77/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998

Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan panttilainauslaitoksista 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1353/1992) 28 a, 28 b ja 38 a §,

sellaisina kuin ne ovat laissa 769/1997,

muutetaan 15 §, 37 §:n 2 momentti ja 40 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 769/1997, sekä

lisätään 28 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

15 §

Panttilainauslaitos ei saa vastaanottaa pantattavaksi tarkoitettua esinettä, ellei panttaaja osoita todistettavasti henkilöllisyyttään ja ole täysi-ikäinen tai jos on syytä epäillä, ettei panttaajalla ole oikeutta pantata esinettä.

28 §

Taloudelliselta arvoltaan merkittävistä panteista on 1 momentista poiketen voimassa, mitä rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (68/1998) säädetään.

37 §

Rangaistus 33 §:ssä säädetyn salassapito velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

40 §

Jos panttilainauslaitos ei ole toiminnassaan noudattanut tätä lakia tai rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia (68/1998) taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai laitoksen yhtiöjärjestystä, rahoitustarkastus voi velvoittaa laitoksen uhkasakolla täyttämään velvollisuutensa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

HE 158/1997
HaVM 26/1997
EV 221/1997
Neuvoston direktiivi 91/308/ETY

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.