98/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä lokakuuta 1993 annettuun väestötietoasetuksen (886/1993) 2 luvun otsikko sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a luku seuraavasti:

1 a luku

Syntymää ja kuolemaa koskevien tietojen ilmoittaminen ja rekisteröinti

5 a §
Syntymän ilmoittaminen

Terveydenhuollon toimintayksikön, jossa synnytys on tapahtunut, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Lääkärin, kätilön, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan, joka on avustanut äitiä muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä tapahtuneessa synnytyksessä, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Jos lapsi on syntynyt muissa kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa, äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, on ilmoitettava tieto syntymästä terveydenhuollon toimintayksikölle tai lääkärille, kätilölle, terveydenhoitajalle taikka sairaanhoitajalle, joiden on ilmoitettava syntymästä edelleen väestötietojärjestelmään.

Terveydenhuollon toimintayksikön ja edellä mainitun terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä 1―3 momentissa tarkoitettu ilmoitus lapsen syntymästä sille maistraatille, jonka toimialueella äidillä on kotikunta, viimeistään synnytystä seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun tieto lapsen syntymästä on ilmoitettu toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Jos äidillä ei ole kotikuntaa Suomessa tai siitä ei ole tietoa, ilmoitus on tehtävä lapsen syntymäpaikan maistraatille.

Ilmoitus väestötietojärjestelmään voidaan tehdä myös tietoliikenneyhteyksin tai muutoin konekielisesti.

5 b §
Lapsen tietojen rekisteröinti

Saatuaan 5 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen lapsen syntymästä tai ilmoituksen ulkomailla syntyneestä lapsesta maistraatin on viipymättä talletettava tiedot väestötietojärjestelmään.

Lapsen vanhempien tai huoltajan on kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä ilmoitettava väestötietojärjestelmään lapsen nimi ja äidinkieli. Maistraatin on viipymättä talletettava tiedot väestötietojärjestelmään.

5 c §
Kuolintiedon rekisteröinti

Saatuaan kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen (948/1973) 19 tai 21 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen henkilön kuolemasta tai, jos henkilö on kuollut ja haudattu ulkomailla, alkuperäisen kuolintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen kuolinajasta, maistraatin on viipymättä talletettava tieto kuolemasta väestötietojärjestelmään.

2 luku

Muiden henkilötietojen ilmoittaminen ja ylläpitoTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.