92/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Luotsausasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun luotsauslain (90/1998) nojalla:

1 luku

Luotsinkäyttövelvollisuus ja määritelmät

1 §

Suomen sisäisillä aluevesillä on seuraavien alusten käytettävä luotsia:

1) alus tai alusyhdistelmä, jonka suurin pituus on yli 60 metriä tai suurin leveys yli 10 metriä tai suurin sallittu kesälastisyväys suolaisessa vedessä yli 4,5 metriä;

2) alus, joka irtolastina kuljettaa vaarallisia tai merta pilaavia aineita; ja

3) ulkomainen valtionalus, jota ei käytetä kaupallisen toiminnan harjoittamiseen.

Edellä mainitusta luotsinkäyttövelvollisuudesta ovat kuitenkin vapautetut Suomen valtion omistamat alukset, joita ei käytetä kaupallisen toiminnan harjoittamiseen, sekä 1 momentin 1 kohdassa mainitut alukset, joiden päälliköllä on merenkulkulaitoksen myöntämä linjaluotsinkirja käytettävälle väylälle.

Lisäksi luotsinkäyttövelvollisuudesta ovat vapautetut jäänmurtajat, yleiseen tiehen kuuluvat lautat ja alukset, jotka ovat yksinomaan saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa (494/1981) tarkoitetussa yhteysalusliikenteessä tai vastaavanlaisessa liikenteessä Ahvenanmaan maakunnassa.

Merenkulkulaitos voi turvallisuus- tai ympäristönsuojelullisista syistä määrätä nimetyn päällikön tai tietyn aluksen käyttämään luotsia.

2 §

Alusten on käytettävä luotsia Saimaan vesialueella ja Saimaan kanavalla Brusnitshnojen sulun ja Mälkiän sulun välillä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta luotsinkäyttövelvollisuudesta ovat kuitenkin vapautettuja seuraavat alukset, jos ne eivät irtolastina kuljeta vaarallisia tai merta pilaavia aineita:

1) Suomen valtion alukset, joita ei käytetä kaupallisen toiminnan harjoittamiseen;

2) alle 25 metrin pituiset alukset ja työntöyhdistelmät, joiden pituus on alle 25 metriä;

3) kotimaanliikenteen alukset Saimaan vesialueella; sekä

4) alukset, joiden päälliköllä on linjaluotsinkirja.

Luotsinkäyttövelvollisuus ei myöskään koske venäläisiä aluksia niiden käyttäessä vain Saimaan kanavan Venäjän puoleista osaa.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, merenkulkulaitos voi turvallisuus- tai ympäristönsuojelullisista syistä määrätä nimetyn päällikön tai tietyn aluksen käyttämään luotsia.

3 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vaarallisella aineella IBC-koodin 17 luvun ja IGC-koodin 19 luvun mukaisesti luokiteltuja aineita;

2) merta pilaavalla aineella Marpol 73/78yleissopimuksen I liitteen mukaisesti määriteltyjä öljyjä, Marpol 73/78-yleissopimuksen II liitteen mukaisia vaarallisia nestemäisiä aineita ja Marpol 73/78-yleissopimuksen III liitteen mukaisesti määriteltyjä haitallisia aineita;

3) MARPOL 73/78-yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/83) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;

4) IBC-koodilla vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälistä säännöstöä; sekä

5) IGC-koodilla nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön kansainvälistä säännöstöä.

2 luku

Luotsin oikeudet ja velvollisuudet

4 §

Luotsilla on oikeus suorittaa luotsauksia niillä vesialueilla, joihin hän on saanut merenkulkulaitoksen myöntämän ohjauskirjan nojalla luotsausoikeuden. Luotsaukseen oikeuttava ohjauskirja annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi, ja se voidaan uudistaa.

5 §

Luotsilla on oikeus ottaa luotsausmatkalle mukaansa apulainen, jos se on tarpeellista luotsauksen suorittamista tai paluumatkaa varten. Mukaan voidaan ottaa myös luotsiksi koulutettava henkilö.

Jos luotsaukseen käytetään useita luotseja, niin aluksen päällikölle on ilmoitettava ennen luotsauksen aloittamista, kuka luotseista vastaa luotsauksesta.

6 §

Luotsin on ilmoitettava merenkulkulaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti kaikista havainnoistaan, jotka liittyvät meri- ja tullivalvontaan, merenkulun, aluksen tai siinä olevien ihmisten turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun.

Luotsin on myös ilmoitettava kaikista luotsattavalle alukselle sattuneista tai aluksen aiheuttamista vahingoista ja vaadittaessa annettava niistä lisätietoja.

3 luku

Luotsin ohjauskirjat ja linjaluotsinkirjat

7 §

Merenkulkulaitos myöntää luotsin ohjauskirjat. Ohjauskirjan myöntämisen edellytyksenä on, että luotsilla on merikapteeninkirja ja että hänellä on sellainen terveys ja kunto, joka vaaditaan kauppa-aluksessa kansipalveluksessa olevalta. Lisäksi luotsin tulee olla suorittanut merenkulkupiirin järjestämän luotsaustutkinnon.

Ohjauskirjan myöntämisestä, voimassaolosta ja peruuttamisesta antaa merenkulkulaitos tarkemmat määräykset.

8 §

Merenkulkulaitos voi myöntää hakemuksesta linjaluotsinkirjan tietylle väylälle aluksen päällikölle tai perämiehelle, jolla on merenkulkulaitoksen määräämä määrä suoritettuja matkoja aluksen päällikkönä tai perämiehenä kyseisellä väylällä ja joka on asianomaisessa merenkulkupiirissä suoritetussa tutkinnossa ja koeluotsauksessa osoittanut tuntevansa asianomaisen väylän. Hakijan on lisäksi tarvittavassa laajuudessa hallittava suomen tai ruotsin kieli.

Linjaluotsinkirjan saamisen edellytyksistä, voimassaolosta ja peruuttamisesta antaa merenkulkulaitos tarkemmat määräykset.

4 luku

Erinäiset säännökset

9 §

Merenkulkulaitos voi yksittäistapauksessa tai erityisten sää- tai jääolosuhteiden johdosta myöntää poikkeuksia luotsinkäyttövelvollisuutta koskevista säännöksistä, jos niiden soveltaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa.

10 §

Merenkulkulaitos antaa tarkemmat luotsausohjeet ja määräykset luotsin pätevyysvaatimuksista ja luotsin tilausajoista, aluksen ilmoittautumisvelvollisuudesta, luotsauksen rajoittamisesta ja muista luotsaukseen oleellisesti liittyvistä asioista.

5 luku

Voimaantulo

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Kotimaan liikenteessä oleva alus, joka ei kuljeta irtolastina vaarallisia tai merta pilaavia aineita, on vapautettu luotsinkäyttövelvollisuudesta 1 päivään maaliskuuta 1999 asti.

Suomalainen tai ruotsalainen matkustaja-alus, joka on säännöllisessä matkustajaliikenteessä Suomen ja Ruotsin välillä ja jossa on merenkulkulaitoksen hyväksymä linjaluotsi, on säännöllisellä reitillään vapautettu luotsinkäyttövelvollisuudesta 1 päivään maaliskuuta 1999 asti.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.