151/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1391/1991) 2 §:n 1 ja 8 kohta, 3 §:n 1 ja 2 momentti sekä 4 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 8 kohta ja 3 §:n 2 momentti asetuksessa 103/1995, 3 §:n 1 momentti asetuksessa 825/1992 ja 4 § mainituissa asetuksissa 825/1992 ja 103/1995, seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen sekä etnisiin ryhmiin liittyvien asenteiden kehitystä, syitä ja vaikutuksia;


8) tehdä esityksiä ja aloitteita pakolaisuutta ja siirtolaisuutta sekä rasismia ja etnistä syrjintää koskevissa asioissa.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunta voi kokoontua kahdessa eri kokoonpanossa, joista toinen koostuu lähinnä viranomaisten ja järjestöjen sekä toinen lähinnä maahanmuuttajien edustajista. Kummassakin on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään 14 muuta jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan ja sen viranomais- ja järjestöpainotteisen kokoonpanon puheenjohtajana toimii työministeriön kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajana sisäasiainministeriön kansliapäällikkö. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajana toimii myös maahanmuuttajapainotteisen kokoonpanon maahanmuuttajia edustava puheenjohtaja. Työ- sekä sisäasiainministeriön hallinnonaloilta on viranomais- ja järjestöpainotteisessa kokoonpanossa lisäksi kummaltakin yksi jäsen ja tämän varajäsen. Muiden jäsenten ja vastaavasti heidän varajäsentensä tulee edustaa ainakin ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonaloja, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Suomen Kuntaliittoa, Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa sekä pakolais- ja siirtolaisuusasioissa keskeisiä järjestöjä. Maahanmuuttajapainotteisen kokoonpanon puheenjohtajana toimii maahanmuuttajayhteisöjen edustaja. Muiden jäsenten ja vastaavasti heidän varajäsentensä tulee edustaa lähinnä maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä.


4 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunnalla on työjaosto, johon kuuluvat työministeriön ja sisäasiainministeriön kansliapäälliköt, edustajat ulkoasiainministeriöstä, opetusministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä 3 §:n 2 momentissa mainittu maahanmuuttajia edustava puheenjohtaja samoin kuin tarpeellinen määrä muita jäseniä. Neuvottelukunta voi asettaa muita jaostoja asioiden valmistelua varten. Jaostoihin voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.

Neuvottelukunnalla on päätoiminen sihteeri, joka on palvelussuhteessa työministeriöön. Neuvottelukunnalla tai sen jaostolla voi olla myös sivutoimisia sihteereitä.

Neuvottelukunta kokoontuu yhdessä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnan tulee vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa kuulla myös muita kuin neuvottelukunnassa edustettuina olevia maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen edustajia.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.