90/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Luotsauslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) luotsauksella alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana;

2) luotsilla henkilöä, jonka merenkulkulaitos on hyväksynyt harjoittamaan luotsausta Suomen vesialueella sekä Saimaan kanavan vuokra-alueella;

3) itämerenluotsilla henkilöä, jonka merenkulkulaitos on hyväksynyt harjoittamaan luotsausta Itämeren alueella.

3 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan luotsaukseen, jota järjestetään alusten avustamiseksi Suomen vesialueella sekä Saimaan kanavan vuokra-alueella.

Lakia sovelletaan myös itämerenluotseina toimiviin Suomen kansalaisiin.

4 §
Luotsaustoiminnan harjoittaminen

Merenkulkulaitos huolehtii luotsauksen järjestämisestä ja valvoo luotsaustoimintaa.

Satama-alueella luotsausta saavat harjoittaa myös satamahallinnon tehtävään hyväksymät henkilöt.

5 §
Luotsinkäyttövelvollisuus

Sen lisäksi, mitä merilain (674/1994) 6 luvun 10 §:ssä säädetään velvollisuudesta käyttää luotsia, alusten on Suomen vesialueella sekä Saimaan kanavan vuokra-alueella käytettävä luotsia siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

6 §
Päällikön vastuu ja tiedonanto- velvollisuus

Aluksen päällikkö on vastuussa aluksensa ohjailusta myös silloin, kun hän noudattaa luotsin antamia aluksen ohjailuun liittyviä ohjeita.

Päällikkö on velvollinen antamaan luotsille kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä luotsaukselle.

7 §
Luotsin tehtävät

Luotsi on vastuussa luotsauksesta. Luotsin on annettava luotsattavan aluksen päällikölle aluksen turvallisen kulun kannalta tarpeelliset tiedot ja ohjeet sekä valvottava niitä aluksen ohjailuun ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä, joilla on merkitystä alusliikenteen turvallisuudelle ja ympäristönsuojelulle.

Luotsin muista tehtävistä, kuten velvollisuudesta tehdä alusliikenteen turvallisuuden, meri- ja tullivalvonnan tai ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia ilmoituksia, säädetään asetuksella.

Luotsaus alkaa silloin, kun alus lähtee laiturista tai ankkuripaikalta, ja satamaan tultaessa luotsaus päättyy silloin, kun alus on ankkuroitu tai kiinnitetty laituriin.

8 §
Luotsin oikeus kieltäytyä luotsauksesta

Luotsilla on oikeus kieltäytyä luotsauksesta, jos hän katsoo, että matkan aloittaminen tai jatkaminen vaarantaa luotsattavan aluksen, siinä olevien ihmisten, muun vesiliikenteen tai ympäristön turvallisuutta. Luotsin on tällöin välittömästi ilmoitettava luotsiasemalle tai liikenteenohjauskeskukselle luotsauksen keskeyttämisestä.

9 §
Luotsin pätevyys

Luotsin pätevyysvaatimuksista säädetään asetuksella.

10 §
Virka-apu

Luotsilla on oikeus saada tarvittaessa valtion aluksen päälliköltä sekä poliisilta, rajavartiolaitokselta ja tullilaitokselta sitä virka-apua, jota nämä voivat antaa.

11 §
Valvonta

Tämän lain täytäntöönpano ja lain noudattamisen ylin valvonta kuuluvat asianomaiselle ministeriölle.

Merenkulkulaitos valvoo tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

12 §
Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä laiminlyömällä velvollisuuden käyttää luotsia tai luotsaamalla ilman oikeutta taikka laiminlyömällä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tahi muulla vastaavalla tavalla siten, että teko on omiaan vaarantamaan merenkulun turvallisuutta, on tuomittava, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, luotsausrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jos luotsausrikos on vähäinen taikka jos tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten rikkominen on tapahtunut huolimattomuudesta, rikoksentekijä on tuomittava luotsausrikkomuksesta sakkoon.

13 §
Tuomioistuin

Tämän lain mukaan ratkaistavissa jutuissa tuomioistuin määräytyy merilain 21 luvun mukaan.

14 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. Itämerenluotseista säädetään lisäksi erikseen asetuksella.

Merenkulkulaitos voi, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, antaa tarkempia määräyksiä luotsauksesta sekä myöntää yksittäistapauksessa tai erityisten sää- tai jääolosuhteiden vuoksi poikkeuksia tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimuksista.

15 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan 5 päivänä joulukuuta 1957 annettu luotsausasetus (393/1957) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, linjaluotseista 14 päivänä lokakuuta 1960 annettu asetus (410/1960) ja ruotsalaisten matkustaja-alusten vapauttamisesta luotsinkäyttövelvollisuudesta eräissä tapauksissa 21 päivänä joulukuuta 1984 annettu asetus (903/1984).

Lupa, kielto tai muu päätös, joka on annettu 2 momentissa mainittujen asetusten tai niiden nojalla annettujen määräysten nojalla, on kuitenkin voimassa myös tämän lain tultua voimaan, jollei sitä muuteta tai kumota tämän lain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti.

HE 144/1997
LiVM 13/1997
EV 194/1997

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.