234/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoainemaksusta 13 päivänä huhtikuuta 1993 annetun lain (337/1993) 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §, 4 §:n 2 momentti, 5 §, 13 §:n 2 momentti ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 15 §:n 1 momentti laissa 620/1994, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa dieselöljyä lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä valtiolle suoritettavasta polttoainemaksusta.

Tätä lakia sovelletaan Suomessa ja muussa maassa rekisteröityyn tai rekisteröimättömänä Suomessa käytettävään ajoneuvoon. Ajoneuvojen luokitukseen sovelletaan, mitä siitä säädetään tieliikennelain (267/1981) nojalla.

2 §
Polttoainemaksu

Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autosta, jossa käytetään polttoaineena dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, kannetaan polttoainemaksua.


3 §
Ilmoitusvelvollisuus

Jos 1 §:ssä tarkoitettua ajoneuvoa ryhdytään käyttämään dieselöljyä lievemmin verotetulla polttoaineella, ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen ilmoittamaan siitä ajoneuvohallintokeskukselle ennen tällaisen polttoaineen käyttöä. Maahan tuotavasta ajoneuvosta ilmoitus voidaan tehdä myös tulliviranomaiselle.

4 §
Polttoainemaksun määrääminen

Jos ajoneuvossa havaitaan muuna kuin ilmoitettuna aikana käytettävän dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, polttoainemaksu kannetaan niin monelta päivältä, jona ajoneuvo on käytön toteamiseen mennessä yhtäjaksoisesti ollut Suomessa, kuitenkin enintään 20 päivältä kerrallaan. Jos ajoneuvosta on määrätty polttoainemaksua, aika luetaan enintään edellisen verojakson jälkeisestä päivästä. Jos ajoneuvon maahan tuonnin ajankohtaa ei voida selvittää, polttoainemaksu pannaan maksuun vähintään kymmeneltä päivältä.

5 §
Polttoainemaksun määrä

Polttoainemaksun määrä on henkilöautosta 1 000 markkaa päivältä, pakettiautosta 1 500 markkaa päivältä, linja-autosta 2 000 markkaa päivältä ja kuorma-autosta 3 000 markkaa päivältä.

13 §
Maksuaika

Jos polttoainemaksua ei makseta 1 momentissa säädetyssä määräajassa, maksuvelvolliselta peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädettyjen perusteiden mukaan laskettava viivekorko.

15 §
Veronhuojennus ja maksunlykkäys

Verohallitus voi hakemuksesta erityisistä syistä myöntää määräämillään ehdoilla vapautuksen polttoainemaksun ja viivekoron sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron maksamisesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden käyttö polttoainemaksun suorittamisvelvollisuuden aiheuttavalla polttoaineella tapahtuu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 246/1997
VaVM 2/1998
EV 10/1998

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.