä poikkeavan kokonaisuuden vaihtaminen ajoneuvon ja minkä tahansa saman valmistajan toisen ajoneuvon välillä ei ole sallittua, jos ajoneuvon teho kasvaa yli 10 prosenttia tai nousee suuremmaksi kuin 11 kW:

a) kaksitahtimoottoreissa: sylinteri/mäntä-kokonaisuus, kaasutin, imusarja ja pakojärjestelmä; sekä

b) nelitahtimoottoreissa a kohdan lisäksi: sylinterikansi ja nokka-akseli. Ajoneuvon suurinta nettotehoa ei kuitenkaan saa ajoneuvon rakennetta muuttamalla ylittää.

113 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa moottoripyörässä on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta moottoripyörän tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä.

2. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tulee melun osalta olla EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin kaksi- tai kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan 9 luvun mukaisesti.

3. L3-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty säännön n:o 41/02 mukaisesti.

4. L5-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty säännön n:o 9/06 mukaisesti.

114 §
Sähköisten tai elektronisten laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tulee olla sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen ja itsenäisten teknisten sähköisten tai elektronisten laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan 8 luvun mukaisesti. Sama koskee sellaista erikseen asennettavaa itsenäistä sähköistä tai elektronista laitetta, joka on suunniteltu yksinomaan kaksi- ja kolmipyöräisiin moottoriajoneuvoihin.

115 §
Turvavyöt ja niiden kiinnitykset

1. Korilla varustetussa omalta massaltaan yli 250 kg olevassa L5-luokan ajoneuvossa tulee olla turvavyöt.

2. Korilla varustetun L5-luokan ajoneuvon tulee turvavöiden ja niiden kiinnityksen osalta olla EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin korilla varustettujen kolmipyöräisten mopojen, kolmipyörien ja nelipyörien turvavyökiinnityksiä ja turvavöitä koskevan 11 luvun mukaisesti. Sama koskee myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun L5-luokan ajoneuvoon asennettavia turvavöitä ja niiden kiinnitystä.

3. Korilla varustetussa L5-luokan ajoneuvossa käytettävän turvavyötyypin tulee olla e- tai E-hyväksytty M1-luokan ajoneuvon turvavöitä koskevan, 64 § 2 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

116 §
Tuulilasi

1. Umpinaisella korilla varustetussa L5-luokan ajoneuvossa tulee olla tuulilasi.

2. Umpinaisella korilla varustetun L5-luokan ajoneuvon tulee lasien ja näkyvyyden osalta olla EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin korilla varustettujen kolmipyörämopojen sekä kolmi- ja nelipyöräisten moottoriajoneuvojen laseja, tuulilasinpyyhkimiä, pesulaitteita sekä huurteen- ja sumunpoistolaitteistoa koskevan 12 luvun mukaisesti.

116 a §
Tuulilasin laitteet

1. Umpinaisella korilla varustetussa L5-luokan ajoneuvossa tulee olla tuulilasin pyyhin ja pesulaite sekä huurteen- ja sumunpoistolaitteisto.

2. Umpinaisella korilla varustetun L5-luokan ajoneuvon tuulilasin pyyhkimien, pesulaitteen sekä huurteen- ja sumunpoistolaitteiston tulee olla EY-hyväksytty 116 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

3. Pesulaitteen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra.

117 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kauko- ja lähivalaisin tai -valaisimet;

b) suuntavalaisimet;

c) jarruvalaisin tai -valaisimet;

d) takarekisterikilven valaisin;

e) etu- ja takavalaisin tai -valaisimet;

f) takana punainen heijastin tai heijastimet;

g) suuntavalaisimien hätävilkkukytkentä L5-luokan ajoneuvossa; ja

h) poliisimoottoripyörässä vilkkuva sininen varoitusvalaisin.

2. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lisäkaukovalaisin tai -valaisimet;

b) etusumuvalaisin tai -valaisimet;

c) takasumuvalaisin tai -valaisimet;

d) suuntavalaisimien hätävilkkukytkentä muussa kuin L5-luokan ajoneuvossa;

e) peruutusvalaisin tai -valaisimet L5-luokan ajoneuvossa;

f) sivuheijastimet; ja

g) poliisimoottoripyörässä enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin.

3. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksytyt jonkin 118―123, 123 a, 124 tai 125 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti tai hyväksytyt nelipyöräiselle M1- tai N1luokan ajoneuvolle jonkin 72―75, 77―79 tai 84 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

4. Valaisimien ja heijastimien tulee värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisimen osalta vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta annetun neuvoston direktiivin 93/92/ETY tai E-säännön n:o 53 vaatimuksia. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan koske poliisimoottoripyörään asennettavia 1 momentin h kohdassa ja 2 momentin g kohdassa määriteltyjä valaisimia.

5. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon valaisimissa käytettävien lamppujen tulee olla kyseiseen valaisimeen tarkoitetut ja etai E-hyväksyttyjä kyseistä valaisinta koskevan direktiivin tai E-säännön n:o 37/03 tai 3 momentissa tarkoitettujen M1- ja N1-luokan ajoneuvoille tyyppihyväksyttyjen valaisimien lamppuja koskevien vaatimusten mukaisesti.

118 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla EY-hyväksytyt 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimia ja merkkivalolaitteita koskevan 2 luvun mukaisesti taikka E-hyväksytty säännön n:o 57/01 tai 72 mukaisesti.

119 §
Suuntavalaisimet

1. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt 118 §:ssä mainitun direktiivin luvun mukaisesti taikka E-hyväksytyt säännön n:o 50 mukaisesti.

2. Suuntavalaisimien hätävilkkukytkennän tulee vastata 117 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.

120 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon jarru-, etu- ja takavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt 118 §:ssä mainitun direktiivin luvun mukaisesti tai E-hyväksytyt 119 §:n 1 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

121 §
Takarekisterikilven valaisin

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon takarekisterikilven valaisimen tulee olla e-hyväksytty 118 §:ssä mainitun direktiivin luvun tai E-hyväksytty 119 §:n 1 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

122 §
Heijastimet

1. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon heijastimien tulee olla EY- tai E-hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

2. Eteenpäin suunnatun heijastimen tulee olla valkoinen, sivuille suunnattujen heijastimien ruskeankeltaiset ja taakse suunnatun heijastimen punainen. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

123 §
Etusumuvalaisin

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon etusumuvalaisimien tulee olla e- tai E-hyväksytyt 84 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

123 a §
Takasumuvalaisin

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon takasumuvalaisimien tulee olla e- tai E-hyväksytyt 78 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

124 §
Peruutusvalaisin

L5-luokan ajoneuvon peruutusvalaisimen tulee olla e- tai E-hyväksytty 79 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

125 §
Vilkkuva varoitusvalaisin

1. Poliisimoottoripyörän sinisen varoitusvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä.

2. Milloin varoitusvalaisimen eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa näitä valaisimia olla useita.

125 a §
Poliisin pysäytysvalaisin

Pysäytysvalaisimen tulee syttyä ja sammua 1―2 kertaa sekunnissa. Pysäytysvalaisimen valovoiman valaisimen referenssiakselin suunnassa ja siitä vähintään 5° poikkeavassa suunnassa tulee olla vähintään 500 kandelaa.

126 §
Nopeusmittari

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla nopeusmittari asennettuna siten, että kuljettaja voi vaikeudetta lukea sen näyttämän.

2. Nopeusmittarin tulee olla varustettu valaistulla km/h-asteikolla.

3. Nopeusmittarin näyttämä ei saa poiketa todellisesta nopeudesta alaspäin. Näyttämä saa olla enintään 10 prosenttia lisättynä 4 km/h todellista nopeutta suurempi.

4. Nopeusmittarin katsotaan ilman eri tarkastusta täyttävän 3 momentin vaatimuksen, jos se on e- tai E-hyväksytty auton nopeusmittaria koskevan 93 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

126 a §
Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnukset

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tulee hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnusten osalta olla EY-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/29/ETY tai E-hyväksytty säännön n:o 60 mukaisesti.

126 b §
Äänimerkinantolaite

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla äänimerkinantolaite. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tai ajoneuvoon asennetun äänimerkinantolaitteen tulee olla EY- tai E-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen äänimerkinantolaitteesta annetun neuvoston direktiivin 93/30/ETY tai 96 §:ssä mainitun E-säännön mukaisesti.

2. Hälytysajoneuvona käytettävässä poliisimoottoripyörässä tulee olla äänenkorkeudeltaan vaihtelevaa tai jaksottaista ääntä antava, 1 momentissa tarkoitettua voimakkaampi äänimerkinantolaite. Tällaista laitetta ei saa asentaa muuhun moottoripyörään.

127 §
Taustapeilit

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee vasemmalla ja oikealla puolella olla ulkopuolinen taustapeili. Umpinaisella korilla varustetussa L5-luokan ajoneuvossa tulee olla taustapeili ajoneuvon vasemmalla puolella ja sen lisäksi taustapeili ohjaamon sisällä. Sisäpuolista taustapeiliä ei kuitenkaan vaadita ajoneuvossa, jossa ei ole näkyvyyttä taaksepäin, jolloin sisäpuolinen taustapeili tulee korvata ajoneuvon oikean puoleisella taustapeilillä.

2. Taustapeilien tulee olla e- tai E-hyväksytyt sekä asennetut 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin taustapeilejä kaksi- ja kolmipyöräisissä moottoriajoneuvoissa koskevan 4 luvun tai E-säännön n:o 81 mukaisesti.

3. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa voidaan käyttää myös 97 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisia suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3 500 kg:n ajoneuvoille tarkoitettuja e- tai E-hyväksyttyjä taustapeilejä.

127 a §
Ulkonevat osat

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa ei saa olla sellaisia kärjellisiä, teräviä tai ulospäin osoittavia osia, joiden muoto, mitat, suunta tai kovuus lisäävät ruumiinvamman riskiä tai vakavuutta mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

2. Moottoripyörän ja kolmipyöräisen L5-luokan ajoneuvon tulee ulkonevien osien osalta olla EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin ulkonevia osia kaksi- ja kolmipyöräisessä ajoneuvossa koskevan 3 luvun mukaisesti.

128 §
L4-luokan moottoripyörän erityisvaatimukset

1. Sivuvaunun saa kytkeä vain sellaiseen kaksipyöräiseen moottoripyörään, jonka omamassa on vähintään 100 kg. Sivuvaunu on kytkettävä moottoripyörän oikealle puolelle.

2. Jos sivuvaunu on tarkoitettu tavaran tai useamman kuin yhden henkilön kuljetukseen, sivuvaunu on varustettava jarrulla.

3. Henkilöiden kuljetukseen tarkoitetussa sivuvaunussa saa olla enintään kaksi istumapaikkaa.

4. Moottoripyörän oikeanpuoleiset suuntavalaisimet on peitettävä tai poistettava käytöstä. Sivuvaunun oikealle puolelle on asennettava peitettyjä tai poistettuja vastaavat suuntavalaisimet.

129 §
Moottoripyöräilijän suojakypärä

Tieliikennelain 89 §:ssä tarkoitettuja malliltaan hyväksyttyjä moottoripyöräilijän suojakypäriä ovat E-säännön n:o 22/04 mukaisesti hyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät.

130 §
EY-tyyppihyväksytyn moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille mainitun direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.

130 a §
Yhdysvaltalaisten standardien mukaisen moottoripyörän vaatimustenmukaisuus

1. Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä tai testamentilla saadun ja tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun moottoripyörän katsotaan täyttävän tässä luvussa asetetut EY- tai E-hyväksyntää koskevat vaatimukset, jos se täyttää kaikkien moottoripyörän mallivuotta koskevien FMVSS-standardien ja yhdysvaltalaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun moottoripyörän valaisimien lukumäärään ja etuvalaisimen väriin sovelletaan 117 §:n 4 momentissa säädettyjä vaatimuksia.

8 luku

Mopo ja kevyt nelipyörä

131 §
Renkaat

1. Mopon ja kevyen nelipyörän renkaiden tulee olla e- tai E-hyväksytyt 105 § 1 momentissa mainitun direktiivin luvun tai E-säännön mukaisesti. L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä saa käyttää myös autolle 36 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti hyväksyttyjä renkaita.

2. Mopon ja kevyen nelipyörän renkaan kulutuspinnan uria ei saa syventää.

131 a §
Nastat

Mopon ja kevyen nelipyörän nastarenkaiden nastojen ulkonemaan, pistovoimaan, massaan ja hyväksymiseen sovelletaan, mitä henkilöauton renkaan nastoista 37 ja 38 §:ssä säädetään. Mopon renkaassa saa nastoja kuitenkin olla renkaan kulutuspinnan keskimmäisen kolmanneksen alueella.

132 §
Matkustajan kädensijat

L1-luokan ajoneuvon matkustajan kädensijojen tulee olla EY-hyväksytyt 106 §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti. Kädensijoja ei kuitenkaan edellytetä ajoneuvossa, jota ei ole tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.

133 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Jos mopossa tai kevyessä nelipyörässä on kiinteästi asennettu ohjauslukko tai ajoneuvon luvattoman käytön estävä muu laite, tulee sen olla EY- tai E-hyväksytty 107 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

134 §
Seisontatuki

L1-luokan ajoneuvossa tulee olla seisontatuki. Seisontatuen tulee olla EY-hyväksytty 108 §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti.

135 §
Jarrut

1. Mopon ja kevyen nelipyörän jarrujen tulee olla EY- tai E-hyväksytyt 109 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

2. Jarruissa saa käyttää vain ajoneuvon valmistajan niihin alunperin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettavaksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa.

136 §
Vetolaitteet

Mopon ja kevyen nelipyörän perävaunun vetolaitteen tulee olla EY-hyväksytty 110 §:ssä mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

137 §
Polttoainejärjestelmä

Polttomoottorilla varustetun mopon ja kevyen nelipyörän tulee polttoainesäiliön osalta olla EY-hyväksytty 111 §:ssä mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

137 a §
Pakokaasupäästöt

Mopon ja kevyen nelipyörän tulee pakokaasupäästöjen osalta olla EY-hyväksytty 111 a §:ssä mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

138 §
Teho, vääntömomentti ja huippunopeus

1. Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun mopon tai kevyen nelipyörän mainoksessa tai vastaavassa taikka mopon tai kevyen nelipyörän teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, vääntömomentti tai huippunopeus, on ne ilmoitettava mitattuina 112 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti.

2. Virityksen estämiseksi tulee mopon ja kevyen nelipyörän olla EY-hyväksytty 112 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

3. Mopon ja kevyen nelipyörän seuraavien osien tai niistä muodostuvan alkuperäisestä poikkeavan kokonaisuuden vaihtaminen ajoneuvon ja minkä tahansa saman valmistajan toisen ajoneuvon välillä ei ole sallittua, jos ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus kasvaa yli 5 km/h:

a) kaksitahtimoottoreissa: sylinteri/mäntä-kokonaisuus, kaasutin, imusarja ja pakojärjestelmä; sekä

b) nelitahtimoottoreissa a kohdan lisäksi: sylinterikansi ja nokka-akseli. Mopon ja kevyen nelipyörän suurinta rakenteellista nopeutta ei kuitenkaan saa ajoneuvon rakennetta muuttamalla ylittää.

139 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa mopossa ja kevyessä nelipyörässä on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta mopon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä.

2. Mopon ja kevyen nelipyörän tulee melun osalta olla EY-hyväksytty 113 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

3. L1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty säännön n:o 63/01 mukaisesti.

4. L2-luokan ajoneuvon ja kevyen nelipyörän katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty 113 §:n 4 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

140 §
Sähköisten tai elektronisten laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus

Mopon ja kevyen nelipyörän tulee sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta olla EY-hyväksytty 114 §:ssä mainitun direktiivin luvun mukaisesti. Sama koskee sellaista erikseen asennettavaa itsenäistä sähköistä tai elektronista laitetta, joka on suunniteltu yksinomaan kaksi- ja kolmipyöräisiin moottoriajoneuvoihin.

141 §
Turvavyöt ja niiden kiinnitykset

1. Korilla varustetussa omalta massaltaan yli 250 kg olevassa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla turvavyöt.

2. Korilla varustetun L2-luokan ajoneuvon ja kevyen nelipyörän tulee turvavöiden kiinnityksen osalta olla EY-hyväksytty 115 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin luvun mukaisesti. Sama koskee myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun L2-luokan ajoneuvoon ja kevyeeseen nelipyörään asennettavia turvavöitä ja niiden kiinnitystä.

3. Korilla varustetussa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä käytettävän turvavyötyypin tulee olla e- tai E-hyväksytty M1-luokan ajoneuvon turvavöitä koskevan, 64 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

142 §
Tuulilasi

1. Umpinaisella korilla varustetussa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla tuulilasi.

2. Umpinaisella korilla varustetun L2-luokan ajoneuvon ja kevyen nelipyörän tulee lasien ja näkyvyyden osalta olla EY-hyväksytty 116 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

142 a §
Tuulilasin laitteet

1. Umpinaisella korilla varustetussa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla tuulilasinpyyhin ja pesulaite sekä huurteen- ja sumunpoistolaitteisto.

2. Umpinaisella korilla varustetun L2-luokan ajoneuvon ja kevyen nelipyörän tuulilasin pyyhkimien, pesulaitteiston sekä huurteen- ja sumunpoistolaitteiston tulee olla EY-hyväksytyt 116 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

3. Huurteen- ja sumunpoistolaitteistoa ei kuitenkaan vaadita sellaisessa kolmipyöräisessä L2-luokan ajoneuvossa, jossa moottorin teho on enintään 4 kW.

4. Pesulaitteen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra.

143 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lähivalaisin tai -valaisimet;

b) takavalaisin tai -valaisimet;

c) etuvalaisin tai -valaisimet L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä;

d) jarruvalaisin tai -valaisimet L1-luokan ajoneuvossa, jonka moottorin teho on suurempi kuin 0,5 kW tai suurin rakenteellinen nopeus suurempi kuin 25 km/h, sekä L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä;

e) suuntavalaisimet umpinaisella korirakenteella varustetussa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä;

f) takaheijastin tai -heijastimet;

g) sivuheijastin L1-luokan ajoneuvossa; ja

h) poljinheijastimet L1-luokan ajoneuvossa, jonka polkimet eivät ole sisään taitettavissa.

2. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kaukovalaisin tai -valaisimet;

b) etuvalaisin L1-luokan ajoneuvossa;

c) jarruvalaisin L1-luokan ajoneuvossa, jonka moottorin teho on enintään 0,5 kW ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h;

d) suuntavalaisimet muussa kuin umpinaisella korirakenteella varustetussa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä;

e) takarekisterikilven valaisin;

f) etuheijastimet L1-luokan ajoneuvossa; ja

g) sivuheijastimet L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä.

3. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksytyt jonkin 144―148 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti tai hyväksytyt moottoripyörälle jonkin 118―123, 123 a, 124 tai 125 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

4. Mopon ja kevyen nelipyörän tulee valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisimen osalta vastata 117 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön n:o 74 vaatimuksia.

5. Mopon ja kevyen nelipyörän valaisimissa käytettävien lamppujen tulee olla kyseiseen valaisimeen tarkoitetut ja e- tai E-hyväksytyt kyseistä valaisinta koskevan direktiivin tai E-säännön n:o 37/03 tai jonkin 3 momentissa tarkoitettujen moottoripyörälle tyyppihyväksyttyjen valaisimien lamppuja koskevien vaatimusten mukaisesti.

144 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Mopon ja kevyen nelipyörän lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla e-hyväksytyt 118 §:ssä mainitun direktiivin luvun tai E-hyväksytty säännön n:o 56 tai 82 mukaisesti.

145 §
Suuntavalaisimet

Mopon ja kevyen nelipyörän suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt 118 §:ssä mainitun direktiivin luvun tai E-hyväksytyt 119 §:n 1 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

146 §
Jarru-, etu- ja takavalaisin

Mopon ja kevyen nelipyörän jarru-, etu- ja takavalaisimen tulee olla e-hyväksytyt 118 §:ssä mainitun direktiivin luvun tai E-hyväksytyt 119 §:n 1 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

147 §
Takarekisterikilven valaisin

Mopon ja kevyen nelipyörän takarekisterikilven valaisimen tulee olla e-hyväksytty 118 §:ssä mainitun direktiivin luvun tai E-hyväksytyt 119 §:n 1 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

148 §
Heijastimet

1. Mopon ja kevyen nelipyörän heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

2. Eteenpäin suunnatun heijastimen tulee olla valkoinen, sivuille suunnattujen ruskeankeltaiset ja taakse suunnatun punainen. L1-luokan ajoneuvon poljinheijastimien tulee kuitenkin olla ruskeankeltaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

3. Polkimien heijastimien on lisäksi oltava muodoltaan sellaiset, että ne mahtuvat suorakulmioon, jonka sivumittojen suhde on korkeintaan kahdeksan. Jokaisen neljän poljinheijastimen heijastavan pinta-alan on oltava vähintään 8 cm2.

149 §
Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnukset

Mopon ja kevyen nelipyörän tulee hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnusten osalta olla EY- tai E-hyväksytty 126 a §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

149 a §
Äänimerkinantolaite

Mopossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla äänimerkinantolaite. Mopoon ja kevyeeseen nelipyörään asennetun äänimerkinantolaitteen tulee olla EY- tai E-hyväksytty 126 b §:n 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

150 §
Taustapeilit

1. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä tulee vasemmalla puolella olla taustapeili. Umpinaisella korilla varustetussa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla lisäksi taustapeili ohjaamon sisällä. Ajoneuvossa, jossa ei ole takana näkyvyyttä ulos, sisäpuolinen taustapeili tulee korvata ajoneuvon oikean puoleisella taustapeilillä.

2. Taustapeilien tulee olla e- tai E-hyväksytyt ja asennetut 127 § 2 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

3. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä voidaan käyttää myös 97 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3 500 kg ajoneuvoille e- tai E-hyväksyttyjä taustapeilejä.

150 a §
Ulkonevat osat

1. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä ei saa olla sellaisia kärjellisiä, teräviä tai ulospäin osoittavia osia, joiden muoto, mitat, suunta tai kovuus lisäävät ruumiinvamman riskiä tai vakavuutta mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

2. Mopon ja L2-luokan ajoneuvon tulee ulkonevien osien osalta olla EY-hyväksytty 127 a §:ssä mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

151 §
Mopoilijan suojakypärä

Tieliikennelain 89 §:ssä tarkoitettuja malliltaan hyväksyttyjä mopoilijan suojakypäriä ovat 129 §:ssä mainitun E-säännön mukaisesti hyväksytyt suojakypärät ja sanotussa pykälässä tarkoitetun standardin vaatimukset täyttävät suojakypärät.

152 §
Pienitehoisen mopon vaatimustenmukaisuus

Pienitehoinen polkimin varustettu kaksipyöräinen mopo, jonka enimmäisteho on 1 kW ja suurin rakenteellinen nopeus enintään 25 km/h, saa poiketa renkaita, matkustajan kädensijoja, luvattoman käytön estäviä laitteita, tehoa ja vääntömomenttia, valaisimia ja heijastimia sekä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnuksia koskevista vaatimuksista siten kuin 131 §:n 1 momentissa, 132 ja 133 §:ssä, 138 §:n 2 momentissa, 143 §:n 4 momentissa sekä 149 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä erikseen säädetään.

152 a §
EY-tyyppihyväksytyn mopon vaatimustenmukaisuus

Mopon ja kevyen nelipyörän katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on 130 §:ssä mainitun kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun direktiivin mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.

204 §
Polkupyörää koskevien säännösten soveltaminen

Tässä luvussa olevia säännöksiä sovelletaan 11 §:n 1 momentissa määriteltyyn polkupyörään, jonka istuinkorkeus istuimen matalimmassa säätöasennossa on 0,635 metriä tai enemmän. Tässä luvussa olevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös potkupyörään.

271 §
Moottoripyörän rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen valaisimien ja heijastimien sijoitusta, näkyvyyttä ja väriä koskevista 117 §:n 4 momentissa säädetyistä vaatimuksista kilpailu- tai muussa erikoistarkoituksessa käytettävälle moottoripyörälle.

2. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen 7 luvun säännöksistä siltä osin kuin sen myöntäminen ei 1 momentin nojalla kuulu ajoneuvohallintokeskukselle.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

2. Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta 25 päivänä elokuuta 1994 annetun asetuksen (773/1994) 4 §.

3. Tämä asetus koskee voimaantulopäivänä tai sen jälkeen käyttöön otettavaa ajoneuvoa tai liikennetarviketta. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen.

4. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöön otetun ajoneuvon määrittelyä ei muuteta, ellei ajoneuvon omistaja tällaista muutosta vaadi.

5. Moottoripyörän ja mopon, pienitehoista mopoa lukuunottamatta, sekä kolmipyöräi- sen L5-luokan ajoneuvon saa 105 §:n 1 momentin, 110, 111 ja 111 a §:n, 112 §:n 2 momentin, 113 §:n 2 momentin, 114 §:n, 115 § 2 momentin, 116 § 2 momentin, 116 a §:n 2 momentin, 118 §:n, 119 §:n 1 momentin, 120 ja 121 §:n, 127 §:n 2 momentin, 127 a §:n 2 momentin, 131 §:n 1 momentin, 136, 137 ja 137 a §:n, 138 §:n 2 momentin, 139 §:n 2 momentin, 140 §:n, 141 §:n 2 momentin, 142 §:n 2 momentin, 142 a §:n 2 momentin, 144―147 §:n sekä 150 §:n 2 momentin estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana ennen 17 päivää kesäkuuta 1999 ja ottaa käyttöön ennen 17 päivää kesäkuuta 2003, jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

6. Moottoripyörän ja mopon, pienitehoista mopoa lukuunottamatta, sekä kolmipyöräisen L5-luokan ajoneuvon saa 106―108 §:n, 109 §:n 1 momentin, 112 §:n 1 momentin, 117 §:n 4 momentin, 126 a §:n, 126 b §:n 1 momentin, 132―134 §:n, 135 §:n 1 momentin, 138 §:n 1 momentin, 143 §:n 4 momentin sekä 149 ja 149 a §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1999, jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

7. Moottoripyöräilijän ja mopoilijan suojakypärän saa 129 ja 151 §:n estämättä valmistaa, tuoda maahan tai pitää kaupan ennen 1 päivää tammikuuta 1999, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

8. Asetuksen 117 §:n 5 momentti ja 143 §:n 5 momentti koskevat ajoneuvoon asennettuja e- tai E- tyyppihyväksyttyjä valaisimia ja niihin asennettavia lamppuja.

Neuvoston direktiivi 92/61/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 154
Neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivi97/24/EY; EYVL N:o L 226, 18.8.1997, s. 1

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.