20/1998

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1998

Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

kumotaan asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/1951) 9 §:n 2 momentti,

muutetaan 8, 19 ja 25 §, 54 §:n 2 ja 3 momentti, 55 §:n 2 momentti, 73 §:n 2 momentti, 74 §:n 1 momentti, 77 §:n 2 momentti, 90 §:n 1 momentti, 91 §:n 1 momentti ja 92 §,

sellaisina kuin niistä ovat, 8 § asetuksessa 309/1966, 19 ja 25 § sekä 54 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 1361/1988, 55 §:n 2 momentti, 77 §:n 2 momentti, 90 §:n 1 momentti, 91 §:n 1 momentti ja 92 § asetuksessa 1265/1992 sekä 74 §:n 1 momentti asetuksessa 479/1971, seuraavasti:

8 §

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan. Keskuslautakunta voi ottaa itselleen lainoppineen sihteerin.

19 §

Puolustusministeriö määrää hyvissä ajoin etukäteen vuotuiset yleiset varusmiespalvelukseen astumispäivät.

25 §

Kihlakunnan poliisipäällikkö tai hänen määräämänsä sekä tarpeelliseksi katsottava määrä muita poliisimiehiä ovat velvollisia olemaan saapuvilla kutsuntatilaisuudessa järjestystä valvomassa sekä antamassa kutsuntatoimituksessa tarvittavia tietoja ja muuta virka-apua.

54 §

Vaativimpia erityistehtäviä, joissa palvelusaika on 362 päivää, ovat osa panssarijoukkojen, radio-, elektroniikka- ja viestialan ja sotilasajoneuvon kuljettajan tehtävistä sekä merivoimien ja ilmavoimien erikoispalvelustehtävät ja vastaavat muut teknillisesti tai muutoin erittäin vaativat ja vastuulliset tehtävät.

Erityistaitoa vaativia tehtäviä, joissa palvelusaika on 270 päivää, ovat ammattitaitoista osaamista vaativat puolustushaara-, koulutushaara- ja erikoiskoulutustehtävät.

55 §

Palvelusaika voidaan 1 momentissa säädetyin edellytyksin lyhentää alle 180 päivää palvelleen osalta 270 tai 180 päiväksi ja yli 180, mutta alle 270 päivää palvelleen osalta 270 päiväksi. Jos asianomainen on palvellut yli 270 päivää, hänen palvelusaikaansa ei voida enää lyhentää.

73 §

Valvonta-alueina ovat, jollei toisin määrätä, kihlakunnat.


74 §

Valvonnanalaisia ovat:

1) reserviin kuuluvat;

2) nostoväkeen kuuluvat; sekä

3) vakinainen väki.


77 §

Nostoväkeen kuuluville valvonnanalaisille asevelvollisille antaa 1 momentissa tarkoitetut ohjeet asianomainen sotilasläänin esikunta.

90 §

Reserviläiset kutsutaan kertausharjoituksiin sen sotilasläänin komentajan kuulutuksella tai kullekin harjoitusvelvolliselle lähetetyllä erityisellä kutsulla, jonka johdolla perustettavaan sodan ajan joukkoon reserviläinen on sijoitettu tai suunniteltu sijoitettavaksi.


91 §

Jos reserviläinen ruumiinvian tai sairauden takia haluaa vapautusta kertausharjoituksista, on hänen toimitettava 72 ja 74 §:n mukaisesti määräytyvälle sotilasläänin esikunnalle lääkärintodistus ruumiinvian tai sairauden laadusta ja tarvittaessa saavuttava tarkastettavaksi taikka toimitettava selvitys esteestä.


92 §

Jos kertausharjoitukseen kutsuttu reserviläinen haluaa lykkäystä, on hänen haettava sitä kirjallisesti 90 §:n 1 momentissa tarkoitetun sotilasläänin esikunnalta. Hakemukseen on liitettävä selvitys niistä syistä, joihin hän hakemuksensa perustaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

Tämän asetuksen 54 §:n 2 ja 3 momentin sekä 55 §:n 2 momentin säännöksiä sovelletaan niihin asevelvollisiin, jotka määrätään ensimmäistä kertaa astumaan palvelukseen 6 päivänä heinäkuuta 1998 tai sen jälkeen. Ennen sanottua päivää, mutta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen palvelukseen astuvien samoin kuin tämän asetuksen voimaan tullessa palveluksessa olevien asevelvollisten palvelusaika määräytyy tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Jos kutsu kertausharjoitukseen on lähetetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, lykkäystä on haettava kutsun lähettämisaikana voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.